Skip to content

Dạy công nghệ

Một thầy giáo viết cho tôi: “Tôi dã đọc bài viết của thầy về cải tiến hệ thống giáo dục. Lí do căn bản của thầy là gì đối với việc dạy khoa học máy tính ở trường tiểu học và trung học? Tại sao làm quá tải cho những học sinh này với nhiều thứ hơn phải học? Dạy các môn này ở đại học có phải tốt nhất không? Xin thầy lời khuyên.”

 

Tôi đã viết cho thầy đó: “Tại sao chúng ta phải đợi cho tới khi học sinh vào đại học mới học khoa học máy tính và công nghệ? Ngày nay phần lớn họ đã sống trong một thế giới bị ảnh hưởng bởi tính toán và công nghệ rồi. Nhiều người trong số họ đã dùng laptops, điện thoại di động, trò chơi máy tính và tham gia và các phương tiện xã hội như Facebook, Snapchat, và Instagram. Họ sẽ sớm làm việc ở những chỗ đang dùng nhiều tính toán và công nghệ cho nên họ phải bắt đầu học về những môn học này BÂY GIỜ.

Không phải mọi học sinh sẽ vào đại học. Một số sẽ dừng ở mức trung học và đi tìm việc làm và họ cần biết cách dùng các công cụ tính toán, theo cùng cách họ biết cách đọc và viết vì mọi việc làm trong tương lai đều yêu cầu kĩ năng này. Thậm chí một số người đã có thể biết truy nhập vào Internet, phát triển websites, dùng trang tính như Excel hay tải xuống trò chơi máy tính hay nhạc nhưng nhiều người học những kĩ năng này theo lối tắt mà không hiểu các nguyên lí then chốt. Họ cần được giáo dục về cách dùng chúng một cách đúng đắn để cho họ có thể có năng suất hơn trong bất kì việc làm nào họ làm.

Nhiều đại học ngày nay yêu cầu sinh viên đầu vào phải có một số kĩ năng kĩ thuật thay vì dạy những điều cơ bản. Hiện thời, có nhiều sinh viên năm thứ nhất có mức kĩ năng công nghệ tương đương sinh viên năm thứ hai vài năm trước đây. Nếu học sinh vào đại học mà không có tri thức về các khái niệm cơ bản, họ sẽ không có khả năng cạnh tranh với những sinh viên này rồi tụt lại sau, bị thất vọng và thậm chí có thể bỏ học. Nếu chúng ta yêu cầu sinh viên đỗ kì thi vào đại học có chứa các môn như toán, lí hay hoá, thì sao KHÔNG thêm môn lập trình máy tính như một môn học được yêu cầu mới?

Nếu chương trình đào tạo hiện thời là quá nặng, chúng ta có thể cần xác định môn nào được cần và môn nào không còn được cần nữa rồi loại bỏ chúng và thêm môn máy tính và công nghệ để đảm bảo sinh viên của chúng ta có thể có được đào tạo tốt nhất có thể được để cho họ có thể được giáo dục và sẵn sàng đáp ứng cho nhu cầu thị trường. Chúng ta cần tạo ra lực lượng lao động có kĩ năng kĩ thuật để cạnh tranh với các nước khác trong môi trường cạnh tranh toàn cầu này.

Tôi nghĩ việc thêm các kĩ năng công nghệ cơ bản vào trường tiểu học và trung học sẽ không là gánh nặng cho học sinh vì chúng là cần thiết tương tự như dạy toán, lí hay hoá vì dù họ có vào đại học hay không, họ vẫn cần những kĩ năng này để có việc làm trong thế kỉ 21. Tôi nghĩ giáo dục Khoa học máy tính là môn học tốt mà sẽ giúp cho học sinh qua suốt nghề nghiệp của họ và qua mọi khu vực công việc trong tương lai. Đây KHÔNG phải là lúc để tranh cãi nữa mà chúng ta cần hành động BÂY GIỜ.

 

—English version—

 

Teaching technology

A teacher wrote to me: “I have been reading your articles on improving the education system. What is your rationale for teaching computer science in elementary and high school? Why overload these students with more things to learn? Is it best to teach these subjects in college? Please advise.”

 

I wrote to him: “Why do we want to wait until students are in college to learn computer science and technology? Today most of them are already living in a world influenced by computing and technology. Many of them are already using laptops, mobile phone, computer games and participate in social media such as Facebook, Snapchat, and Instagram. Soon they will work in places that are using a lot of computing and technology so they must begin to learn about these subjects NOW.

Not all students will go to university. Some will stop at the high-school level and go to find a job and they need to know how to use computing tools, the same way they know how to read and write because all jobs in the future require these skills. Even some may know how to access the Internet, develop websites, using a spreadsheet like Excel or download computer games or music but many learn these skills in a shortcut way without understanding the key principles. They need to be educated on how to use them properly so they can be more productive in whatever job that they do.

Many universities today require entering students to have some technology skills rather than teaching the basics. Currently, there are a lot of first-year students with technology skill levels similar to the second-year students a few years ago. If students entering college without knowledge of basic concepts, they will not be able to compete with these students then fall behind, get frustrated and may even give up learning. If we require students to pass a college entrance exam that includes subjects like mathematics, physics or chemistry then why NOT adding computer programming as a new required subject?

If the current curriculum is too heavy, we may need to determine which subjects are needed and which ones are no longer needed then eliminate them and adding computer and technology to make sure our students can get the best training possible so they can be educated and ready to meet the market’s needs. We need to produce a technically skilled workforce to compete with others in this globally competitive environment.

I do not think to add basic technology skills in elementary and high schools would be of a burden to the students because they are necessities similar to the teaching of mathematics, physics or chemistry because whether they go to college or not, they need these skills to get the jobs of the 21st century. I think Computer Science education is a good subject that will help students through their careers and through all areas of work in the future. This is NOT the time to debate but and we need to act NOW.