Skip to content

Mười việc làm hàng đầu của tương lai

Không lâu trước đây, bằng đại học đã là cách tốt nhất để có được việc làm tốt. Ngày nay, nó KHÔNG đảm bảo được cái gì. Khi ngày càng nhiều người có bằng đại học nhưng KHÔNG THỂ thực hiện tốt công việc của họ, các công ti bắt đầu hội tụ vào tri thức và kĩ năng mà sánh đúng với nhu cầu của họ. Điều đó KHÔNG có nghĩa là bạn KHÔNG cần bằng cấp hay giáo dục đại học nhưng bạn phải trình diễn được rằng bạn đã học cái gì đó có giá trị từ bốn năm giáo dục của bạn.

Vì KHÔNG có hai người có bằng cấp nào là như nhau, một số người có tiềm năng được lương cao hơn và có nhiều cơ hội hơn khi những người khác có thể KHÔNG được coi là có giá trị hay thậm chí được chấp nhận. Việc chọn bằng cấp đúng từ trường đúng là quyết định rất quan trọng. Do đó, học sinh phải làm nghiên cứu nào đó một cách cẩn thận TRƯỚC KHI xin vào bất kì trường nào hay chọn bất kì lĩnh vực học tập nào. Chẳng hạn, có thiếu hụt trầm trọng công nhân công nghệ và một số học sinh lại cho rằng bất kì ai có bằng trong kĩ nghệ hay khoa học máy tính chắc sẽ có khả năng kiếm được việc làm. Sự kiện là có nhiều người tốt nghiệp đại học có bằng cấp trong những lĩnh vực này nhưng đã KHÔNG THỂ tìm được việc làm vì họ không có kĩ năng hay trường họ theo học không được chính thức công nhận. (Lưu ý: Mĩ có nhiều trường không được công nhận chính thức hay trường tự công nhận, những trường đi săn các học sinh ngây thơ và cám dỗ họ bằng học bổng và những lời hứa hẹn nhưng sự kiện là bằng cấp của họ là vô giá trị.)

Dựa trên cách nhìn thị trường việc làm, mười năm tới sẽ bị chi phối bởi công nghệ thông tin cho nên máy tính, phần mềm, và công nghệ thông tin là chọn lựa tốt nhất với nhu cầu cao trong thị trường việc làm. Khi công nghệ liên tục tiến hoá nhanh chóng, và nhiều doanh nghiệp đang phụ thuộc vào công nghệ và và nhu cầu về người tốt nghiệp trong lĩnh vực này sẽ tiếp tục tăng trưởng.

Theo dữ liệu từ chính phủ Mĩ, sau đây là những lĩnh vực học tập có lương hàng đầu và tăng trưởng việc làm cao và phần lớn trong chúng đều ở trong các lĩnh vực STEM (Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học).

 1. Máy tính: (như, Khoa học máy tính, Kĩ nghệ phần mềm, Kĩ sư dữ liệu). Lương trung bình hàng năm: $111,840. Tăng trưởng mong đợi: 12%
 2. Toán học (như, Toán ứng dụng, Toán lí thuyết, Khoa học thống kê, và Kế toán v.v.) Lương trung bình hàng năm: $100,610. Tăng trưởng mong đợi: 18%
 3. Công nghệ thông tin (như, Hệ thông tin quản lí, Quản lí công nghệ thông tin, phát triển Web, v.v.) Lương trung bình hàng năm: $92,860 Tăng trưởng mong đợi: 12%
 4. Kĩ nghệ: (như, Dân sự, Cơ khí, Điện, Hoá chất v.v.) Lương trung bình hàng năm: $83,540. Tăng trưởng mong đợi: 6%
 5. Thống kê (như, Phân tích doanh nghiệp, Phân tích tài chính v.v.) Lương trung bình hàng năm: $80,500. Tăng trưởng mong đợi: 14%
 6. Vật lí:  Lương trung bình hàng năm: $74,870  Tăng trưởng mong đợi: 8%
 7. Hoá học: Lương trung bình hàng năm: $74,170  Tăng trưởng mong đợi: 2%
 8. Kế toán:  Lương trung bình hàng năm: $68,650  Tăng trưởng mong đợi: 11%
 9. Điều dưỡng : Lương trung bình hàng năm: $68,450  Tăng trưởng mong đợi: 16%
 10. Sinh học:  Lương trung bình hàng năm: $60,000  Tăng trưởng mong đợi: 6%

 

—English version—

 

Top Ten Jobs of the future

Not long ago, a college degree was the best way to get a good job. Today, it does NOT guarantee anything. As more and more people have college degrees but could NOT perform well in their work, companies begin to focus on knowledge and skills that match their needs. It does NOT mean you do NOT need a degree or a college education but you must demonstrate that you have learned something valuable from your four years of education.

Since NO two degrees are alike, some have the potential for a higher salary and more opportunities when others may NOT be considered valuable or even accepted. Choosing the right degree from the right school is a very important decision. Therefore, students must do some investigation carefully BEFORE applying to any school or select any field of study. For example, there is a critical shortage of technology workers and some students assume that anyone with a degree in engineering or computer science would be able to get a job. The fact is there are many college graduates with degrees in these fields but could NOT find a job because they do not have the skills or the school that they attend is not accredited. (Note: The U.S. have many non-accredited schools or self-accredited schools who prey on naïve students and lure them with scholarships and promises but the fact is their degrees are worthless.)

Based on the job market outlook, the next ten years will be dominated by Information technology so computers, software, and information technology are the best choice with high demand on the job markets. As technology continues to rapidly evolve, and more business is depending on technology and the need for graduates in these fields will continue to grow.

According to data from the U.S. Government, following are fields of study that have a top salary and high job growth and most of them are in the STEM fields (Science, Technology, Engineering, and Math).

 1. Computer: (i.e., Computer Science, Software Engineering, Data engineer, etc.). Average annual salary: $111,840. Expected growth: 12%
 2. Mathematics (i.e., Applied mathematics, Theoretical mathematics, Actuarial sciences, and accounting, etc.) Average annual salary: $100,610. Expected growth: 18%
 3. Information Technologies (i.e., Information System Management, Management of Information Technology, Web development, etc.) Average annual salary: $92,860 Expected growth: 12%
 4. Engineering: (i.e., Civil, Mechanical. Electrical, Chemical, etc.) Average annual salary: $83,540. Expected growth: 6%
 5. Statistics (i.e. Business Analysis, Financial analysis etc.) Average annual salary: $80,500. Expected growth: 14%
 6. Physics:  Average annual salary: $74,870  Expected growth: 8%
 7. Chemistry: Average annual salary: $74,170  Expected growth: 2%
 8. Accounting  Average annual salary: $68,650  Expected growth: 11%
 9. Nursing : Average annual salary: $68,450  Expected growth: 16%
 10. Biology  Average annual salary: $60,000  Expected growth: 6%