Skip to content

Mười năm tới – phần 1

Cuộc cách mạng công nghiệp thứ nhất đã là việc dịch chuyển từ sản xuất thủ công sang sản xuất được máy móc dẫn lái bởi phát minh ra động cơ hơi nước. Vào thời đó, nhiều công nhân thất học nhưng yêu cầu về công nhân vận hành máy hơi nước là có khả năng đọc và viết cho nên nhiều người phải hoàn thành tiểu học để có việc làm. Cuộc cách mạng công nghiệp thứ hai là việc dịch chuyển từ xưởng nhỏ sang cơ xưởng lớn hay công nghiệp hoá do việc phát minh ra điện. Yêu cầu với hầu hết công nhân vào lúc đó bên cạnh đọc và viết là một số tri thức về số học và khoa học cho nên nhiều công nhân phải có mức độ giáo dục trung học. Cuộc cách mạng công nghiệp thứ ba là dùng điện tử và máy tính trong chế tạo và kinh doanh để làm tăng hiệu quả và năng suất. Để có việc làm tốt, phần lớn công nhân cần có giáo dục đại học.

Ngày nay, chúng ta đang trong cuộc cách mạng thứ tư, nơi mọi thứ đều bị tác động bởi tiến bộ của công nghệ. Để có việc làm tốt, công nhân phải có giáo dục đại học trong Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học (STEM) nhưng hơn điều đó, họ phải phát triển thái độ học cả đời để cho họ có thể học và điều chỉnh theo thay đổi. Trong vài năm qua, công nghệ đã thay đổi nhanh chóng và mọi thứ trở thành phức tạp hơn trước, điều thúc đẩy mọi công nhân tới giới hạn. Không có chỗ cho thoả mãn vì cạnh tranh là dữ dội. Khi Internet kết nối mọi thứ, mọi nước, và mọi doanh nghiệp, toàn thế giới trở thành MỘT THỊ TRƯỜNG VIỆC LÀM LỚN với những cơ hội khổng lồ cho công nhân có kĩ năng, người biết cách tận dụng ưu thế của những thay đổi này.

Khó cho một số người hiểu tác động của nền kinh tế toàn cầu và điều sẽ xảy ra trong mười năm tới. Nhiều lí thuyết, mô hình, nguyên lí của quá khứ đã trở nên lỗi thời. Không cởi mở tâm trí cho tư duy mới, tri thức mới, mô hình mới, mọi người sẽ bị hoang mang hơn. Chẳng hạn, những người làm việc với điện thoại có dây không bao giờ thấy trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ điện thoại di động. Nhiều người ngần ngại và sợ công nghệ mới này. Vì họ đã không lấy hành động đúng, phần lớn mất việc làm (98% các công ti điện thoại có dây trên thế giới không còn tồn tại nữa.) Những người làm việc với các hệ thống máy tính lớn (máy tính lớn) bị choáng bởi Apple Computer. Nhiều người đã không tin rằng máy tính cá nhân có thể gây hại gì cho việc làm của họ vì họ đã làm việc cho nhiều công ti lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, trong vòng mười năm, mọi công ti máy tính lớn đều đã mất đi, ngoại trừ IBM và phần lớn mọi người của họ mất việc làm.

Bằng việc nhìn lại đầu thế kỉ 20, chúng ta có thể thấy rằng 500 công ti lớn nhất thế giới không còn tồn tại. Nếu chúng ta nhìn kĩ hơn, chúng ta có thể thấy rằng nhiều công ti lớn nhất được tạo ra sau thế chiến 2 cũng đang biểu lộ dấu hiệu sút giảm. Đồng thời, chúng ta có thể thấy nhiều công ti mới thành lập đang vươn lên nhanh (như, Apple là công ti nghìn tỉ đô la, Amazon là công ti trực tuyến lớn nhất trên thế giới.) Ngày nay, có nhiều công ti tỉ đô la hơn trước đây. Phần lớn trong họ chỉ bắt đầu trong mười lăm năm qua nhưng tất cả có một điểm chung: Họ là công ti công nghệ hay dựa trên công nghệ để làm kinh doanh.

