Skip to content

Tiếp tục học

Một người mẹ viết cho tôi: “Con trai của tôi sắp tốt nghiệp năm nay với bằng cử nhân nhưng cháu khăng khăn đòi ở lại trường để học bằng thạc sĩ. Chồng tôi tin bằng cấp càng cao càng tốt, nhưng tôi không biết với bằng cấp cao cháu có thể kiếm được việc làm tốt hơn hay không? Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Vì tôi không biết cháu đang học trong lĩnh vực nào, tôi không thể nói cụ thể được. Cách nhìn rằng bằng cấp càng cao càng tốt KHÔNG PHẢI bao giờ cũng là đúng. Cho dù một số nghề nghiệp yêu cầu bằng cấp chuyên sâu nhưng ngày nay hầu hết việc làm mức vào nghề không yêu cầu bằng cấp chuyên sâu. Khác biệt giữa bằng cử nhân và bằng thạc sĩ là trong khu vực chuyên môn hoá. Người tốt nghiệp bằng cử nhân phần lớn là những người có hiểu biết chung, nơi họ có thể được đào tạo để làm bất kì cái gì trong khi người tốt nghiệp với bằng thạc sĩ là chuyên viên có kĩ năng trong một khu vực đặc thù. Phần lớn các công ti ưa thích thuê người tốt nghiệp có bằng cử nhân thay vì bằng thạc sĩ trừ phi họ cần kĩ năng đặc biệt đó.  Tất nhiên, nếu con bạn muốn là giáo sư để dạy ở đại học, cháu sẽ cần có bằng tiến sĩ.

Là người mẹ, bạn có thể thảo luận với con bạn về lí do của cháy ở lại trường bằng việc hỏi những câu hỏi sau: “Con có đi tìm nghề nghiệp mà yêu cầu bằng cấp chuyên sâu như thạc sĩ hay tiến sĩ không? Con có muốn tiếp tục học tập vì con không biết cái gì khác không? Con có muốn ở lại trường vì con sợ rằng con có thể không kiếm được việc làm không? Hay con có lí do cá nhân ở lại trường vì con có bạn vẫn còn trong trường?

 

—English version—

 

Continue to study

A mother wrote to me: “My son is graduating this year with a Bachelor degree but he insists to stay in school to study for the Master degree. My husband believes the higher the degree the better, but I do not know with a higher degree he could get a better job or not? Please advise.”

 

Answer: Since I do not know what field of study he is in, I could not be specific. The view that higher degree is better is NOT always correct. Even there are some careers that require an advanced degree but today most entry-level jobs do not require an advanced degree. A difference between a Bachelor and a Master degree is in the area of specialization. Graduates with a Bachelor degree are mostly generalists where they can be trained to do anything when graduates with a Master degree are specialists who have skills in a particular area. Most companies prefer to hire graduates with a Bachelor degree rather than a Master unless they need that special skills.  Of course, if your son wants to be a professor to teach in college, he will need to have a Ph.D. degree.

As a mother, you could discuss with your son on his reason to stay in school by asking the following questions: “Are you looking for a career that requires an advanced degree such as Master or Ph.D.? Are you wanting to continue to study because you do not know what else to do? Do you want to stay in school because you are afraid that you could not get a job? Or are you having a personal reason to stay in school because you have a friend who is still in school?