Skip to content

Kĩ năng lập trình

Một người viết cho tôi: “Là công nhân lao động trong cơ xưởng chỉ với giáo dục trung học em lo nghĩ về tương lai của mình nếu robots và tự động hoá xảy ra ở đây. Có kĩ năng nào mà em có thể học để có được việc làm mà không có bằng cấp không? Em không thể đảm đương được việc trả tiền để vào trường. Xin thầy giúp cho.”

 

Đáp: Nếu em có truy nhập vào Internet, em có thể tìm thấy nhiều môn học đào tạo và việc làm mà không yêu cầu bằng đại học. Em có thể nhìn vào các websites như Khan Academy, YouTube, Lynda.com , v.v. và học nhiều kĩ năng cơ bản mà không phải trả tiền. Để bắt đầu, em cần học lập trình máy tính. Có nhiều môn học lập trình trên YouTube mà em có thể theo và học. Nếu em có thể đưa nỗ lực vào, em có thể viết mã trong vài tuần. Nếu em làm việc chăm chỉ,em có thể làm chủ một ngôn ngữ lập trình trong vài tháng.

Nếu em có thể lập trình, em có thể xây dựng phần mềm cho các công ti nhỏ. Nhiều công ti muốn có website để quảng cáo doanh nghiệp của họ và họ sẵn lòng trả cho ai đó làm việc đó cho họ. Em có thể kiếm sống bằng việc xây dựng websites như một người phát triển web độc lập. Tất nhiên, có nhiều thứ để làm hơn chỉ là tạo ra website. Khi em học nhiều hơn về phát triển web, đặc biệt phần mặt hậu, em có thể tạo ra giải pháp doanh nghiệp cho nhiều công ti bán lẻ nhỏ và giúp họ bán các thức trực tuyến.

Ngày nay, nhiều người có điện thoại di động và em có thể học cách phát triển app di động. Là người lập trình và người phát triển web, dễ dàng học phát triển app di động. Có hai nền di động chính: iOS cho điện thoại Apple và Android cho các điện thoại khác. Từng nền lại có yêu cầu nào đó nhưng em có thể học từ websites của họ. Nếu em có thể phát triển app di động, em có thể phát triển trò chơi điện thoại di động nữa. Phát triển trò chơi là một trong những khu vực nóng ngày nay, nơi nhiều người lập trình làm ra tiền. Cơ hội là rộng mở và nếu em đưa nỗ lực vào học tập, em có thể kiếm sống bằng kĩ năng lập trình của em.

 

—English version—

 

Programming skills

A person wrote to me: “As a labor worker in a factory with only a high school education I am worrying about my future if robots and automation happen here. Are there any skills that I can learn to get a job without having a degree? I cannot afford to pay for the school.  Please help.”

 

Answer: If you have access to the Internet, you can find many training courses and jobs that do not require a college degree. You may look at websites like Khan Academy, YouTube, Lynda.com , etc. and learn many basic skills without having to pay. To start, you need to learn computer programming. There are several programming courses on YouTube that you can follow and learn. If you can put in the effort, you can write code in a few weeks. If you work hard, you can master a programming language in a few months.

If you can program, you can build software for small companies. Many companies want to have a website to advertise their business and they are willing to pay someone to do that for them. You can make a living by building websites as an independent web developer.  Of course, there are more things to do than just create a website. As you learn more about web development, especially the back end, you can create business solutions for many small retail companies and help them to sell things online.

Today, many people have a mobile phone and you may want to learn how to develop mobile apps. As a programmer and web developer, it is easy to learn mobile app development. There are two major mobile platforms: iOS for Apple phones and Android for other phones. Each platform has a certain requirement but you can learn from their websites. If you can develop mobile apps, you can develop mobile phone games too. Game developing is one of the hot areas today where many programmers are making money. The opportunities are wide open and if you put in the effort to learn, you can make a living with your programming skills.