Skip to content

Ngày đầu tiên

Năm học mới vừa bắt đầu và mọi học sinh dường như lạc quan nhưng bên dưới những bộ mặt hài lòng đó có thể ẩn giấu chút ít lo nghĩ, hoang mang, và căng thẳng cho nên điều quan trọng với các thầy cô giáo là để học sinh biết rằng họ có đó để giúp đỡ và hướng dẫn cho học sinh trong việc học của họ.

Là thầy giáo, tôi bao giờ cũng dùng ngày đầu tiên của lớp để giải thích nội dung môn học, tại sao một số chủ điểm là quan trọng và có liên quan tới nghề nghiệp của học sinh. Có việc giới thiệu rõ về môn học cũng xây dựng mối quan tâm và động viên họ học. Đây cũng là lúc tôi giải thích cho học sinh tại sao môn học này là quan trọng với tôi, tại sao tôi chọn dạy nó, kiểu phương pháp dạy nào tôi sẽ dùng, và mong đợi của tôi về học sinh.

Phần lớn các thầy cô giáo thường chỉ hội tụ vào chương trình học (CÁI GÌ) vào ngày đầu tiên nhưng tôi dành thời gian phụ thêm để cho học sinh biết tại sao họ cần môn học này (TẠI SAO); họ sẽ có khả năng làm cái gì bằng việc hoàn thành nó; họ sẽ có khả năng phát triển kĩ năng nào (LÀM SAO) và tại sao các kĩ năng nào đó là quan trọng cho nghề nghiệp của họ cho phần còn lại của đời họ.

Ngày đầu tiên cũng là lúc các thầy cô nên nói về việc học của học sinh. Vì phần lớn học sinh đều quan tâm tới điểm của họ và cách có được điểm tốt, tôi bao giờ cũng giải thích: “Nếu các em học tốt, điểm tốt sẽ tới. Điểm có thể là quan trọng cho các em bây giờ, nhưng việc học là quan trọng hơn nhiều. Khi các em tốt nghiệp, điểm mất đi, nhưng việc học sẽ ở lại cùng các em trong suốt cuộc đời các em.”

Tôi dành thời gian để thảo luận về phân công nhiệm vụ hàng tuần, tài liệu đọc, điều tôi trông đợi họ làm và cách công việc của họ được cho điểm. Vì phần lớn học sinh đều muốn biết cách điểm sẽ được tính toán, tôi dùng một công thức đơn giản: Điểm hàng tuần là 10 điểm một tuần, và điểm kiểm tra cuối cùng là 50 điểm. Trong các môn học 15 tuần, họ có thể được 150 điểm cộng với điểm kiểm tra cuối cùng 50 điểm, hay tối đa là 200 điểm. Để được “A” họ phải được ít nhất 180 điểm, để được “B” là 160 hay hơn. Bằng việc giải thích rõ ràng các qui tắc cho điểm, học sinh có thể theo dõi và giám sát hiệu năng của họ đối với môn học. Tại bất kì khoảnh khắc nào, họ đều biết đích xác chỗ họ đứng, điểm nào là có thể, liệu họ có cần dành nhiều thời gian hơn cho môn học này không, hay liệu họ có thể đưa thêm nỗ lực vào để qua được môn học không. Tính toán này là đơn giản và giảm thiểu căng thẳng cho học sinh vì nó loại bỏ mọi không chắc chắn về cách họ học.

 

—English version—

 

The first day

The new school year just begins and all students seem optimistic but beneath those happy faces may hide a little worry, confuse, and stress so it is important for the teachers to let the students know that they are there to help and guide them in their learning.

As a teacher, I always use the first day of class to explain the course’s content, why some topics are important and relevant for the students’ career. Having a good introduction to the course also builds interests and motivate them to learn. This is also a time when I explain to students why this course is important to me, why do I choose to teach it, what type of teaching method I will use, and my expectations of students.

Most teachers often focus on the syllabus (WHAT) on the first day but I spend extra time to let students know why do they need this course (WHY); what they will be able to do by completing it; what skills they will be able to develop (HOW) and why certain skills are important to their career or for the rest of their lives.

The first day is also the time that teachers should talk about students’ learning. Since most students are interested in their grades and how to getting good ones, I always explain: “If you learn well, good grades will come. Grades may be important to you now, but learning is much more important. When you graduate, the grade is gone, but learning will stay with you for the rest of your lives.”

I spend the time to discuss the weekly assignment, reading materials, what I expect them to do and how their work will be graded. Since most students want to know how final grades will be calculated, I use a simple formula: Weekly grade is 10 points each and the final test is 50 points. For 15 weeks courses, they could get 150 points plus the final test of 50 points, or 200 points maximum. To get an “A” they must get at least 180 points, to get a “B” is 160 or above. By clearly explain the grading rules, students can track and monitor their performance over the course. At any given moment, they know exactly where they stand, what grades are possible, whether they need to spend more time on this course, or whether they can put in more effort to pass the course. The calculation is simple and minimizes stress for students since it eliminates any uncertainty over how they are doing.