Skip to content

Có quá muộn để quay lại trường không?

Một người viết cho tôi: “Nhiều năm trước đây, em đã vào đại học và học Quản trị kinh doanh nhưng bỏ học để theo đuổi ước mơ của em về bắt đầu một công ti. Em đã không phân biệt được giữa doanh nghiệp nhỏ và công ti khởi nghiệp công nghệ mãi cho tới khi đọc bloc của thầy. Em đã tiêu sạch tiền của bố mẹ em vào công ti thất bại. Em cảm thấy rất đáng trách và muốn quay lại trường để học một nghề mà em có thể trả lại tiền cho bố mẹ. Em không chắc liệu có quá trễ để quay lại trường hay không. Liệu có khả năng có ai đó đã gần ba mươi tuổi vào học công nghệ thông tin không?”

 

Đáp: KHÔNG BAO GIỜ quá trễ để quay lại trường để học. Thầy có nhiều sinh viên “người lớn” trong lớp, nhiều người đã làm việc trong công nghiệp được nhiều năm nhưng quyết định trở lại trường để học kĩ năng mới. Phần lớn các sinh viên “già hơn” này đều làm việc chăm chỉ hơn sinh viên trẻ vì họ trưởng thành hơn và biết điều họ muốn trong cuộc sống. Thầy khuyến khích em trở lại trường để xây dựng nghề nghiệp mới để cho em có thể trả lại món nợ với bố mẹ em.

Ngày nay, Công nghệ thông tin (CNTT) là lĩnh vực tăng trưởng nhanh nhất trong thị trường việc làm với nhu cầu cao và nguồn cung cấp thấp. Bằng cấp trong lĩnh vực này có thể dẫn tới nhiều nghề nghiệp tốt như lập trình máy tính, phát triển phần mềm, an ninh thông tin, phát triển web, phát triển app di động; quản trị dữ liệu, chuyên viên khoa học dữ liệu, v.v. Công nghệ đã trở thành một phần không thể thiếu của mọi xã hội. Nó được tích hợp vào trong cuộc sống hàng ngày của mọi người trên khắp thế giới và nhu cầu này vẫn đang tăng lên. Thầy không thể nghĩ được nghề nào khác mà tốt hơn công nghệ thông tin vào lúc này.

 

—English version—

 

Too late to go back to school?

A person wrote to me: “Several years ago, I went to college and study Business Administration but quit to follow my dream of starting a company. I did not distinguish between a small business and a technology startup until reading your blog. I have exhausted my parents’ money in the failed company. I felt very bad and would like to go back to school to learn a career that I can pay them back. I am not sure whether it is too late to go back to school or not. Is it possible for someone who is almost thirty years old to study Information technology?

 

Answer: It NEVER too late to go back to school to learn. I had many “Adult” students in my class, many have worked in the industry for years but decide to go back to school to learn new skills. Most of these “Older” students work harder than young students because they are more mature and know what they want in life. I do encourage you to return to school to develop a new career so you can pay off your parent’s debt.

Today, Information Technology (IT) is the fastest growing field in the job market with a high demand and low supply. A degree in this field can lead to many good careers such as computer programming, software development, information security, web development, mobile apps development; data administration, data science specialist, etc. Technology has become an indispensable part of every society. It is integrated into the everyday lives of people all over the world and the demand is still increasing. I cannot think of another career better than Information technology at this time.