Skip to content

Học ở nước ngoài

Một người mẹ viết cho tôi: “Tôi có cô con gái 20 tuổi sẽ tốt nghiệp bằng cử nhân về toán sang năm. Tôi muốn cho cháu đi học ở Mĩ. Tôi đọc blog của thầy và muốn cháu học bằng thạc sĩ trong Khoa học máy tính để cho cháu có thể có được việc làm tốt. Cháu cần chuẩn bị những gì? Cháu cần tránh những vấn đề gì để thành công trong giáo dục của cháu? Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Bạn viết rằng bạn muốn cháu học Khoa học máy tính nhưng bạn có nói chuyện với cháu và hỏi cháu liệu cháu có muốn học lĩnh vực này hay không? Nếu con gái bạn không chắc cháu muốn gì, cháu cần làm nghiên cứu để có được ý tưởng rõ hơn về lĩnh vực này yêu cầu cái gì. Trước khi làm quyết định, cháu phải để thời gian để tìm thông tin từ nhiều nguồn trước khi quyết định cái gì là tốt nhất cho cháu. Phần lớn sinh viên thành công đều biết điều họ muốn và được chuẩn bị tốt từ thời gian trước, cho nên họ sẵn sàng làm mọi công việc được yêu cầu để thành công.

Nếu con gái bạn muốn theo đuổi bằng thạc sĩ trong Khoa học máy tính, cháu phải chọn một khu vực chuyên môn nơi cháu sẽ học các kĩ năng đặc biệt được cần cho nghề nghiệp của cháu. Chẳng hạn, An ninh tính toán, Phần mềm nhúng, Cơ sở dữ liệu, Khai phá dữ liệu, Tính toán mây, Robotics, Học máy, Trí tuệ nhân tạo, v.v. Điều RẤT QUAN TRỌNG với cháu là nghiên cứu nhiều trường để nhận diện trường nào có các môn học bằng thạc sĩ chuyên môn hoá trong lĩnh vực mà cháu muốn học TRƯỚC KHI xin vào. Tất nhiên, cháu phải chọn lĩnh vực học tập chuyên môn dựa trên điều cháu là giỏi và điều cháu quan tâm. Cháu có thể cần làm nghiên cứu nào đó về toàn cảnh cơ hội việc làm tương lai và lựa chọn chỉ khu vực mà cháu cảm thấy thoải mái. Sau rốt, đó là tương lai của cháu.

Chương trình bằng thạc sĩ tốt là khác với chương trình cử nhân vì nó hội tụ vào phát triển các kĩ năng chuyên môn thay vì kĩ năng chung như bằng cử nhân. Phần lớn các công ti đều thuê người tốt nghiệp có bằng thạc sĩ dựa trên các kĩ năng chuyên môn, điều quan trọng cần biết kĩ năng nào đang có nhu cầu cao để đảm bảo việc làm nghề nghiệp thành công. Phần lớn các chương trình thạc sĩ đều yêu cầu người xin vào có mức độ thành tựu hàn lâm cao hơn và họ phải xuất sắc ở các kĩ năng đọc, viết và phân tích.

Mỗi năm, hàng trăm nghìn sinh viên nước ngoài tới học ở Mĩ. Phần lớn các phụ huynh đều mong đợi con họ sẽ học tốt nhưng tôi đã thấy một người thất bại trong các trường Mĩ vì họ không biết đi theo chiều hướng nào. Nhiều người không có bản kế hoạch nghề nghiệp tốt để đi theo. Vì trường cho phép sinh viên chuyển lĩnh vực học tập, nhiều người thường nhảy từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác, khi họ không học tốt trong một lĩnh vực. Về căn bản họ chỉ “nổi trong dòng chảy đại học” cho tới khi họ tìm thấy cái gì đó mà họ có thể học tốt. Đó là lí do tại sao họ thường mất năm hay sáu năm trước khi họ hoàn thành giáo dục của họ và đôi khi họ kết thúc với bằng cấp hoàn toàn khác với điều ban đầu họ đã xin học. Đó là một trong những vấn đề chung trong số các học sinh nước ngoài.

