Skip to content

MIS và ISM

Một sinh viên hỏi: “Khác biệt gì giữa Hệ thống thông tin quản lí (ISM) và Quản lí Hệ thống thông tin (MIS) và xu hướng hiện tại của các hệ thống thông tin này là gì?

 

Đáp: Cả Hệ thống thông tin quản lí (ISM) và Quản lí Hệ thống thông tin (MIS) đều là một phần của kết cấu nền công nghệ thông tin trong một công ti. Nhiều người coi ISM là hệt như MIS hay ít nhất có chức năng tương tự, nhưng có hơi khác biệt giữa chúng.

Theo định nghĩa, Hệ thống thông tin quản lí (ISM) thường nói tới thiết kế, thực hiện, hỗ trợ và quản lí hệ thống thông tin NỘI BỘ của một công ti. Nó bao gồm mạng, hệ thống máy tính và máy cần vụ (phần cứng) cũng như ứng dụng phần mềm (Lập kế hoạch tài nguyên doanh nghiệp ERP, Quản lí dây chuyền cung cấp SCM, và Tài nguyên nhân lực v.v.) Vì từng công ti có hệ thống và qui trình duy nhất tuỳ theo cách công ti vận hành, những người làm việc ở đó phải quen thuộc với hệ thống bằng việc quản lí chúng một cách tương ứng để chắc rằng mọi thứ làm việc tốt.

Theo định nghĩa, Quản lí hệ thống thông tin (MIS) là việc quản lí mọi thông tin được cần để giúp cấp quản lí của công ti làm các quyết định vận hành và chiến lược dựa trên thông tin thu được. Trong phần lớn thời gian, nhiều thông tin tới từ bên ngoài công ti hay các nguồn BÊN NGOÀI như dữ liệu từ xu hướng thị trường, nhà cung cấp, và số bán. Do đó, hệ thống thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn, phân tích chúng và biến chúng thành thông tin hữu dụng cho cấp quản lí công ti. (Trinh sát doanh nghiệp, Dữ liệu lớn, Cơ sở dữ liệu, xu hướng thị trường v.v.). Mục tiêu chính của MIS là phát triển trao đổi hiệu quả cả bên trong và bên ngoài công ti để được dùng cho phân tích, và dự báo kết quả tương lai để làm quyết định hiệu quả.

Ngày nay xu hướng chính trong Hệ thống thông tin quản lí (ISM) là tiến bộ trong Tính toán mây khi nhiều công ti đang chuyển hệ thống thông tin của họ sang mây để tiết kiệm chi phí và tăng tính hiệu quả. Hiện thời, nhiều đại học đang hội tụ vào tiến hành nhiều nghiên cứu về Tính toán mây (như, mây công, tư và lai cũng như vấn đề an ninh v.v.)

Do việc tăng khối lượng dữ liệu sẵn có từ nhiều nguồn (như, Internet, thiết bị di động, Internet mọi vật, dòng chảy video, phương tiện xã hội v.v.) Quản lí hệ thống thông tin (MIS) được dẫn lái bởi nhiều xu hướng có bao gồm dữ liệu lớn, và trí tuệ nhân tạo. Hiện thời, nhiều đại học đang hội tụ vào tiến hành nhiều nghiên cứu về Học máy, học sâu, trí tuệ nhân tạo, v.v.)

 

—English version—

 

MIS and ISM

A student asked: “What is the difference between Information System Management (ISM) and Management of Information System (MIS) and what are the current trends of these information systems?

 

Answer: Both Information System Management (ISM) and Management Information System (MIS) are a part of the information technology infrastructure in a company. Many people consider ISM is the same as MIS or at least has a similar function, but there is a slight difference between them.

By definition, Information Systems Management (ISM) often refer to the design, implementation, support, and manage the INTERNAL Information systems  of a company. It includes the networks, computer systems and servers (Hardware) as well as software applications . (Enterprise Resource Planning, Supply Chain Management, and Human Resources etc.) Since each company has unique systems and processes depending on the way the company operates, people who work there must be familiar with the system by managing them accordingly to make sure that everything works well.

By definition, Management of Information System (MIS) is the management of all information required to help company management make operational and strategic and decisions based on information obtained. In most of the time, many information comes from outside of the company or EXTERNAL sources such as data from the market trends, suppliers, competitors, and sales. Therefore, the system collects data from many sources, analyze them and turn them into useful information for company management. (Business Intelligence, Big data, Database, market trends, etc.). The main objective of MIS is to develop an effective communication both inside and outside the company to be used to analyzing, and predict future outcomes to make effective decisions.

Today the major current trends in the Information System Management (ISM) is the advance in Cloud Computing as many companies are moving their information system to the cloud to save costs and increase efficiency. Currently, many universities are focusing on conduct more research on Cloud Computing (i.e., Public, Private and Hybrid Cloud as well as security issues etc.)

Due to the increasing amount of data available from multiple sources. (i e., The Internet, Mobile devices, Internet of Things, streaming, social media etc.) the Management of Information System (MIS) is driven by several trends which include Big Data, and Artificial Intelligence. Currently, many  universities are focusing on conduct more research in Machine Learning, Deep learning, Artificial Intelligence, etc.)