Skip to content

Giải quyết thế khó xử giáo dục

Ngày nay Công nghệ thông tin là một lực quan trọng dẫn lái nền kinh tế và nó phải là một phần của mọi chương trình đào tạo giáo dục hiện đại. Không phát triển lực lượng lao động có kĩ năng kĩ thuật, đất nước không thể cạnh tranh được. Khi công nghệ robotics đang phá vỡ phần lớn công việc lao động, sẽ có thất nghiệp cao trong các nước đang phụ thuộc vào chế tạo bằng lao động chi phí thấp. Bằng việc KHÔNG cung cấp cơ hội giáo dục này BÂY GIỜ, chúng ta đang TỪ CHỐI cho thế hệ hiện thời và tương lai của chúng ta một cơ hội tốt để đáp ứng nhu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư.

Một trong những vấn đề chính trong cải tiến hệ thống giáo dục là việc thiếu các thầy cô giáo đủ phẩm chất trong Công nghệ thông tin. Đây là thế khó xử chính cho nhiều người lãnh đạo giáo dục vì nếu họ không có đủ thầy cô giáo có phẩm chất, họ không thể thêm môn học này vào chương trình đào tạo hiện thời. Nhưng nếu họ không thêm Công nghệ thông tin vào chương trình đào tạo hiện thời, môn học này sẽ không bao giờ được dạy.

Tuy nhiên, thế khó xử này KHÔNG nên được dùng để bào chữa cho việc KHÔNG làm cải tiến cần thiết. Đây KHÔNG phải là vấn đề cho những người trong lĩnh vực giáo dục mà là vấn đề của mối quan tâm quốc gia. Không ai có thể giải quyết được vấn đề này một mình nhưng mọi khu vực, cả chung và riêng, đều phải được tham gia. Khu vực riêng, đặc biệt khu vực công nghệ phải làm nhiều hơn vì họ có thể giúp đào tạo lại nhiều thầy cô giáo trong công nghệ vì điều đó cũng là vì ích lợi của họ. Bằng việc giúp cải tiến giáo dục bây giờ họ sẽ có các công nhân kĩ thuật có phẩm chất để hỗ trợ cho việc tăng trưởng doanh nghiệp của họ. Điều được khuyến cáo cho các công ti công nghệ là được tham gia vào cải tiến hệ thống giáo dục bằng việc cho phép một số công nhân kĩ thuật cao cấp của họ làm việc với các thầy cô giáo trường trung học và đào tạo họ trong công nghệ máy tính. Bằng việc làm điều này, họ có thể tiến hành việc đào tạo lại cho các thầy cô hiện thời để cho những người này có thể đào tạo nhiều học sinh hơn trong tri thức công nghệ và chuẩn bị cho họ về nghề nghiệp của họ.

Mặc dầu nhiều đại học đã có Khoa học máy tính và Công nghệ thông tin như lĩnh vực học tập chính, một số chương trình đào tạo của họ thường cũ nhiều năm và có thể lỗi thời. Họ cần nhanh chóng cập nhật hay chấp nhận chương trình đào tạo mới để giữ cho việc đào tạo của họ được cập nhật với nhu cầu công nghiệp. Giải pháp tốt nhất là đưa những chương trình đào tạo lại toàn diện cho mọi thầy cô giáo về các phương pháp và các kĩ thuật mới để cho các trường này có thể có cùng chuẩn chất lượng như các trường trong các nước đã phát triển khác. Đây là đầu tư chính yêu cầu có những người lãnh đạo có viễn kiến mạnh vì cho dù các thầy cô giáo sẵn lòng học những điều mới nhưng họ không thể làm điều đó với thời gian và chi phí riêng của họ, và không có đào tạo đúng, không có hỗ trợ họ sẽ không có khả năng làm việc của họ như họ ao ước.

Tôi tin chương trình đào tạo lại qui mô lớn nên được bắt đầu sớm nhất có thể được. Để thực hiện quá trình này trong thời hạn ngắn, trường nên cộng tác với các công ti công nghệ trong việc đào tạo lại các thầy cô bởi các chuyên gia từ công nghiệp. Bằng việc làm điều này, mọi học sinh có thể được lợi từ việc giáo dục kĩ thuật bắt đầu từ tiểu học tới trung học cho nên họ được chuẩn bị cho nghề nghiệp tương lai của mình một cách hiệu quả.

 

—English version—

 

Solving an education dilemma

Today Information Technology is an important force that drives the economy and it should be part of all modern education curriculum. Without developing a technically skilled workforce, a country cannot compete. As robotics technology is disrupting most labor works, there will be high unemployment among countries that are depending on the low-cost manufacturing. By NOT offering this educational opportunity NOW, we are DENYING our current and future generation a good opportunity to meet the needs of the fourth industrial revolution .

One of the major issues in improving education system is the lack of qualified teachers in Information technology. This is a major dilemma to many education leaders because if they do not have enough qualified teachers, they cannot add this subject to the current curriculum. But if they do not add Information Technology to the current curriculum, the subject would never be taught.

However, this dilemma should NOT be excused for NOT doing the needed improvement. This is NOT an issue for the people in education but an issue of national concern. No ones can solve this problem alone but all sectors, public and private, must get involved. The private sectors, especially the technology sector should do more as they could help re-train many teachers in technology because it is for their benefits. By helping to improve the education now they will have the qualified technical workers to support growing their business. It is recommended for technology companies to get involved in improving the education system by allowing some of their senior technical workers to work with high school teachers and train them in computer technology. By doing this, they can expedite the re-training of current teachers so they can train more students in technical knowledge and prepare them for their career.

Although many universities already have Computer Science and Information Technology as major fields of study, some of their curricula are often many years old and may be obsolete. They need to quickly update or adopt a new curriculum to keep their training up to date with the industry needs. The best solution is to put in place comprehensive re-training programs for all teachers on new methods, and techniques so these school can have the same quality standard as schools in other developed countries . This is a major investment that required strong visionary leaders because even the teachers are willing to learn new things but they cannot do that at their own time and expenses, and without proper training, and support they will not be able to do their job as they wish.

I believe a large-scale teacher re-training program should be started as soon as possible. To expedite the process in the short term, the school should collaborate with the technology companies for the re-training of teachers by experts from the industry. By doing this, all students could benefit from a technical education starting from elementary to high school so they are prepared for their future career effectively.