Skip to content

Thế lưỡng nan của công nghệ

Trong bốn mươi năm, Trung Quốc đã là trung tâm chế tạo cho thế giới nhưng trong vài năm qua, chế tạo của nó bắt đầu chậm lại vì tiến bộ của công nghệ, đặc biệt tự động hoá và robotics, nơi một số nước bây giờ có thể tạo ra sản phẩm riêng của họ với chi phí thấp hơn Trung Quốc nhiều. Vì nền kinh tế của Trung Quốc phụ thuộc vào chế tạo và xuất khẩu, xu hướng này có thể có hiệu quả tàn phá mà có thể dẫn tới khủng hoảng kinh tế chính.

Một trong các giải pháp mà chính phủ Trung Quốc chủ trương là dịch chuyển từ chế tạo sản phẩm chi phí thấp sang sản phẩm công nghệ giá trị cao hơn để duy trì tính cạnh tranh. Tháng giêng 2017, chính phủ ban hành kế hoạch năm năm về giáo dục để đặt chiều hướng mới cho mọi đào tạo trường công hội tụ vào khoa học và công nghệ. Theo bản kế hoạch này, mọi trường công đều phải chấp nhận chương trình đào tạo giáo dục mới để xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai. Chính phủ cũng đầu tư nặng vào 42 đại học để cải tiến giáo dục của nó được xếp hạng “đẳng cấp thế giới” và kéo dài sức mạnh công nghệ để cho Trung Quốc có thể cạnh tranh được với các nước tiên tiến hơn về công nghệ.

Để thực hiện chương trình đào tạo mới, nhiều thầy cô giáo trường công và giáo sư đại học cũng phải đi đào tạo lại mọi mùa hè để cho họ có thể dạy những môn học mới. Nhưng khó khăn nhất là thái độ học tập của học sinh hướng tới chương trình mới này. Trong nhiều năm, học sinh được dạy ghi nhớ nhiều thứ chỉ để đỗ kì thi và có được bằng cấp nhưng bây giờ họ phải phát triển tri thức và kĩ năng sâu để tạo ra phát kiến điều có thể phải lâu hơn, thậm chí một thế hệ cần thay đổi thói quen cũ.

Tuy nhiên, việc dịch chuyển sang sản phẩm có giá trị cao hơn lại không gây ấn tượng sâu sắc cho sinh viên có giáo dục đại học vì nhiều người trong số họ quen thuộc với công nghệ. Chương trình mới của họ mà hội tụ vào khoa học và công nghệ được đón chào chủ yếu bởi những học sinh và gia đình của họ với mong đợi rằng họ sẽ làm ra nhiều tiền hơn và có việc làm tốt hơn trong tương lai. Nhưng việc không nhấn mạnh vào chế tạo sản phẩm chi phí thấp hơn đã tạo ra nhiều oán giận từ công nhân lao động, người có thể không có khả năng giữ được việc làm của họ. Với họ, sản phẩm công nghệ dùng robots và tự động hoá là kẻ giết việc làm và nhiều người trong số họ không thể được đào tạo do tuổi tác và mức độ giáo dục của họ. Một nhà kinh tế giải thích: “Chúng tôi biết rằng chúng tôi không thể dựa trên ưu thế cạnh tranh chi phí thấp và cần chuyển sang chế tạo giá trị cao hơn nhưng chúng tôi không thể đào tạo lại công nhân ít có giáo dục của chúng tôi. Ông không thể gửi họ tới trường để học máy tính khi giáo dục của họ chỉ ở mức sơ cấp.”

Với nền kinh tế toàn cầu đang bành trướng khắp mọi nơi, công nghệ mới đang đi vào lực lượng lao động với nhịp độ nhanh hơn và thất nghiệp cao hơn đang dâng lên nhanh chóng, Trung Quốc bây giờ đang ở ngã tư đường nơi không ai biết cách rẽ. Công nghệ tiên tiến như robotics và tự động hoá sẽ tạo ra những việc làm mới, nhưng chúng yêu cầu các kĩ năng đặc biệt mà chỉ người có giáo dục nhiều nhất mới có. Nhiều công nhân lao động thủ công sẽ sớm bị loại ra khỏi công việc và khi thất nghiệp cao đạt tới mức nào đó, khủng hoảng kinh tế lớn có thể xảy ra.

 

—English version—

 

The dilemma of technology

For forty years, China was the center for manufacturing for the world but in the past few years, its manufacturing began to slow down because of the advance in technology, especially automation and robotics, where some countries can now produce their own products at much lower costs than China. Since China’s economy is dependent on manufacturing and exports products, this trend could have a devastating effect that may lead to a major economic crisis.

One of the solutions the Chinese government advocates is to shift from manufacturing lower cost products to higher-value technological products to stay competitive. In January 2017, the government issued a five-year plan for education to set the new direction for all public school training to focus on science and technology. According to the plan, all public schools must adopt a new education curriculum to build a solid foundation for the future. The government also invested heavily into 42 universities to improve its quality education to be ranked “world-class” and expand its technological strengths so China can compete with more technologically advanced countries .

In order to implement the new training program, many public school teachers and college professors also have to go into retraining every summer so they can teach the new subjects. But the most difficult is the students ‘ learning attitude toward this new program. For many years, students are taught to memorize many things just to pass exams and get the degree but now they have to develop deep knowledge and skills to create innovations which may take much longer, even a generation to change the old habit.

However, the shift to the higher -value products is not so dramatic for college-educated students since many of them are familiar with technology. Their new program that focuses on science and technology is mostly welcomed by students and their family with the expectation that they will make more money and have a better job in the future. But a de-emphasis on manufacturing lower cost products has created a lot of resentments from labor workers who may not be able to keep their jobs. To them, technological products using robots and automation is a job killer and many of them cannot be trained due to their age and education level. An economist explains: “We know that we cannot rely on a low-cost competitive advantage and need to move to higher value manufacturing but we cannot retrain our lesser educated workers. You cannot send them back to school to learn computer when their education is only at the elementary level.”

With the global economy is expanding everywhere, new technology is entering the workplace at a faster pace and higher unemployment is rising fast, China now is at the crossroad where no one knows which way to turn. Advanced technologies such as robotics and automation will create new jobs, but they require specific skills that only the most educated people will have. Soon many manual labor workers will be out of work and when the high unemployment reach a level, a major economic crisis could happen.