Skip to content

Chuẩn bị cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Một người bạn hỏi: “Vì cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư đang xảy ra trên khắp thế giới, chúng tôi có thể làm gì để tận dụng ưu thế của nó? Chúng tôi nên bắt đầu từ đâu và chúng tôi nên hội tụ vào khu vực nào.”

 

Tôi trả lời: “Để chuẩn bị cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhiều nước đã thông qua các luật để cải tiến công nghiệp chế tạo của họ bằng việc có các thiết bị tự động hoá hay tạo ra nhiều trung tâm công nghệ cao hơn bằng khuyến khích thuế thiên về xuất và nhập khẩu v.v. Tuy nhiên, theo cách nhìn của tôi, họ sẽ KHÔNG thành công vì họ quên mất nhân tố nền tảng nhất: “Các tài năng để thực thi công nghệ.” Tương phản với nhiều niềm tin, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư KHÔNG phải là về công nghệ, vì công nghệ có đây rồi, chúng tồn tại và tiến hoá nhưng chất liệu nền tảng của cuộc cách mạng này là TÀI NĂNG hay tri thức và kĩ năng của lực lượng lao động, người thực hiện những công nghệ này. Bất kì nước nào cũng có thể mua được công nghệ như Robots, Hệ thống tự động hoá thông minh, và Trí khôn nhân tạo nhưng nếu họ không thể thực hiện được chúng hay có người quản lí chúng, họ sẽ thất bại.”

“Cách tốt nhất để tận dụng ưu thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là GIÁO DỤC mọi người về Công nghệ thông tin. Nói cách khác, toàn thể hệ thống giáo dục phải được “định hướng lại” để hội tụ vào công nghệ để cho mọi người đều biết cách dùng máy tính, công cụ máy tính, và Internet. Tại sao? Vì mọi thứ ngày nay và tương lai sẽ dựa trên công nghệ thông tin và Internet. Internet là nền tảng của Cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư, không có Internet để kết nối mọi thứ, không có cách mạng.”

“Khi công chúng biết cách dùng máy tính và Internet, mọi học sinh phải được dạy về khoa học đằng sau công nghệ thông tin. Máy tính chỉ là công cụ nhưng tri thức về công nghệ thông tin với các khái niệm, phương pháp, kĩ thuật của nó sẽ cho phép học sinh tạo ra và phát kiến rồi làm ra tiến bộ giúp cải thiện nền kinh tế, nâng chuẩn sống cho người của họ. Sẽ mất nhiều năm để giáo dục số lớn các học sinh trong công nghệ thông tin nhưng chúng ta cần bắt đầu từ BÂY GIỜ, nếu không thì sẽ quá chậm.”

“Điều đầu tiên cần làm là thay đổi cách nhìn hiện tại về “có được bằng cấp” sang “phát triển tri thức và kĩ năng.” Chương trình đào tạo giáo dục cơ bản nên hội tụ nhiều hơn vào Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học (STEM) và nhấn mạnh việc dùng đúng về công nghệ như luân lí, đạo đức và tính toàn vẹn để tránh việc dùng sai công nghệ trong tương lai. Ngày nay nhiều giáo dục công nghệ KHÔNG được thực thi tốt vì không có đủ các thầy cô đủ phẩm chất và chương trình đào tạo đúng. Để giải quyết vấn đề này, mọi thầy cô hiện thời đều phải được đào tạo lại. Mọi thầy cô tương lai, người hiện thời còn trong trường học, phải được đào tạo trong công nghệ thông tin để chuẩn bị cho thay đổi sắp tới. Không bắt đầu từ các thầy cô, hệ thống giáo dục không thể được cải tiến. Để tăng tốc thay đổi này, điều quan trọng là cho nhiều khuyến khích hơn với nghề dạy học như lương và phúc lợi tốt hơn.

