Skip to content

Học cái gì?

Một học sinh viết cho tôi: “Em sẽ sang Mĩ và lập kế hoạch học Khoa học máy tính nhưng bạn em nói có nhiều người đã học Khoa học máy tính rồi nhưng Kĩ nghệ máy tính thì tốt hơn. Khác biệt gì giữa hai lĩnh vực này? Em cần sự giúp đỡ của thầy để làm quyết định về học lĩnh vực nào. Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Là một sinh viên đại học “sắp tới” em cần học cách nghiên cứu lĩnh vực mà em muốn học để tìm xem lĩnh vực nào là tốt nhất cho em. Em có biết cách “Google” không?

Bạn em sai đấy. Không có chuyện lĩnh vực này là tốt hơn lĩnh vực khác. Cả Khoa học máy tính và Kĩ nghệ máy tính đều là lĩnh vực học tập tuyệt vời. Khoa học máy tính là việc nghiên cứu về công nghệ máy tính. Nó là lĩnh vực đang tăng trưởng nhanh và đa dạng có bao gồm bốn phân loại chính: Lí thuyết tính toán, thuật giải, ngôn ngữ lập trình, và kiến trúc. Là sinh viên, em sẽ học các chủ điểm chung xuyên qua bốn phân loại này. Kĩ nghệ máy tính là việc nghiên cứu về tích hợp phần cứng và phần mềm. Nó là tổ hợp của khoa học máy tính và kĩ nghệ điện. Là sinh viên, em sẽ học cả lí thuyết phần cứng và phần mềm và cách thiết kế sản phẩm nào đó như mạch, thiết bị điện tử, và tối ưu hoá chúng về hiệu năng.

Em chọn một lĩnh vực học tập để chuẩn bị cho một nghề nghiệp xác định trong tương lai của em sánh đúng với mối quan tâm của em. Một số sinh viên chọn lĩnh vực vì họ thích môn học nhưng số khác bởi ảnh hưởng của bạn bè hay gia đình. Nếu em thích điều em học, có lẽ em sẽ dành nhiều thời gian hơn để học điều có nghĩa là điểm tốt hơn, và cơ hội tốt hơn để thành công. Nếu em không biết em muốn gì mà đi theo ‘lời khuyên’ của bạn bè nào đó, em có thể không thích điều em đang học thì em đang làm phí hoài thời gian và nỗ lực của em.

Phần lớn các trường Mĩ không yêu cầu học sinh tuyên bố họ muốn học gì mãi cho tới năm thứ hai. Do đó em có thời gian để nghiên cứu lĩnh vực tốt nhất cho em là lĩnh vực nào. Thầy không biết liệu em có thích Khoa học máy tính hay không nhưng lời khuyên của thầy là làm nghiên cứu về lĩnh vực này, kiểm đề nghị về chương trình học, đọc một số sách về môn học, hỏi cố vấn, nói chuyện với cố vấn, và nói chuyện với các sinh viên học trong lĩnh vực đó ở trường. Phải chắc em sẵn sàng cho công việc môn học được yêu cầu cho lĩnh vực em đã chọn.

 

—English version—

 

What to study?

A student wrote to me: “I will go to the U.S. and plan to study Computer Science but my friends said that there are many people studying Computer Science already but Computer Engineering is better. What is the difference between these two fields? I need your help to make a decision on which one to study. Please advice.”

 

Answer: As a “soon to be” college student you need to learn how to research the field that you want to study to find which one would be best for you. Do you know how to “Google”?

Your friends are wrong. There is no such thing as one field is better than the other. Both Computer Science and Computer Engineering are an excellent field of study. Computer Science is the study of computer technology. It is a fast-growing and diverse field that includes four major  categories: Computing theory, algorithms, programming languages, and architecture. As students, you will learn the general topics across these four categories. Computer Engineering  is the study of the integration of hardware and software. It is a combination of computer science and electrical engineering. As students, you will learn both hardware and software theories and how to design some products such as circuits, electronic devices, and optimize them for performance.

You select a field of study to prepare for a specific career in your future that match your interest. Some students choose a field because they like the subject but others by the influence of friends or family. If you like what you study, you probably spend more time to learn which means better grades, and a better chance to succeed. If you do not know what you want but follow some friends ‘ advice, you may not like what you are learning then you are wasting your time and effort.

Most U.S. schools do not require students to declare what they want to study until the second year. Therefore you have time to investigate which is the best field for you. I do not know whether you like Computer Science or not but my advice is to do some research on the field, check out the program offering, read some books on the subject, asking the counselor, talk to your advisor, and talk to students who study in that field in the school. Make sure you are ready for the coursework required for the field that you have selected.