Skip to content

Trẻ em cần học cái gì?

Một người mẹ viết cho tôi: “Chúng tôi đã thảo luận về con cái chúng tôi cần học cái gì. Chồng tôi muốn mua máy tính bảng và để chúng học lập trình máy tính. Tôi ưa thích cho chúng tới trường STEM để chơi với robots và làm cho chúng quan tâm tới công nghệ. Trẻ nhỏ nên học cái gì ở lứa tuổi năm và sáu? ”

 

Đáp: Tôi tin giáo dục trẻ nhỏ nên bắt đầu với việc phát triển các tính cách cơ bản của việc là người tốt. Là bố mẹ, điều bạn cần là dạy các con về tính cách đạo đức như tính ngay thẳng, thực thà, đạo làm con, và tình yêu học tập. Với tình yêu học tập của chúng, chúng có thể học bất kì cái gì chúng muốn và bạn nên để chúng chọn khi cơ hội tới.

Mọi trẻ nhỏ đều nên học kính trọng thầy cô giáo, đạo làm con với bố mẹ chúng, và là ngay thẳng với người khác. Là bố mẹ, bạn có thể cầm làm việc với thầy cô của các cháu để giúp các cháu phát triển thói quen học tốt. Điều đó giống như gieo trồng hạt mầm, bạn cần tưới nước và nuôi dưỡng chúng, để cho nó mọc lên thành cây. Để khuyến khích con bạn học, bạn cần dành thời gian với chúng, nói chuyện với chúng, tìm sách đúng và đọc cùng chúng và giúp chúng phát triển các tính cách đạo đức này. Trẻ nhỏ học đầu tiên từ bố mẹ chúng. Chúng quan sát hành vi của bố mẹ chúng vì chúng muốn giống như “Mẹ và Bố”. Chúng học nhiều hơn từ điều bố mẹ chúng nói và hành động cho nên mọi bố mẹ đều cần biết rằng cách họ nói, cách họ đối xử với người khác, cách họ phản ứng với tình huống nào đó sẽ được con cái họ học nhanh chóng hơn bất kì cái gì bạn dạy chúng.

Ngày nay, nhiều bố mẹ bận rộn cho nên thách thức là làm sao quản lí được thời gian dành cho con cái họ. Có nhiều điều có thể lấy đi thời gian quí giá khỏi việc giáo dục con cái bạn. Nhưng nếu bố mẹ để cho những điều tầm thường khác chiếm chỗ và chỉ dành “bất kì lúc nào còn lại” cho con cái họ thì họ sẽ phải sống với nuối tiếc nếu con cái họ không trưởng thành như được mong đợi.

Là bố mẹ, bạn cần đầu tư thời gian vào đào tạo con cái bạn trở nên khôn ngoan, ngay thẳng, và đam mê, người sẽ trưởng thành và làm điều đúng. Giáo dục tốt nhất bao giờ cũng bắt đầu từ gia đình.  Khi mà bố mẹ đặt ra nền tảng tốt cho các tính cách đạo đức, con cái bạn sẽ trưởng thành và là người tốt và bất kì cái gì chúng thích học về sau, dù là lập trình hay robotics tôi chắc chắn chúng sẽ học tốt.

 

—English version—

 

What children need to learn?

A mother wrote to me: “We have discussions about what our children need to learn. My husband wants to buy tablets and have them learn computer programming. I prefer to send them to the STEM school to play with robots and get them interested in technology. What should young children learn at the age of five and six? ”

 

Answer: I believe the education of young children should begin with the development of the basics characters of being a good person. As parents, what you need is to teach them about moral characters such as righteousness, honesty, filiality, and the love of learning. With their love of learning, they can learn anything that they want and you should let them choose  when the opportunity comes.

Every young child should learn to respect the teachers, be filial with their parents, and be righteous with others. As parents, you may need to work with their teachers to help them develop a good habit of learning. It is like planting the seed, you need to water and nurture them, so it will grow into a tree. To encourage your children to learn, you need to spend the time with them, talk to them, find the right books and reading with them and help them to develop these moral characters. Young children learn first from their parents. They observe their parents’ behavior because they want to be like “Mom and Dad”. They learn more from what their parents say and act so every parent needs to know that the way they talk, the way they treat others, the way they react to certain situations will be learned quickly by their children than anything that you teach them.

Today, many parents are busy so the challenge is how to manage the time for their children. There are many things that can take the precious time away from educating your children. But if the parents let other trivial things take over and only spend “whatever time left” for their children then they will have to live with the regret if their children do not grow up as expected.

As parents, you need to invest the time to train your children to become wise, righteous, and passionate who will grow up and do the right thing. The best education always begins at home.  As long as parents lay down a good foundation for moral characters, your children will grow up and be a good person and whatever they like to learn later, whether programming or robotics I am sure they will do well.