Skip to content

Thư gửi các thầy cô giáo

Các thầy cô giáo thân mến,

Các bạn đã chọn dạy học là nghề nghiệp vì các bạn thích dạy và hi vọng rằng các bạn có thể tạo ra khác biệt trong tương lai của học sinh. Sau nhiều năm đào tạo, các bạn biết rõ môn học và muốn truyền thụ chúng và nhiệt tình của các bạn cho học sinh. Các bạn biết rằng là thầy cô giáo ngày nay là KHÔNG dễ với nhiều thách thức nhưng dầu vậy các bạn vẫn quyết định là giáo viên tốt nhất mà mình có thể là.

Bên cạnh môn học mà các bạn được đào tạo, còn có các yếu tố khác các bạn cần xem xét. Khi việc dạy và việc học tiếp tục tiến hoá, các bạn cần phát triển cách tiếp cận dạy hiệu quả để vươn tới học sinh vì họ không là cùng học sinh như nhiều năm trước đây. Nhiều học sinh không thể ngồi yên tĩnh trong lớp và lắng nghe bài giảng mà dễ dàng bị sao lãng bởi các thứ khác mà các bạn không có kiểm soát. Do đó, phương pháp đọc bài giảng có thể không hiệu quả, đặc biệt với các môn học như Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học (STEM.) Các bạn có thể cần học các phương pháp khác như Học chủ động hay Hỏi có hướng dẫn cũng như cách dạy hiệu quả bằng công nghệ, điều có thể không được dạy trong chương trình đào tạo hiện thời.

Trong quá khứ, thầy cô giáo chỉ tới lớp để dạy nhưng thời đại đã thay đổi. Lớp học ngày nay không còn vẫn là lớp học như trong quá khứ vì các bạn có kiểu học sinh khác với động cơ và sự trưởng thành khác. Các bạn cần quản lí lớp bằng việc để học sinh biết điều họ cần làm TRƯỚC, TRONG và SAU giờ lên lớp. Các bạn có thể cần đăng thông tin lên website của lớp, có bao gồm tài liệu bài giảng, các qui tắc, thủ tục, và hoạt động của lớp để cho học sinh có thể chuẩn bị. Các bạn cần nói rõ tài liệu họ cần học từng tuần, các hoạt động của lớp, các thảo luận, làm việc tổ, câu hỏi kiểm tra, bài tập về nhà, thời gian ở văn phòng cho học sinh tới để hỏi câu hỏi, cũng như các qui tắc như dự lớp hàng ngày, việc phá rối, việc dùng điện thoại di động trong lớp, v.v. và nêu rõ những điều đó cho học sinh để chắc họ hiểu và đồng ý với chính sách và qui tắc như vậy. Là giáo viên, các bạn đặt ra qui tắc và quản lí qui tắc khi cần.

Vì học sinh thường quan tâm tới điểm số của họ và vị trí của họ vào bất kì thời gian nào trong lớp, các bạn cần giải thích qui tắc cho điểm trên website vào ngày đầu của lớp. Điều quan trọng là để học sinh biết mong đợi của bạn và cách các bạn cho điểm cho công việc của họ. Các bạn có thể cần nhắc nhở họ rằng bài tập về nhà và bài kiểm tra là nhiều hơn chỉ là việc được điểm số. Những đánh giá này giúp cho họ biết tiến bộ của họ và thành tựu học tập cũng như giúp các bạn, là giáo viên, đáp ứng nhu cầu của họ.

Trong quá khứ, phương pháp đọc bài giảng là tuỳ chọn duy nhất. Giáo viên ngày nay có thể dùng bất kì phương pháp nào mà họ thấy phù hợp cho học sinh của họ. Điều quan trọng với các bạn là quen thuộc với đa dạng phương pháp như hỏi có hướng dẫn, học chủ động, đọc bài giảng, và thảo luận v.v. Là giáo viên, các bạn nên dùng cái gì có tác dụng tốt nhất cho các bạn, với phong cách của các bạn và nhu cầu học của học sinh. Các bạn cũng giám sát và giữ cho học sinh tích cực tư duy, viết, so sánh, phân tích và áp dụng để phát triển kĩ năng của họ. Học sinh sẽ học nhiều hơn khi họ hiểu mục đích (TẠI SAO) tài liệu (CÁI GÌ) và lịch biểu (KHI NÀO) và công việc được yêu cầu (LÀM SAO) để phát triển tri thức và kĩ năng của họ.

Trong quá khứ, một số học sinh tới trường để học cách thi đỗ kì thi và được bằng cấp. Ngày nay họ cần phát triển tri thức và kĩ năng để cho họ có thể đóng góp tích cực cho xã hội. Là thầy cô giáo, các bạn cần hướng dẫn họ về nghề nghiệp mà khớp với cả mối quan tâm của họ và nhu cầu của xã hội. Khi có nhiều học sinh vào trường ngày nay hơn trong quá khứ, có một số học sinh “không được chuẩn bị” người không biết họ muốn gì và tại sao họ ở đó. Nhiều trường KHÔNG biết cách giải quyết với vấn đề này và thường bỏ qua chúng, nhưng là thầy cô giáo, các bạn phải hướng dẫn họ lập kế hoạch nghề nghiệp của họ tương ứng. Đây là trách nhiệm mới mà nhiều thầy cô giáo có thể không mong đợi.

Để chắc học sinh sẽ học tốt, các bạn có thể có “đánh giá trước khi vào lớp” vào ngày đầu tiên của lớp để đo năng lực của học sinh để xem họ đã biết gì về nội dung mà bạn sẽ dạy. Nếu cần, bạn có thể khuyên họ học phụ đạo bổ sung để chắc mọi học sinh sẽ ở cùng mức và có thể hoàn thành lớp của bạn thành công.

