Skip to content

Toán là nền tảng của kĩ nghệ

Đêm qua tôi nhận được một email từ một học sinh viết: “Em mới được nhận vào chương trình Kĩ nghệ phần mềm tại đại học. Em không biết liệu em sẽ có khả năng kết thúc chương trình này được không vì em sợ toán. Bạn em nói không có kĩ năng toán giỏi, em không thể hoàn thành được chương trình này? Điều đó có đúng không? Em có thể học kĩ nghệ mà không học môn toán không? Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: “Là kĩ sư phần mềm, em cần có tri thức tốt về toán. Cả lập trình và kĩ nghệ đều là về logic mà dựa căn bản trên toán học. Tại sao em sợ toán? Đó là vì khi em còn ở trường trung học em đã không học tốt về toán phải không? Có thể cách một số thầy cô dạy toán làm cho nó thành trừu tượng và phức tạp hơn cho nên em bị hoang mang và thất vọng?  Thầy có nhiều học sinh đã sợ toán vì họ đã không có nền tảng toán học tốt nhưng sau đó họ đã học một số môn học phụ đạo để xây dựng lại nền tảng của họ, tất cả họ đều đã học tốt. Có thể em cũng làm cùng điều đó được.

Học sinh về Khoa học máy tính hay Kĩ nghệ phần mềm phải biết các khái niệm toán học như Đại số tuyến tính,  Tính toán, Toán học rời rạc, Xác suất, và Thống kế. Đây là nền tảng mà em cần học tốt trong nghề nghiệp và thăng tiến lên mức tiếp. Em KHÔNG thể là kĩ sư mà không biết toán và em KHÔNG thể hoàn thành chương trình kĩ nghệ mà không học môn toán nào.

 

—English version—

 

Math is the foundation of engineering

Last night I received an email from a student who wrote: “I just got accepted into a Software Engineering program at a university. I do not know whether I will be able to finish the program because I am scared of math. My friends said without a good math skill, you cannot complete this program. Is it true? Can I study engineering without taking a math course? Please advise.”

 

Answer: “To be a software engineer, you need to have a good knowledge of mathematics. Both programming and engineering are about logic which is based on math. Why are you afraid of mathematics? Is it because when you were in high school you did not do well in math? Maybe the way some teachers who teach math make it more abstract and complex so you are confused and frustrated?  I had many students who were scared of math because they did not have a good math foundation but after they were taking some remedial math courses to rebuild their foundation, they all did well. Maybe you can do the same.

Students of Computer Science or Software Engineering must know mathematics concepts such as Linear Algebra,  Calculus, Discrete Mathematics, Probability, and Statistics. These are the foundation that you need to do well in your career and advance to the next level. You can NOT be an engineer without knowing math and you can NOT complete an engineering program without taking any math course.