Skip to content

Dạy trẻ em viết mã

Ngày nay trẻ em đang lớn lên trong thế giới được dẫn lái bởi công nghệ với điện thoại di động, laptop, YouTube, WeChat, và Facebook. Nhiều đồ chơi bây giờ là những máy tính nhỏ, một số lập trình được, như Legos và Robots. Dễ dàng chơi với những công nghệ này nhưng để hiểu logic đằng sau chúng, trẻ em cần học viết mã. Bằng việc biết cách viết mã, trẻ em sẽ hiểu khoa học và công nghệ đằng sau những trò chơi này tốt hơn.

Ngày nay mọi học sinh đều phải có khả năng hiểu và dùng công nghệ để cho chúng có thể tham gia tích cực vào thế giới số thức. Cũng như trong quá khứ, học sinh phải biết cách đọc và viết, bây giờ học sinh cần biết cách viết mã. Vì nhiều phụ huynh muốn con cái họ học cách viết mã, một số người gửi con họ tới trường viết mã ở độ tuổi sớm. Điều đó có thể có tác dụng và cũng có thể không vì một số trẻ có thể thích điều đó trong khi số khác thì không. Có giải pháp tốt hơn vì việc viết mã không nên bị ép buộc lên trẻ nhỏ, tôi gợi ý rằng phụ huynh làm việc viết mã thành hoạt động vui đùa của gia đình giữa họ và con cái họ để phát triển kĩ năng hữu dụng này.

Có nhiều cách để làm chương trình máy tính thành hoạt động vui đùa nhưng tôi đề nghị các phụ huynh dùng MakeCode của Microsoft làm hoạt động mà họ có thể dạy con họ từ máy tính gia đình họ:

https://www.microsoft.com/en-us/makecode?rtc=1

Những hoạt động này là sẵn có cho các mức kĩ năng khác nhau và đi tới các bài dạy kèm theo chiều sâu cho nên con bạn có thể tiến lên từ cơ bản tới các hoạt động khó hơn theo nhịp riêng của chúng.

Tuỳ chọn khác là Scratch, hoạt động học có tính sang tạo được phòng thí nghiệm phương tiện của MIT tạo ra.

https://scratch.mit.edu/

Scratch có các hoạt động vui đùa như lập trình câu chuyện tương tác riêng của bạn, các trò chơi, và hoạt hình nơi trẻ em sẽ có cơ hội chia sẻ sự sáng tạo của chúng với người khác và hỏi các câu hỏi nếu chúng bị mắc kẹt ở đâu đó. Cộng đồng trực tuyến cho trẻ em cơ hội chia sẻ công việc của chúng với các trẻ em khác trên khắp thế giới.

Một số phụ huynh hỏi tôi độ tuổi tốt nhất cho trẻ em học viết mã là khi nào? Tôi tin rằng trẻ em quãng bốn tới năm tuổi có thể học cách viết mã nhưng nó nên là hoạt động mà cả bố mẹ và con cái cùng chơi với nhau. Bằng việc “khoán ngoài” việc học máy tính mà không có giám sát của bố mẹ có thể là thảm hoạ vì trẻ em không biết cách phân biệt phần mềm tốt và xấu như phần mềm hại, virus hay thậm chí người lạ có thể tiếp xúc và thao túng trẻ em.

Học cách viết mã ở lứa tuổi sớm nên là hoạt động gia đình nơi trẻ em học và chứng tỏ kĩ năng của chúng cho bố mẹ. Việc học cách viết mã cũng giống như học ngôn ngữ mới trong đó kĩ năng này phải được thực hành và kiểm tra. Cũng như các ngôn ngữ mở ra khả năng trao đổi với người khác, viết mã cũng cho phép trẻ em có khả năng tạo ra những thứ mà chúng thích như vẽ tranh, soạn nhạc, xây dựng các thứ và thiết kế các thứ. Về căn bản, việc viết mã cho trẻ em niềm tin rằng chúng có thể thành công trong tương lai như kĩ sư phần mềm, kiến trúc sư, và nhà khoa học v.v.

 

—English version—

 

Teaching Children to code

Today young children are growing up in a technology-driven world with mobile phones, laptop, YouTube, WeChat, and Facebook. Many toys are now small computers, some are programmable, such as Legos and Robots. It is easy to play with these technologies but to understand the logic behind them, children need to learn to code. By knowing how to code, children will understand the science and technology behind these toys better.

Today all students must be able to understand and use technology so they can actively participate in this digital world. Just like in the past, students must know how to read and write, now they need to know how to code. Since many parents want their children to learn how to code, some sending them to coding school at an early age. It may work and it may not because some children may like it when others do not. There is a better solution since coding should not be forced upon young children, I suggest that parents make coding a family ‘s fun activity between them and their children to develop this useful skills.

There are many ways to make computer programming a fun activity but I recommend that parents use Microsoft’s MakeCode as activities that they can teach their children from their home computer:

https://www.microsoft.com/en-us/makecode?rtc=1

These activities are available for different skill levels and come with in-depth tutorials so your children can advance from the basic to the more difficult activities at their own pace.

Another option is Scratch, a creative-learning activity created by the MIT Media Lab.

https://scratch.mit.edu/

Scratch has fun activities such as programming your own interactive stories, games, and animations where children will have the chance to share their creations with others and ask questions if they get stuck anywhere. Online communities give children opportunities to share their work with other children all over the world.

Some parents ask me when would be the best age for children to learn to code? I believe that young children around four or five can learn how to code but it should be an activity where both parents and children enjoy together. By “outsource” the learning to a computer without parents’ supervision could be a disaster because young children do not know how to distinguish a good software and a bad one such as malware, virus or even a stranger who could contact and manipulate children.

Learning how to code at an early age should be a family activity where children learn and demonstrate their skills to the parents. Learning how to code is like learning a new language in that the skill must be practiced and tested out. Just as languages open up the ability to communicate with other people, coding also allows children the ability to create things that they can enjoy such as drawing, making music, building things and designing things. Basically, coding gives children the confidence that they can be successful in the future as software engineers, architects, and scientists etc.