Trong thế giới đang thay đổi nhanh chóng này, tri thức thay đổi nhanh và bạn cần dạy học sinh về việc học cả đời và phát triển kĩ năng này sớm nhất có thể được. Tất nhiên, là thầy cô giáo bạn phải là người học cả đời trước nhất. Khi bạn học cái gì đó mới và tổ hợp chúng vào trong việc dạy của bạn, học sinh của bạn sẽ đánh giá cao điều đó.

Không ai nói rằng việc dạy là dễ dàng. Nó là thách thức hơn phần lớn mọi người đã từng nghĩ nhưng bằng cách nào đó bạn đã chọn nghề này. Tất nhiên, bạn sẽ phải giải quyết các phàn nàn của học sinh, việc thiếu hỗ trợ của bộ phần hành chính, việc thiếu kính trọng từ xã hội, ít thưởng về tài chính, và nhiều điều nữa. Tuy nhiên, chúng ta hãy chân thực với người khác, cái gì là điều hấp dẫn bạn tới nghề khó khăn này? Với phần lớn chúng ta như các thầy cô giáo, đó chính niềm đam mê của chúng ta về môn học, ham muốn học thêm, và ham muốn nữa để chia sẻ tri thức của chúng ta. Trong nghề này, chúng ta có cơ hội để học, dạy, và hình thành thế hệ tương lai về điều chúng ta tin tưởng, và giúp học sinh của chúng ta đóng góp cho xã hội. Ở đâu đó sâu bên dưới trong ý thức của chúng ta, tất cả chúng ta đều hi vọng rằng những thế hệ tiếp sẽ tốt hơn nhiều so với điều chúng ta đang vậy hôm nay.

 

—English version—

 

Letter to the teachers

Dear Teachers,

You have chosen to teach as a profession because you like teaching and hope that you can make a difference in your students’ future. After several years of training, you know your subject well and want to transfer them and your enthusiast to students. You know that being a teacher today is NOT easy with many challenges but you still make a decision to be the best teachers that you can be.

Besides the subject that you are trained in, there is another factor that you need to consider. As teaching and learning continue to evolve, you need to develop an effective teaching approach to reach today’s students because they are not the same as students several years ago. Many cannot sit quietly in class and listen to a lecture but are easily get distracted by other things that you have no control. Therefore, lecturing method may not be effective, especially for subjects like Science, Technology, Engineering, and Math (STEM.) You may need to learn other methods such as Active learning or Guided Inquiry as well as how to teach effectively with technologies, which may not be taught in your current training program.

In the past, teachers only come to class to teach but times have changed. Today’s classroom is not the same as in the past because you have different types of students with different motivations and maturity. You need to manage your class by letting students know what they need to do BEFORE, DURING and AFTER the class. You may need to post all the information on a class website which includes lecture materials, rules, procedures, and class activities so students can prepare. You need to state materials they need to learn each week, class activities, discussions, teamwork, quizzes, homework, office time for students to come in to ask questions, as well as rules such as daily attendance, disturbances, the use of cell phones in class,  etc. and review them with students to make sure they understand and agree to such policies and rules. As teachers, you set the rules and manage them as needed.

Since students are often concerned about their grades and where they stand at any given time in class. You need to explain your grading rules on your website and on the first day of class. It is important for students to know your expectations and how do you grade their works. You may need to remind them that homework and exams are more than just getting a grade. These assessments help them to know their progress and learning achievement as well as helps you, the teachers, to meet their needs.

In the past, lecturing method is the only option. Today’s teachers can use whatever methods that they see fit for their students. It is important for you to be familiar with various methods such as guided inquiry, active learning, lecturing, and discussion etc. As teachers, you should use what works best for you, given your style and your students’ learning needs. You also monitor and keep students actively thinking, writing, comparing, analyzing, and applying their knowledge to develop their skills. Students will learn more when they understand the purpose (WHY) the materials (WHAT) and schedule (WHEN) and the required works (HOW) to develop their knowledge and skills.

In the past, some students go to school to learn how to pass exams and get a degree. Today they need to develop knowledge and skills so they can contribute positively to the society. As teachers, you need to guide them on a career that fit both their interests and the need of your society. As there are more students who go to school today than in the past, there are some “unprepared” students who do not know what they want and why they are there. Many schools do NOT know how to deal with this issue and often ignore them, but as teachers, you must guide them to plan their career accordingly. This is a new responsibility that many teachers may not expect.

To make sure your students will do well, you may have a “pre-classassessment” on the first day of class to measure students’ ability to see what they already know about the content that you will be teaching. If needed, you may recommend them to take supplement training to make sure all students will be at the same level and can complete your class successfully.

In this fast-changing world, knowledge changes quickly and you need to teach students about lifelong learning and develop this skill as early as possible. Of course, as teachers you must be lifelong learners first. As you are learning something new and incorporate them into your teaching, your students will appreciate it.

Nobody says that teaching is easy. It is more challenging than most people even though but somehow you have selected this profession. Of course, you will have to deal with students’ complaints, lack of administrative support, lack of respect from society, less financial reward, and much more. However, let us be honest with others, what is it that attracted you to this difficult profession? For most of us as teachers, it is our passion for the subject, a desire to learn more, and a further desire to share our knowledge. In this profession, we have the opportunities to learn, to teach, and to shape the future generations on what we believe in, and help our students to contribute to our society. Somewhere deep down in our conscious, we all hope that the next generations will be much better than what we are today.