Skip to content

Việc làm công nghệ có nhu cầu cao

Với tiến bộ nhanh chóng của công nghệ thông tin (CNTT) qua các ngành công nghiệp ở mọi nước, thiếu hụt công nhân có kĩ năng CNTT đang trở nên mấu chốt hơn bao giờ. Theo Sở thống kê lao động Mĩ, nhu cầu về việc làm trong nghề máy tính và công nghệ thông tin sẽ tiếp tục tăng trưởng nhanh hơn nhiều so với các nghề khác. Vì tăng trưởng nhanh được mong đợi cho mọi nghề CNTT, nhiều nghề sẽ được tạo ra khi những công nghệ mới vẫn đang nổi lên.”

Trong thời đại chưa từng có của việc tăng trưởng nhanh này, sinh viên cần nắm lấy cơ hội này và điều chỉnh học tập của họ để hội tụ nhiều hơn vào các kĩ năng khoa học và công nghệ. Sau đây là chỗ các nghề có nhu cầu cao trong thập kỉ tới:

Phát triển phần mềm là nền tảng của mọi việc làm CNTT và tiếp tục nằm trong số các kĩ năng có nhu cầu cao trong thập kỉ tới với tăng trưởng 20 tới 30 phần trăm từ 2017 tới 2027. Mặc dầu công nghiệp công nghệ cần nhiều người phát triển, các ngành công nghiệp khác, từ chăm sóc sức khoẻ tới ngân hàng cũng đang tìm thuê nhiều người phát triển cho biến đổi số thức của họ. Ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất có nhu cầu cao là Java, C++, JavaScript, Python, Ruby, R, và Swift. Trong số các phương pháp được ưa chuộng có Agile (Scrum) và DevOps. Là sinh viên, nếu bạn có thể phát triển các kĩ năng kĩ thuật này và biết tiếng Anh, bạn có thể làm việc gần như bất kì chỗ nào.

Khi nhiều công ti đang chuyển vào tính toán mây, nhu cầu về công nhân Hệ thống thông tin có kĩ năng trong Java và khuôn khổ . NET, Cơ sở dữ liệu, và các công cụ DevOps như Chef, Docker, và Git là bản chất. Bên cạnh các kĩ năng kĩ thuật, tri thức về các giao thức an ninh và hệ thống mạng cũng được cần tới. Vì mọi công việc công nghệ đều được thực hiện trong tổ, tri thức về vòng đời phát triển, quản lí dự án, cải tiến qui trình doanh nghiệp và phân tích dữ liệu cũng đang trở thành yếu tố quan trọng hơn cho thăng tiến nghề nghiệp tương lai.

An ninh xi be (cybersecurity) là nghề khác có nhu cầu cao, và nhu cầu đó được mong đợi tăng trưởng lớn trong thập kỉ tới vì khối lượng và độ phức tạp của hệ thống tiếp tục tăng lên. Để làm việc trong chuyên môn này, sinh viên phải có tri thức về mạng, tường lửa, giám sát dữ liệu, quản lí rủi ro và kiểm soát truy nhập để bảo vệ công ti khỏi bị tấn công. Theo Khảo cứu lực lượng lao động an ninh thông toàn cầu – Global Information Security Workforce Study (GISWS), có thiếu hụt quãng 1.8 triệu chuyên viên an ninh xi be và gần như mọi công ti và ngành công nghiệp đều cần có nhiều người trong số họ. Ngày nay bằng cử nhân trong an ninh xi be hay chứng chỉ cybersecurity có nhu cầu rất cao trên khắp thế giới.

Có các kĩ năng CNTT khác có nhu cầu cao nhưng yêu cầu đào tạo chuyên sâu (thạc sĩ hay tiến sĩ) như Khoa học dữ liệu và Phân tích, Trí khôn nhân tạo, Trực quan dữ liệu v.v. Có nhiều “cường điệu” về “đào tạo đặc biệt” trong các khu vực này nhưng tôi không khuyên sinh viên theo các khoá đào tạo vài tháng và là chuyên gia. Sự kiện thậm chí ngay cả ở Mĩ cũng chỉ có vài đại học cung cấp các đào tạo này vì chúng vẫn là mới và sẽ tiếp tục tiến hoá.

 

—English version—

 

High-demand technology Jobs

With the rapid advance of Information Technology (IT) throughout industries in every country, the shortage of IT skilled workers is becoming more critical than ever. According to The U.S. Bureau of Labor Statistics, the demand for employment in computer and information technology occupations will continue to grow much faster than other occupations. As fast growth is expected for every IT occupation, more occupations will be created as new technologies are still emerging.”

In this unprecedented time of rapid growth, students need to seize this opportunity and adjust their study to focus more on science and technology skills. Following is where the high demand occupations are in the next decade:

Software development is the foundation of all IT jobs and continues to be among the high demand skills in the coming decade with a 20 to 30 percent growth from 2017 to 2027. Although technology industry needs more developers, other industries, from healthcare to banking, are also looking to hire more developers for their digital transformation. The most popular programming languages that have high demand are Java, C++, JavaScript, Python, Ruby, R, and Swift. Among the preferred methods are Agile (Scrum) and DevOps. As a student, if you can develop these technical  skills and knowing English, you can work almost anywhere.

As many companies are moving to Cloud computing, the need for Information System workers with skills in Java and. NET framework, Database, and DevOps tools such as Chef, Docker, and Git are essentials. Besides technical skills, the knowledge of security protocols and network systems are also needed. Since all technology works are done in teams, the knowledge of development lifecycle, project management, business processes improvement and data analytics are also becoming more important factors for future career advancing.

Cybersecurity is another occupation that has the high demand IT, and that demand is expected to grow significantly in the next decade as the volume and complexity of systems continue to increase. To work in this specialty, students must have knowledge of networks, firewalls, data monitoring, risks management, and access control to protect the company from being attacked. According to the Global Information Security Workforce Study (GISWS), there is a shortage of 1.8 million cyber-security specialists and almost every company and industry need to have many of them. Today a Bachelor degree in cybersecurity or cybersecurity certifications is in very high demand all over the world.

There are other IT skills that have high demand but require advanced training (MS or Ph.D. degree) such as Data Science and Analytics, Artificial Intelligence, Data Visualization etc. There are a lot of “Hype” about “special training” in these areas but I do not recommend students to take a few months training and be an expert. The fact is even in the U.S. there are only a few universities offer these training as they are still new and will continue to evolve.