Skip to content

Cải tiến giáo dục

Tuần trước, tôi nhận được một email từ một cô giáo trường trung học: “Tôi thích điều thầy viết về cải tiến hệ thống giáo dục nhưng thầy không dạy ở nước tôi và không biết tình huống hiện thời của chúng tôi. Sau nhiều năm dạy và xử trí với nhiều vấn đề, tôi nghĩ chúng tôi không thể thay đổi được cái gì cả, tôi cảm thấy bất lực và nghĩ về việc bỏ nghề… ”  Tôi đã viết thư trả lời cô ấy trong một thư riêng nhưng cũng muốn chia sẻ quan điểm của tôi với các thầy cô khác nữa.

Là thầy cô giáo, các bạn đã chọn nghề này KHÔNG CHỈ để giáo dục học sinh MÀ CÒN để tạo ra khác biệt trong cuộc sống của họ. ĐỪNG nghĩ rằng bạn không thể làm được gì về cải tiến hệ thống giáo dục hiện thời. Sự kiện là bạn có thể làm nhiều thứ hơn bạn nghĩ vì mọi ngày bạn đều có cơ hội để giúp đỡ và ảnh hưởng tích cực lên cuộc sống của học sinh của bạn. Là thầy cô giáo, các bạn chia sẻ tri thức của các bạn, các bạn giúp học sinh học, các bạn khuyến khích họ khi họ cảm thấy chán nản, các bạn hướng dẫn họ khi họ hoang mang, các bạn hỗ trợ họ khi họ cần, và nhiều điều nữa. Các bạn làm tất cả những điều này KHÔNG vì đó là việc làm của bạn, mà vì bạn CHĂM NOM.

Khi chúng ta bắt đầu năm học mới, tôi khuyến khích bạn làm thêm chút ít nữa so với năm trước. Nếu tất cả chúng ta đều sẵn lòng làm chỉ chút ít việc thêm, chúng ta có thể tạo ra khác biệt lớn trong cuộc sống của học sinh của chúng ta. Dễ bị chán nản với những vấn đề nhỏ trong công việc thường ngày của chúng ta nhưng có nhiều vấn đề lớn hơn bên ngoài lớp học của chúng ta và chúng ta cần nhìn vào thế giới phức tạp mà phần lớn học sinh của chúng ta sẽ sớm đối diện. Tất cả họ đều cần sự giúp đỡ của chúng ta để chuẩn bị cho tương lai của họ vì, đến lúc họ hoàn thành việc học ở trường, thế giới sẽ rất khác với hôm nay. Học sinh của chúng ta và các thế hệ tương lai sẽ phải đối phó với nhiều vấn đề ở bên ngoài điều chúng ta đang đối diện ngày nay.

ĐỪNG nghĩ rằng phải đợi đến lúc hệ thống giáo dục thay đổi thì bạn mới có thể làm cái gì đó. Thay vì nghĩ như các thầy cô giáo, bạn là người thay đổi nó. Hệ thống giáo dục CHỈ thay đổi nếu nó đưa các thầy cô giáo vào tham gia. Nếu các thầy cô giáo KHÔNG thay đổi, không thành vấn đề hệ thống dùng kĩ thuật dạy nào, chương trình đào tạo nào nó đem vào, tài nguyên nào nó có, không cái gì sẽ thay đổi.  Nền giáo dục có chất lượng là nền giáo dục cung cấp cho mọi học sinh năng lực họ cần để trở nên có năng suất, có thông thái, có khả năng tạo ra việc sống thoải mái, để cho họ có thể đóng góp cho xã hội của họ. Để học sinh thành công, họ cần sự khuyến khích, động viên, và kèm cặp để cho họ có thể học và họ có sự hỗ trợ đó ở đâu nếu không từ các thầy cô giáo?

Nếu học sinh có khó khăn trong việc học, các bạn cần cho họ cơ hội để nói về điều đó. Các bạn cần lắng nghe và dùng thông tin mà họ chia sẻ để hướng dẫn họ. Nếu các bạn có thể biểu lộ cho họ rằng bạn chăm nom, thái độ của họ sẽ thay đổi và việc học nào đó sẽ xảy ra. Nếu học sinh nghĩ bạn không chăm nom thì bạn sẽ không thay đổi được cái gì. Khi bạn nói chuyện với học sinh, ĐỪNG hành động như người có quyền mà như ai đó chăm nom về họ, điều đó có thể có nghĩa nhiều với họ. Khi họ cảm thấy thoải mái với bạn, thái độ của họ sẽ thay đổi và việc học sẽ xảy ra. Sự kiện là học sinh KHÔNG học khi họ KHÔNG thích thầy cô giáo hay cảm thấy không thoải mái trong lớp của bạn.

