Skip to content

Lời khuyên khác cho các bố mẹ

Ngày nay, mọi học sinh, bất kể nơi họ sống, đều đối diện với thách thức chưa từng có trước đây vì tác động của công nghệ. Nếu học sinh bắt đầu trường tiểu học bây giờ, đến lúc họ tốt nghiệp khỏi đại học, phần lớn việc làm vào lúc đó có lẽ thậm chí còn chưa được phát minh ra. Nhiều bố mẹ đã hỏi lời khuyên từ tôi vì họ không biết phải làm gì để chắc rằng con cái họ sẽ có khả năng thích ứng tốt trong thời đại thay đổi nhanh chóng này.

Tôi đã viết nhiều bài báo về chủ đề này trên blog của tôi trước đây và tóm tắt lại chúng ở đây: Trẻ nhỏ cần học ít nhất một ngoại ngữ và biết cách dùng các thiết bị công nghệ. Họ phải học và học lại nhanh chóng để thích nghi với môi trường thay đổi. Nói cách khác, họ phải là người học cả đời để kiếm sống tốt trong thế giới đang thay đổi nhanh chóng này. Họ cần phát triển các kĩ năng mềm như trao đổi, làm việc tổ, cộng tác, và đạo đức công việc vì phần lớn việc làm tương lai sẽ KHÔNG bị giới hạn vào khu vực địa phương hay quốc gia.

Tuy nhiên, theo cách nhìn của tôi, điều quan trọng nhất mà bố mẹ có thể làm cho con cái họ BÂY GIỜ là giúp chúng phát triển tính cách đạo đức và tính trách nhiệm. Vấn đề là ngày nay, nhiều bố mẹ quá bận rộn kiếm sống và không có thời gian dành cho con cái họ. Họ tin bằng việc cho con cái họ tới trường chúng sẽ được dạy bất kì cái gì chúng cần. Nhưng kết quả thường không được như mong đợi vì một số trường không được tạo ra để giáo dục mà để làm ra tiền. Trong những trường này, trẻ em được dạy ganh đua, thắng bằng mọi giá, là số một, và khi chúng học được vài điều, một số trở nên kiêu căng và thậm chí bạo hành. Vài tháng trước, một người mẹ than rằng đứa con trai mười tuổi của cô ấy đã bất kính với cô ấy và thậm chí còn gọi cô ấy là “đồ dốt” vì cô ấy không biết cách dùng máy tính. Khi mọi người lẫn lộn việc học công nghệ với “được giáo dục,” chúng ta có vấn đề lớn.

Bố mẹ có trách nhiệm giáo dục con cái họ. Việc giáo dục tốt bao giờ cũng bắt đầu ở nhà. Điều họ làm, điều họ nói, điều họ hành động cũng là điều họ dạy con cái họ làm cùng điều đó. Nếu họ dành thời gian cho con cái, giúp chúng học, đọc sách cùng chúng, nói chuyện với chúng, và lắng nghe mối quan tâm của chúng, họ có thể giúp cho con cái họ phát triển tính cách tốt để cho khi chúng lớn lên, chúng có thể là người tốt. Khi trẻ nhỏ được giáo dục với nền tảng luân lí, đạo đức, và trách nhiệm, bất kì điều gì chúng học về sau bao giờ cũng sẽ dựa trên nền tảng đó. Chúng sẽ học khoa học dựa trên mối quan tâm của chúng về môi trường. Chúng sẽ học công nghệ dựa trên trách nhiệm của chúng với mọi sinh linh. Chúng sẽ học các môn học khác dựa trên đạo đức của chúng, v.v. Nếu trẻ em có thể được giáo dục với nền tảng luân lí vững chắc, bố mẹ có thể trông đợi tương lai tốt hơn. Bố mẹ không nên mong đợi chỉ bản thân trường học giáo dục con cái họ. Nền giáo dục tốt bao giờ cũng là việc cộng tác giữa nhà trường và gia đình. Bố mẹ không nên mong đợi các thầy cô giáo làm mọi thứ nếu họ thậm chí không làm phần của họ. Sau rốt, đó chính là con cái của họ và họ chịu trách nhiệm về chúng.”

Trẻ em của ngày nay và công nhân của ngày mai cần biết cách khám phá, cách suy nghĩ, cách đánh giá, cách học và liên tục học dựa trên nền tảng đạo đức vững chắc để cho khi chúng lớn lên, chúng sẽ có trách nhiệm với gia đình chúng, với xã hội của chúng, và với đất nước của chúng nơi chúng có dũng cảm để tiến lên trên con đường riêng của chúng vì tương lai tốt hơn.

 

—English version—

 

Another advice for parents

Today, all students, regardless of where they live, are facing an unprecedented challenge because of the impacts of technology. If the students start elementary school now, by the time they graduate from college, most of the jobs at that time are probably not even invented yet. Many parents have asked me for advice since they do not know what to do to make sure that their children will be able to do well in this fast-changing time.

I have written several articles about this subject on my blog previously and summarize them here: Young children need to learn at least one foreign language and know how to use technology devices. They must learn and re-learn quickly to adapt to the changing environment. In another word, they must be lifelong learners to make a good living in this changing world. They need to develop soft-skills such as communication, teamwork, collaboration, and work ethics since most future jobs will NOT be limited to the local area or a country.

However, in my view, the most important thing that parents can do for their children NOW is to help them develop the moral characters and responsibility. The problem is today, many parents are too busy making a living and do not have time to spend with their children. They believe by sending their children to school they will be taught whatever they need. But the results often are not as expected because some schools are not created to educate but to make money. In these schools, children are taught to compete, to win at all costs, to be number one, and as they learn a few things, some become arrogant and even violent. A few months ago, a mother lamented that her ten years old son disrespected her and even called her “ignorant” because she did not know how to use a computer. When people confuse the learning of technologies with “getting educated,” we have a big problem.

Parents have the responsibility to educate their children. A good education always starts at home. What they do, what they say, what they act is also what they teach their children to do the same. If they spend time with their children, helping them to learn, reading books with them, talk to them, and listen to their concerns, they can help their children to develop good characters so when they grow up, they can be good people. When young children are educated with a foundation of morals, ethics, and responsibilities, whatever they learn afterward will always be based on that foundation. They will learn science based on their concern for the environment. They will learn technology based on their responsibility for all living beings. They will learn other subjects based on their ethics,  etc. If children can be educated with a strong moral foundation, the parents can look forward to a better future. Parents should not expect the school to educate their children by itself . A good education is always a collaboration between the school and the family. Parents should not expect the teachers to do everything if they do not even do their part. After all, it is their children and they are responsible for them.”

Today’s children and tomorrow’s workers need to know how to discover, how to think, how to evaluate, how to learn and continue to learn based on their strong foundation of moral ethics so when they grow up, they will be responsible to their family, to their society, and to their country where they have the courage to forge their own paths for a better future.