“Vài tháng trước đây, một người bạn đã hỏi tôi về bài báo của tôi về hệ thống giáo dục của Phần Lan vì nó được coi là một trong những hệ thống giáo dục tốt nhất trên thế giới. Anh ấy bảo tôi rằng anh ấy muốn thích nghi chương trình đào tạo này cho trường tư của anh ấy. Tôi giải thích: “Ba mươi năm trước, giáo dục của Phần Lan không tốt hơn các nước châu Âu khác, và thậm chí còn đi sau Đức, Nga và Anh. Nhưng làm sao nó đã trở thành tốt nhất? Nó đã không bắt đầu với chương trình đào tạo mà với thế hệ mới các thầy cô giáo nơi chỉ học sinh giỏi nhất mới có thể vào lĩnh vực giáo dục. Bằng việc chọn lựa người giỏi nhất và khuyến khích họ bằng lương cao, việc đó đã hoàn toàn cách mạng hoá toàn thể hệ thống giáo dục. Ở Phần Lan, các thầy cô xác địch phải dạy gì, dạy thế nào, và khi nào dạy môn nào tuỳ theo nhịp của học sinh. Họ không cần có kiểm tra hàng năm, vì họ biết học sinh đủ rõ để đánh giá học sinh. Tôi kết luận: “Dễ dàng thích ứng một chương trình đào tạo nhưng không có các thầy cô chuyên tâm, nó sẽ không có tác dụng.” Anh ấy nghe một cách chăm chú, nhưng không được thuyết phục. Chỉ sau khi tới thăm Phần Lan và tự mình quan sát hệ thống ấy, anh ấy đã trở lại và cám ơn tôi vì lời khuyên của tôi. Anh ấy nói: “Tôi có thể chi tiền của tôi một cách ngu xuẩn nếu tôi không tự mình thấy cách hệ thống đó làm việc. Anh đúng, mọi thứ trong giáo dục phải bắt đầu từ các thầy cô giáo. DỄ chấp nhận một chương trình đào tạo tốt từ nước khác nhưng không có thầy cô đủ phẩm chất, người có thể dạy các môn học, không cái gì sẽ xảy ra.”

“Để tận dụng ưu thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chúng ta cần bắt đầu dạy công nghệ cho mọi học sinh từ lứa tuổi sớm. Học sinh tiểu học phải biết cách dùng máy tính và truy nhập vào các chương trình giáo dục trên Internet. Học sinh trung học phải biết các khái niệm cơ bản, các nguyên lí và thực hành của công nghệ thông tin (như, có thể viết mã đơn giản trong Java, Swift, Python.) Học sinh đại học, kể cả học sinh trong kinh doanh, kinh tế, văn học, trách nhiệm xã hội, và nghệ thuật cũng phải học một số môn công nghệ để cho họ có thể phát triển tri thức và kĩ năng phụ thêm trong lĩnh vực này. Tại sao? Vì mọi nghề tương lai sẽ yêu cầu dùng công nghệ thông tin.”

“Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ làm thay đổi mọi thứ, mọi doanh nghiệp, mọi xã hội theo cách ồ ạt mà nhiều người có thể không có khả năng hình dung ra. Nó sẽ xảy ra nhanh chóng và bất ngờ và phá vỡ mọi thứ, làm bất ổn mọi nền kinh tế và chính phủ. Chừng nào chúng ta chưa thực sự hiểu tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cái gì đang xảy ra và cái gì sẽ xảy ra, chúng ta có thể không biết cách tận dụng ưu thế của nó và bỏ lỡ “cơ hội vàng” này để giải quyết các vấn đề thất nghiệp và nghèo đói. Bằng việc KHÔNG chuẩn bị, bằng việc KHÔNG cải tiến hệ thống giáo dục, bằng việc KHÔNG phát triển lực lượng lao động có giáo dục tốt, chúng ta đang làm hại cho thế hệ tương lai cả về mặt giáo dục và kinh tế.”

