Skip to content

Kinh doanh và công nghệ

Tuần trước, tôi nhận được một email từ một sinh viên: “Em hiện thời đang học chương trình Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA), chuyên môn hoá trong Ngân hàng và tài chính. Em đọc blog của thầy về Trí khôn nhân tạo và có vài câu hỏi: “Liệu phần mềm AI có thể thay thế mọi việc làm của con người trong ngân hàng và tài chính không? Tương lai của ai đó có bằng MBA là gì? Thầy có lời khuyên gì cho ai đó như em không? Xin thầy giúp cho.”

 

Tôi đã viết cho em đó: “Trí khôn nhân tạo thường tạo ra sợ hãi trong công nhân những người tin rằng họ sẽ bị thay thế bởi robots. Thực tại là một số việc làm sẽ bị mất nhưng những việc làm khác sẽ được tạo ra bất kể khu vực nào hay việc làm nào mà mọi người đang làm trong đó. Trong khu vực ngân hàng và tài chính, trí khôn nhân tạo sẽ tiếp quản một số việc làm nhưng những việc làm mới cũng sẽ được tạo ra. Điều em cần là biết em cần có kĩ năng nào để đáp ứng cho các yêu cầu việc làm mới này.

Trong vài năm qua, công nghệ trí khôn nhân tạo (AI) đã được dùng trong việc gộp vài ngân hàng ở Mĩ. Khi ngân hàng lớn hơn mua ngân hàng nhỏ hơn, có chi phí cao trong quá trình chuyển đổi như mọi thông tin tài khoản và khách hàng như thẻ tín dụng, ngân hàng qua internet, và quản lí giao tác, phải được di chuyển sang hệ thống thông tin của ngân hàng lớn hơn. Trong quá khứ, điều đó được thực hiện bởi con người và mất thời gian, thường trong nhiều tháng. Với phần mềm trí khôn nhân tạo, quá trình này có thể được thực hiện trong vài ngày. Phần lớn các qui trình thủ công có thể dễ dàng được tự động hoá bằng việc dùng “phần mềm khôn.” Do đó, phần lớn việc làm của ngân hàng như vào dữ liệu và điền mẫu đơn sẽ được thay thế bằng công nghệ AI cũng như ba mươi năm trước đây, máy tự động trả tiền (ATM) đã được dùng để thay thế nhân viên trả tiền của ngân hàng.

Theo một báo cáo kinh doanh, bằng việc dùng công nghệ AI, ngành công nghiệp ngân hàng và tài chính có thể thu được 40% về năng suất và 1 nghìn tỉ đô la lợi nhuận thêm do chi phí ít hơn và giao tác nhanh hơn. Bên ngoài điều đó, phần mềm AI cũng phát hiện các vụ rửa tiền, khoản vay gian lận sớm hơn và thông báo cho cấp quản lí nếu một số hoạt động đáng nghi bất thường xảy ra. Dựa trên các ưu thế này, nhiều ngân hàng và công ti tài chính sẽ dùng nhiều phần mềm AI hơn trong tương lai.

Liệu phần mềm AI có thể thay thế mọi việc làm con người trong ngân hàng và tài chính không? Câu trả lời là “KHÔNG” nhưng khi một số việc làm sẽ mất đi, những việc làm mới sẽ được tạo ra và phần lớn chúng sẽ ở trong khu vực công nghệ. Phần lớn các ngân hàng và công ti tài chính sẽ cần thuê nhiều người tốt nghiệp đại học hơn với cả kĩ năng kinh doanh và máy tính. Là sinh viên kinh doanh, lời khuyên của tôi cho em là học thêm các lớp máy tính vì có nhu cầu về công nhân với các kĩ năng được tổ hợp để làm việc như nhà khoa học dữ liệu tài chính những người có thể thiết kế hay quản lí phần mềm AI này để đáp ứng cho vận hành kinh doanh của ngân hàng. Chẳng hạn, nếu người phạm sai lầm, ngân hàng có thể đuổi họ, nhưng nếu phần mềm AI phạm sai lầm, ngân hàng sẽ gặp vấn đề khổng lồ vì họ không thể đuổi được phần mềm AI. Cho nên họ cần ai đó có thể giám sát phần mềm này để chắc nó làm việc đúng. Sẽ có nhu cầu cao về những người biết nghiệp vụ ngân hàng, cách nó làm việc, và cũng có kĩ năng máy tính để thiết kế và thực hiện phần mềm AI.