Học ở nước ngoài yêu cầu nhiều chuẩn bị cả về ngôn ngữ và sự trưởng thành. Tôi đã thấy nhiều học sinh bị tràn ngập bởi nhiều thông tin, nhiều thứ mà họ phải học. Mặt dầu ban đầu, nhiều người có khó khăn với tiếng Anh, qua thời gian, điều đó có thể được cải thiện. Tuy nhiên, nhiều người có vấn đề với khối lượng thông tin bao la mà họ phải học vì họ không có kĩ năng đọc tốt. Những học sinh thường ghi nhớ tài liệu để qua được kì thi sẽ có khó khăn vì có nhiều bài báo và sách mà họ phải học mà họ không thể ghi nhớ được tất cả chúng. Nhiều người nói với tôi rằng họ không có ý tưởng nào về điều họ đang lâm vào vì họ không được chuẩn bị để đọc nhiều thế. Việc học ở nước ngoài yêu cầu tính trách nhiệm nào đó vì việc học là rất dồn dập, điều yêu cầu học sinh quản lí thời gian của họ thật hiệu quả. Lời khuyên của tôi cho bạn là phải chắc rằng con gái bạn được chuẩn bị tốt trước khi đi học nước ngoài.

 

—English version—

 

Studying Overseas

A mother wrote to me: “I have a 20 years-old daughter who will graduate with a Bachelor’s degree in Mathematics next year. I would like to send her to study in the U.S. I read your blog and want her to study for a Master’s degree in Computer Science so she can get a good job. What does she need to prepare? What problems does she need to avoid to be successful in her education? Please advise.”

 

Answer: “You wrote that you want her to study Computer Science but did you talk to her and asked her whether she wants to study this field or not? If your daughter is not sure of what she wants, she needs to do research to get a better idea of what this field requires. Before making a decision, she must take the time to seek information from multiple sources before deciding what is best for her. Most successful students know what they want and are well prepared ahead of time, so they are ready to do all the work required to be successful.

If your daughter wants to pursue the Master’s degree in Computer Science, she must choose a specialized area where she will learn the specific skills needed for her career. For example, Computing Security, Embedded software, Database, Data mining, Cloud Computing, Robotics, Machine Learning , Artificial Intelligence, etc. It is VERY IMPORTANT for her to investigate several schools to identify which one has the Master’s degree courses that specializes in the field that she wants to study BEFORE applying. Of course, she must choose the specialized field of study based on what she is good at and what she is interested in. She may need to do some investigations on the prospect of future job opportunity and select the only area that she feels comfortable with. After all, it is her future.

A good Master’s degree program is different from the Bachelor program as it focuses on the developing of specialized skills instead of general skills like the Bachelor’s degree. Most companies hire graduates with a Master’s degree based on these specialized skills, it is important to know which one is in high demand to ensure a successful career employment. Most Master’s degree programs require applicants to have a higher level of academic achievement and they must excel at reading, writing, and analyzing skills.

Each year, hundred thousand of foreign students came to study in the U.S. Most parents expect their children will do well but I have seen some failed in U.S schools because they do not know which direction to go. Many do not have a good career plan to follow. Since the school allows students to switch the field of study, many often jump from one field to another, when they did not do well in a field. Basically they just “float in the university stream” until they find something that they can do well. That is why it often takes five or six years before they complete their education and sometimes they end up with a degree completely different from what they had originally applied. It is one of the common problems among foreign students.

To study overseas requires a lot of preparation in both language and maturity. I have seen many students being overwhelmed by so much information, so many things that they must learn. Although at first, many have difficulty with the English language, overtimes, it can be improved. However, many have a problem with the vast amount of information that they must learn since they do not have good reading skills. Students who used to memorize materials to pass exams will have difficulty because there are so many articles and books that they must learn for which they cannot memorize them all. Many told me that they have no idea of what they are getting into as they are not prepared to read that much. Studying overseas requires certain responsibility as the learning is very intense which require students to managing their time effectively. My advice to you is to make sure that your daughter is well-prepared before going to study overseas.