Skip to content

Kĩ nghệ vũ trụ

Một học sinh trung học viết cho tôi: “Em có được học bổng sang Australia để học về Kĩ nghệ vũ trụ. Em muốn biết em cần chuẩn bị cái gì cho nó. Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Kĩ sư vũ trụ là thuật ngữ chung dành cho những người thiết kế, kiểm thử và giám sát chế tạo máy bay, con tàu không gian, và tên lửa. Những người làm việc với máy bay được gọi là kĩ sư hàng không, và những người làm việc với con tầu không gian là những kĩ sư vũ trụ. Kĩ nghệ vũ trụ là lĩnh vực rất rộng với nhiều lĩnh vực con. Học sinh trong lĩnh vực này thường chuyên môn hoá trong các khu vực chuyên môn như thiết kế cấu trúc, hướng dẫn và kiểm soát chuyển động, khí động lực, thợ máy động cơ, nhiệt động học, động cơ đẩy, liên lạc, và phương pháp sản xuất. Một số lĩnh vực con cũng được phân chia thành một kiểu đặc thù của sản phẩm vũ trụ, như máy bay thương mại, máy bay phản lực chiến đấu quân sự, máy bay trực thăng, con tầu không gian, hay tên lửa và rốc két, v.v.

Chương trình đào tạo kĩ nghệ vũ trụ biến thiên tuỳ theo đại học nhưng phần lớn các chương trình đều yêu cầu nhiều môn học kĩ nghệ, cùng với các môn thiết kế, nhiệt động học, sức bên và vật liệu, và động cơ phản lực, v.v. Bên cạnh các môn chuyên môn, sinh viên thường dành ít nhất một năm học về lập trình máy tính, và Thiết kế có máy tính trợ giúp (CAD). Mặc dầu phần lớn chương trình bằng cử nhân được thiết kế cho 4 năm, tuy nhiên, thường sinh viên kĩ nghệ vũ trụ thường phải mất quãng 5 năm để hoàn thành do bản chất phức tạp của chương trình này.

Để chuẩn bị cho bằng cấp này, em cần có nền tảng vững chắc trong toán học (như, đại đó, hình học, lượng giác và tính toán); khoa học (như, hoá học, và vật lí), và công nghệ (như, lập trình máy tính và công nghệ máy tính). Tất nhiên, học ở Australia, em cũng cần giỏi kĩ năng tiếng Anh.

 

—English version—

 

Aerospace Engineering

A high school student wrote to me: “I obtain a scholarship to go to Australia to study Aerospace Engineering. I want to know what do I need to prepare for it. Please advise.”

 

Answer: Aerospace engineers is the general term for people who design, test, and supervise the manufacture of aircraft, spacecraft, and missiles. Those who work with aircraft are called aeronautical engineers, and those working with spacecraft are astronautical engineers. Aerospace engineering is a very broad field with many subfields. Students in this field often specialize in specific areas such as structural design, guidance and navigation control, aerodynamics, engine mechanics, thermodynamics, propulsion, communication, and production methods. Some subfields are also divided into a particular type of aerospace product, such as commercial aircraft, military fighter jets, helicopters, spacecraft, or missiles and rockets, etc.

The aerospace engineering curriculum varies depending on the university but most programs require several engineering courses, along with courses in design, thermodynamics, strengths and materials, and jet propulsion, etc. Besides specific courses, students often spend at least a year learning computer programming, and Computer-Aided Design (CAD). Although most Bachelor’s degree programs are designed for 4 years. However, it often takes an aerospace engineering student about 5 years to complete due to the complex nature of the program.

To prepare for this degree, you need to have a strong background in mathematics (i.e., algebra, geometry, trigonometry, and calculus); science (i.e., chemistry, and physics), and technology (i.e., computer programming and technology). Of course, to study in Australia, you also need good English language skills.