Ngay cả thế giới ngân hàng và tài chính cũng đang thay đổi nhanh chóng và được tự động hoá nhiều hơn nhưng vẫn có vai trò của con người. Vì công nghệ AI vẫn còn mới, và phần lớn các ngân hàng mới đang thực hiện việc dùng AI trong các khu vực như thương mại, cho vay, và dịch vụ khách hàng; họ sẽ cần nhiều người có bằng MBA và có kĩ năng tính toán thêm.

Năm ngoái, tôi đã tham gia vào một cuộc duyệt xét quốc gia về các chương trình đại học để đảm bảo họ chú trọng nhiều hơn vào công nghệ trong nhiều lĩnh vực học tập để chắc rằng người tốt nghiệp tương lai sẽ có những kĩ năng được cần để chuẩn bị cho họ với cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư. Tôi đã đưa ra nhiều khuyến nghị về chương trình bằng cấp như kinh doanh, nghiên cứu xã hội, nghệ thuật và nhân văn cần thêm các môn học bổ sung trong khoa học máy tính cũng như “kĩ năng mềm” như tư duy phê phán, lắng nghe chủ động, trình bày, lãnh đạo, và cảm nhận xã hội. Tôi tin những kĩ năng này sẽ giúp đặt mọi người tốt nghiệp tương lai vào vị trí có bổ sung thêm các công nghệ AI, thay vì cạnh tranh với công nghệ.

 

—English version—

 

Business and technologies

Last week, I received an email from a student: “I am currently studying in the Master of Business Administration (MBA) program, specialize in Banking and Finance. I read your blog about Artificial Intelligence and have a few questions: “Is it possible for AI software to replace all human jobs in banking and finance? What is the future of someone who has an MBA degree? What is your advice for someone like me? Please help.”

 

I wrote to him: “Artificial intelligence often create fear in workers who believe that they will be replaced by robots. The reality is some jobs will be lost but others will be created regardless of what areas or what jobs that people are working in. In banking and finance areas, artificial intelligence will take over some jobs but new jobs will also be created. What you need is knowing what skills you need to have to meet these new jobs requirements.

In the past few years, artificial intelligence (AI) technology was used in the merger of several banks in the U.S. When a bigger bank acquire a smaller bank, there is high cost in the conversion process such as all customer and account information such as credit cards, internet banking, and transaction management, has to be migrated to the bigger bank’s information system. In the past, it was done by people and it took time, often in many months. With artificial intelligence software, this process can be done in a matter of a few days. Most of the manual processes can easily be automated using “smart software.” Therefore, most banking jobs such as data entry and filling out forms will be replaced by AI technology just like thirty years ago, the Automated Teller Machine (ATM) was used to replaced bank tellers.

According to a business report, by using AI technology, the banks and finance industry could gain 40% in productivity and $1 trillion in additional profit due to fewer costs and faster transactions. Beyond that, the AI software can also detect  money-laundering, fraudulent loans earlier and inform management if some unusual suspicious activities are happening. Based on these advantages, many banks and finance companies will use more AI software in the future.

Is it possible for AI software to replace ALL human jobs in banking and finance? The answer is “NO” but as some jobs will be gone, new jobs will be created and most of them will be in technology areas. Soon most bank and finance companies will need to hire more college graduates with both business and computer skills. As a business student, my advice for you is to take additional computer classes as there is a need for workers with combined skills to work as financial data scientists who can design or manage this AI software to meet the bank’s business operation. For example, if a person makes a mistake, the bank can fire them, but if the AI software is making mistakes, the bank will have a huge problem because they cannot fire the AI software. So they need someone who can monitor the software to make sure it works correctly. There will be a high demand for people who know the banking business, how it works, and also have the computer skills to design and implement the AI software.

Even the banking and finance world is changing fast and getting more automated but there is still a role of a human being. Because the AI technology is still new and most banks are just implementing the use of AI in areas like trading, lending, and customer service; they will need a lot of people who have the MBA degree and have additional computing skills.

Last year, I have involved in a national review of college programs to ensure they place more focus on technology in several fields of study to make sure that future graduates will have the needed skills to prepare them for the Fourth industrial revolution. I have made several recommendations for degree programs such as business, social studies, arts and humanities to add additional courses in computer science as well as “soft skills” such as critical thinking, active listening, presentation, leadership, and social perceptiveness. I believe these skills will help position all future graduates to complement AI technologies, rather than compete with them.