Skip to content

Dành cho các thầy cô muốn cải tiến tài liệu của mình

Một cô giáo viết cho tôi: “Tôi theo blog của thầy và thích thú với mọi bài viết về cải tiến giáo dục. Tôi muốn cập nhật và cải tiến tài liệu dạy của tôi để làm lợi cho học sinh của tôi nhưng không biết cách nào. Xin thầy chỉ bảo.”

 

Tôi đã viết thư lại cho cô ấy: “Có một nền mang tên Tài nguyên giáo dục mở (OER) nơi cung cấp đa dạng rộng các tài liệu môn học, các mô đun, sách giáo khoa, video giảng dạy, bài kiểm tra, phần mềm và công cụ, tài liệu, kĩ thuật được dùng để hỗ trợ giáo dục.”

https://www.oercommons.org/

Là thầy cô giáo, bạn có thể dùng lại hay thay đổi các tài nguyên giảng dạy này cho khớp với việc dạy riêng của bạn dựa trên nhu cầu học của học sinh của bạn. Trạm này cũng cung cấp nhiều công cụ để cho phép các thầy cô đóng góp tài liệu giáo dục riêng của họ để chia sẻ với người khác nữa. Bạn có thể dùng Open Author để tạo ra tài liệu, hay Lesson Builder để tạo ra bài học tương tác, hay Module Builder để thiết kế các mô đun tương tác.

OER cũng có chức năng tìm nội bộ cho phép bạn dễ dàng định vị tài nguyên bạn cần. Bạn có thể cải tiến việc tìm của bạn theo môn học, theo các cấp học và các chuẩn.

Đây là trạm tốt cho các thầy cô giáo mọi cấp để cải tiến tài liệu dạy của họ. Nó có thể giúp bạn và những thầy cô giáo khác để làm cho việc dạy thành kinh nghiệm lí thú cho mọi học sinh.

 

—English version—

 

For teachers who want to improve their materials

A teacher wrote to me: “I follow your blog and enjoy all articles on education improvement. I want to update and improve my teaching materials to benefit my students but do not know how. Please advise.”

 

I wrote back to her: “There is a platform called the Open Education Resources (OER) that provides a wide variety of educational resources that any teacher can use. These resources include “full courses, course materials, modules, textbooks, streaming videos, tests, software, and tools, materials, techniques used to support education.”

https://www.oercommons.org/

As a teacher, you can re-use or modify these instructional resources to fit your own teaching based on the learning needs of your students. This site also provides several tools to allow teachers to contribute their own educational materials to share with others too. You can use Open Author to create documents, or Lesson Builder to create interactive lessons, or Module Builder to design interactive modules.

The OER also has an internal search functionality that allows you to easily locate any resource you want. You can refine your search by subject, grade level and standards.

This is a great site for teachers of all grades to improve their teaching materials. It can help you and other teachers to make teaching an exciting experience for all students.