Ngày nay có quãng 4.5 tỉ người dùng điện thoại thông minh trên thế giới. Đó là nhiều hơn 80% dân số trên thế giới. Điện thoại thông minh mở ra cách thức mới để làm kinh doanh mà phần lớn mọi người thậm chí đã không nghĩ tới chỉ vài năm trước. Chẳng hạn, mua và bán trực tuyến hay học và dạy trực tuyến. Khi các nước đang chuyển từ công nghệ 4G sang 5G, giải thông mới sẽ mở ra nhiều cơ hội kinh doanh nữa với tính kết nối vào giao tác nhanh. Công nghệ điện thoại thông minh sẽ mở ra cơ hội cho nhiều ứng dụng hơn và những ứng dụng này mở ra những cách thức mới cho công ti làm nhiều hơn với khách hàng của họ.

Thị trường toàn cầu mới vừa mới bắt đầu với nhiều cơ hội hơn trước đây. Câu hỏi là: “Là học sinh, bạn có sẵn sàng tận dụng ưu thế của những cơ hội mới này không?”

 

—English version—

 

The next ten years – part 1

The first industrial revolution was the transition from manual production to machine-driven production by the invention of the steam engine. At that time, many workers are illiterate but the requirements for workers to operate the steam machine were the ability to read and write so many people had to complete elementary school to get a job. The second industrial revolution was the transition from small shops to massive factories or industrialization due to the invention of electricity. The requirements for most workers at that time besides reading and writing were some knowledge of arithmetic and scientific so many workers had to get a high- school level of education. The third industrial revolution was the use of electronics and computers in manufacturing and businesses to increase efficiency and productivity. To get a good job, most workers needed to have a college education.

Today, we are in the fourth revolution, where everything is impacted by the advance of technology. To get a good job, workers must have a college education in Science, technology, Engineering and Math (STEM) but more than that, they must develop a lifelong learning  attitude so they can learn and adjust to changes. In the past few years, technology has changed quickly and everything is becoming more complex than before which push all workers to the limit. There is no place for complacency because the competition is fierce. As the Internet connects everything, every country, and every business, the whole world becomes ONE LARGE JOB MARKET with huge opportunities for skilled workers who know how to take advantage of these changes.

It is difficult for some people to understand the impact of a global economy and what will happen in the next ten years. Many theories, models, principles of the past have become obsolete. Without opening their mind to new thinking, new knowledge, new models, people will be more confused. For example, people who worked with wired phones never anticipate the rapid change of mobile phones technology. Many hesitated and afraid of this new technology. As they did not take proper action, most lost their job. (98% of the traditional wired phone companies in the world are no longer exist.) People who worked with big computer systems (mainframe) were shocked by Apple Computer. Many did not believe that a personal computer can do any harm to their job since they were working for many largest companies in the world. However, within ten years, all mainframe computer companies were gone, except IBM and most of them lost their job.

By looking back at the beginning of the 20th century, we can see that 500 of the largest companies in the world were no longer exist. If we look closer, we can see that many largest companies created after world war 2 are also showing a sign of decline. At the same time, we can see many newly formed companies are rising fast. (i.e., Apple is a trillion dollars company, Amazon is the largest online company in the world.) Today, there are as more billion-dollar companies than ever before. Most of them just started in the past fifteen years but all share a common thing: They are technology companies or relying on technology to do business.

Today there are 4.5 Billion smartphones users in the world. That is more than 80% of the population in a world. Smartphone opens a new way to do business that most people did not even think of a few years ago. For example, Buying and selling online or learning and teaching online. As countries are moving from 4G to 5G technology, the new bandwidth will open more business opportunities with faster connectivity and transaction. Smartphones technologies will open opportunities for more applications and these applications open new ways for companies to do more with their customers.

The new global market has barely begun with more opportunities than ever before. The question is: “As students, are you readied to take advantage of these new opportunities?”