Skip to content

Phân tích doanh nghiệp

Một sinh viên viết cho tôi: “Em tốt nghiệp trong Quản trị kinh doanh nhưng không thể tìm ra việc làm. Bố mẹ em gợi ý rằng em trở lại trường để học Quản lí hệ thống thông tin (MIS) vì nó có cơ hội tốt hơn. Em đã học vài môn học về ngôn ngữ lập trình máy tính (như, Java, Python) và đã học tốt. Em không muốn mất nhiều năm ở trường. Có giải pháp nào tốt hơn không? Xin thầy giúp.”

 

Đáp: Nếu em có thể lập trình tốt và có tri thức vững về thống kê và kế toán điều phần lớn sinh viên kinh doanh phải học thì em có thể xin vào vị trí người phân tích doanh nghiệp. Ngày nay mọi công ti đều đối diện với khối lượng dữ liệu đang tăng lên từ các nguồn điện tử, và Internet và họ cần tìm người có thể thu thập, phân tích và hiểu những dữ liệu này qua thực hành phân tích dữ liệu. Đây là khu vực tương đối mới nhưng nó đang mở rộng nhanh chóng. Tìm người phân tích doanh nghiệp có phẩm chất tốt là khó và có thiếu hụt trầm trọng người có kĩ năng này. Mặc dầu một số trường kinh doanh đang bắt đầu dạy môn này, sẽ mất nhiều năm nữa để lấp đầy nhu cầu này.

Ngày nay phân tích là một trong những thứ hàng đầu mà nhiều công ti cần. Mọi ngành công nghiệp sẽ sớm yêu cầu công nhân có kĩ năng này. Em có thể học môn học phân tích dữ liệu trực tuyến để bổ sung cho kĩ năng của em mà không phải quay lại trường. Bằng cấp của em trong kinh doanh và kĩ năng tính toán của em là đủ tốt. Trong thị trường việc làm này, nắm cơ hội là một cách thu được ưu thế cạnh tranh.

Môn học phân tích doanh nghiệp trực tuyến:

https://www.edx.org/course/introduction-business-analytics-gtx-mgt6754

 

https://www.edx.org/micromasters/analytics-essential-tools-methods

 

—English version—

 

Business Analyst

A student wrote to me: “I graduate in Business Administration but could not find a job. My parents suggest that I go back to school to study Management of Information System (MIS) since it has a better opportunity. I have taken a few courses in Computer programming languages (i.e., Java, Python) and did well. I do not want to spend more years in school. Is there a better solution? Please help.”

 

Answer: If you can program well and have a strong knowledge of statistics and accounting which most business students must learn then you can apply for a Business Analyst position. Today every company is facing with an increasing amount of data from electronic sources, and the Internet and they need to find people who can collect, analyze and understand these data through the practice of data analytics. This is a relatively new area but it is expanding fast. Finding a well-qualified business analyst is difficult as there is a critical shortage of people with this skill. Although some business schools are beginning to teach this subject, it would take many more years to fill the demand.

Today analytics is one of the top things that many companies need. Soon every industry will require workers to have this skill. You could take a data analytic course online to supplement your skills without having to go back to school. Your degree in business and your computing skills are good enough. In this job market, seize the opportunity is one way to gain a competitive advantage.

Online Business Analytics courses:

https://www.edx.org/course/introduction-business-analytics-gtx-mgt6754

 

https://www.edx.org/micromasters/analytics-essential-tools-methods