Skip to content

Lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ

Một sinh viên viết cho tôi: “Em đọc blog của thầy về việc làm chăm sóc sức khoẻ vì em lập kế hoạch đi học ở Mĩ. Em rất quan tâm tới việc biết thêm về những việc làm này, đặc biệt lĩnh vực này không yêu cầu nhiều thời gian và tiền bạc. Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Tri thức của tôi về lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ là có hạn chế cho nên tôi chỉ có thể viết về điều tôi biết. Ngày nay công nhân chăm sóc sức khoẻ đang có nhu cầu cao do dân số già ở Mĩ cũng như ở nhiều nước châu Âu. Có những việc làm yêu cầu 5 tới 7 năm đào tạo như bác sĩ y tế và Y tá có đăng kí nhưng có nhiều việc làm chỉ yêu cầu đào tạo 12 tới 24 tháng như Trợ lí nha sĩ, trợ lí dược sĩ, hay nhà công nghệ dược v.v. Phần lớn các lĩnh vực này được dạy ở đại học cộng đồng nơi người tốt nghiệp có thể nhận được chứng chỉ hay bằng AA.

Trợ lí nha sĩ làm việc trong văn phòng dưới sự giám sát của nha sĩ. Họ thực hiện đa dạng công việc chăm sóc bệnh nhân, và các nghĩa vụ phòng thí nghiệp như ghi giữ bệnh án của bệnh nhân, khử trùng và tẩy uế các dụng cụ và trang thiết bị, chuẩn bị bày biện trang thiết bị và vật tư được cần để chữa cho từng bệnh nhân.

Trợ lí dược sĩ làm việc dưới sự giám sát của dược sĩ. Họ chuẩn bị thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ khác cho bệnh nhân. Họ cũng thực hiện các nghĩa vụ hành chính như trắc nghiệm rằng thông tin trên đơn thuốc là đầy đủ và chính xác.

Nhà công nghệ dược cung cấp chẩn đoán hay ứng dụng trị liệu của công nghệ cho bệnh nhân. Đây là lĩnh vực rộng hơn với nhiều chuyên môn như trị liệu phóng xạ, trị liệu tia X, công nghệ tim mạch, siêu âm y tế v.v.

Có nhiều nghề chăm sóc sức khoẻ nữa mà tôi không quen thuộc nhưng bạn cũng có thể nghiên cứu và có được thông tin tốt hơn từ đại học cộng đồng. Để học nhưng lĩnh vực này, bạn cần làm chủ tốt tiếng Anh.

 

—English version—

 

Healthcare fields

A student wrote to me: “I read your blog about Healthcare jobs because I am planning to study in the U.S. I am very interested in learning more about these jobs, especially the fields that do not require a lot of time and money. Please advise.”

 

Answer: My knowledge of healthcare field is limited so I can only write about what I know. Today Healthcare workers are in high demand due to the aging population in the U.S. as well as in many European countries. There are jobs that require 5 to 7 years training such as Medical Doctors or Registered Nurse but there are many jobs that only require 12 to 24 months training such as Dental Assistant, Pharmacy Assistant, or Medical Technologist etc. Most of these fields are taught in the Community College where graduates can get a certificate or an AA degree.

Dental assistants work in an office under the supervision of a Dentists. They perform a variety of patient care, and laboratory duties such as obtain patients’ records, sterilize and disinfect instruments and equipment, prepare and lay out the instruments and materials required to treat each patient.

Pharmacy assistants work under the supervision of a Pharmacists. They prepare medication and other healthcare products to patients. They also perform administrative duties such as verify that information on the prescription is complete and accurate.

Medical technologists provide diagnostic or therapeutic application of technology to patients. This is a broader field with many specialties such as radiation therapy,  X-ray therapy, cardiovascular technology, Medical Sonography etc.

There are much more healthcare occupations that I am not familiar with but you can also research and get better information from the community colleges. To study these fields, you need to have a good command of the English languages.