Không thành vấn đề bạn dạy lớp nào, bạn bao giờ cũng có những học sinh với các mức năng lực khác nhau, các phong cách học khác nhau, và các thái độ khác nhau hướng tới giáo dục. Nếu bạn dạy mọi học sinh đều như nhau, bạn sẽ KHÔNG có cùng kết quả. Do đó, bạn cần đánh giá từng người trong số họ và dùng cách tiếp cận động viên để khuyến khích họ học bằng việc phải chắc rằng điều họ học là có liên quan tới cách nhìn của họ. Nếu họ không thấy giá trị nào trong việc dạy của bạn, thì làm sao bạn có thể mong đợi họ học được? Điều quan trọng là chỉ cho họ những kết nối với điều họ đang học và thế giới mà trong đó họ sẽ đối diện. Chẳng hạn, thay vì hội tụ vào các công thức và sự kiện (tức là, CÁI GÌ) bạn cần dành thời gian để dạy họ về lí do và áp dụng (tức là, TẠI SAO và THẾ NÀO). Là thầy cô giáo, bạn phải chắc điều họ học ở trường là có tính thực hành và liên quan.

Nếu học sinh của bạn không chăm chú, có lẽ họ chán. Bạn có thể cần thách thức họ. Khi họ biết rằng họ đang bị thách thức, họ có thể đáp ứng ở mức cao hơn nhiều so với bạn cho họ công việc bình thường. Sự kiện là phần lớn học sinh đều biết họ thích và không thích cái gì, và học hay không học cái gì theo cách riêng của họ. Là thầy cô giáo, bạn là người hướng dẫn họ, hỗ trợ họ, và làm cho họ học. Về căn bản, mọi sự là ở bạn để làm cho cải tiến giáo dục xảy ra.

 

—English version—

 

Improving education

Last week, I received an email from a high school teacher: “I like what you wrote about improving the education system but you do not teach in my country and do not know our current situation. After several years of teaching and dealing with many issues, I do not think we can change anything, I feel helpless and thinking about quitting … ”  I wrote back to her in a private email but also want to share my view with other teachers too.

As a teacher, you have selected this career NOT ONLY to educate students BUT ALSO to make a difference in their lives. Do NOT think that you cannot do anything about improving the current education system. The fact is you can do much more than you think because every day you have the opportunity to help and positively affect the lives of your students. As a teacher, you share your knowledge, you help students to learn, you encourage them when they feel discouraged, you guide them when they confused, you support them when they need, and much more. You do all of these things NOT because it is our job, but because you CARE.

As we start a new school year, I encourage you to do a little more than past years. If all of us are willing to do just a little bit of extra work, we can make a big difference in our students’ lives. It is easy to get frustrated with small issues in our daily works but there are many larger issues outside of our classroom and we need to look to the complex world that most of our students will be facing soon. They all need our help to prepare for their future because, by the time they complete their schooling, the world will be very much different from today. Our students and future generation will have to deal with many issues that are beyond what we are facing today.

Do NOT think that until the education system changes then you can do something. Instead of thinking as teachers, you are the ones who change it. The education system can ONLY change if it involves the teachers. If the teachers do NOT change, no matter what teaching techniques the system used, what curriculum it brings in, what resources it has, nothing will change.  A quality education is one that provides all students with the capabilities they need to become productive, knowledgeable, be able to make a comfortable living, so they can contribute to their society. For students to succeed, they need encouragement, motivation, and mentoring so they can learn and where do they get that support if not from the teachers?

If the students are having difficulties in learning, you need to give them the opportunity to talk about it. You need to listen and use the information that they share to guide them. If you can show them that you care, their attitude will change and some learning will happen. If the students do not think you care then you will not change anything. When you talk to your students, DO NOT act as an authority but as someone who cares about them, it can mean a lot to them. When they feel comfortable with you, their attitude will change and the learning will take place. The fact is students DO NOT learn when they DO NOT like the teachers or feel uncomfortable in your class.

No matter what class that you teach, you always have students with different ability levels, different learning styles, and different attitudes toward education. If you teach every student the same, you will NOT have the same results. Therefore, you need to evaluate each of them and using motivation approach to encourage them to learn by making sure that what they learn is relevant to their view. If they see no value in your teaching, then how can you expect them to learn?  It is important to show them the connections to what they are learning and the world in which they will be facing. For example, Instead of focusing on the formulas and facts (i.e. WHAT) you need to spending the time to teach them about the reasons and applications (i.e., WHY and HOW). As teachers, you have to make sure of what they are learning in school is practical and relevant.

If your students are not paying attention, perhaps they are bored. You may need to challenge them. When they know that they are being challenged, they may respond at a much higher level than if you are giving them ordinary work. The fact is most students know what they like and dislike, and what to learn and not learn on their own. As teachers, you are the person who guides them, support them, and make them learn. Basically, it is up to you to make education improvement happens.