 

—English version—

 

Preparing for The fourth Industrial Revolution

A friend asked: “As the fourth industrial revolution is happening all over the world, what can we do to take advantage of it? Where should we start and what areas should we be focusing on.”

 

I answered: “To prepare for the fourth Industrial Revolution, many countries have passed laws to improve their manufacturing industry by having automation devices or creating more high-technology centers with tax incentives that favor import and export etc. However, in my view, they will NOT succeed because they forget the most fundamental factor: “The talents to execute technologies.” Contrary to many beliefs, the fourth industrial revolution is NOT about technology, because technologies are here, they exist and evolving but the fundamental ingredient of this revolution is the TALENTS or the knowledge and skills of the workforce that implement these technologies. Any country can buy technologies such as Robots, Smart automated systems, and Artificial Intelligence but if they cannot implement them or have people to manage them, they will fail.”

“The best way to take advantage of the fourth industrial revolution is to EDUCATE everybody in Information technology. In other words, the entire education system must be “re-oriented” to focus on technology so everybody knows how to use the computer, computer tools, and the Internet. Why? Because everything today and the future will be based on information technology and the Internet. The Internet is the foundation of the fourth Industrial Revolution, without the Internet to connect everything, there is no revolution.”

“As the public know how to use the computer and the Internet, all students must be taught about the science behind information technology. A computer is only a tool but the knowledge of information technology with its concepts, methods, techniques will allow students to create and innovate then making progress that helps improve the economy, raises the standard of living for their people. It will take several years to educate a massive number of students in information technology but we need to start NOW, else it is too late.”

“The first thing to do is to change the current view of “getting the degree” to developing the “knowledge and skills.” The basic education curriculum should focus more on Science, Technology, Engineering, and Math (STEM) and emphasize the proper use of technology such as ethics, morale, and integrity to avoid future misuse of technology. Today many technology education is NOT well executed as there is not enough qualified teachers and proper curriculum. To solve this issue, all current teachers must be re-trained in technology education. All future teachers who are currently in school must be trained in information technology to prepare for the coming change. Without starting with the teachers, the education system cannot be improved. To accelerate this change, it is important to give more incentives to the teaching profession such as better salary and benefits.

“A few months ago, a friend asked me about my article on Finland’s education system as it is considered one of the best in the world. He told me that he wanted to adopt this curriculum for his private school. I explained: “Thirty years ago, Finland’s education was not better than other European countries, and even behind Germany, Russia, and the UK. But how did it become the best? It did not start with the curriculum but with a new generation of teachers where only the best students can enter the education field. By selecting the best and incentivize them with a high salary, it completely revolutionized the entire education system. In Finland, the teachers determine what to teach, how to teach, and when to teach certain subject depending on the pace of the students. They do not need to have annual tests, because they know the students well enough to evaluate them. I concluded: “It is easy to adopt a curriculum but without dedicated teachers, it will not work.” He listened carefully but not convinced. Only after traveled to Finland and observed the system himself, he returned and thanked me for my advice. He said: “I may spend my money foolishly if I did not see how the system works there myself. You are correct, everything in education must start with the teachers. it is EASY to adopt a good curriculum from another country but  without qualified teachers who can teach the subject, nothing will happen.”

“To take advantage of the fourth industrial revolution, we need to start teaching technology to all students from an early age. Elementary school students must know how to use the computer and access to education programs on the Internet. High school  students should know the basic concepts, principles, and practices of information technology (i.e., can write simple code in Java, Swift, Python.) College students, including students in business, economics, literature, social study, and arts, must take some technology courses so they can develop additional knowledge and skills in this field. Why? Because all future occupations will require the use of information technology.”

“The fourth Industrial Revolution will change everything, every business, every society in a massive way that many people may not be able to imagine. It will happen quickly and unexpectedly and disrupt everything, unstabilize any economy and government. Unless we really understand the impact of the fourth industrial revolution, what is happening and what will happen, we may not know how to take advantage of it and miss a “golden opportunity” to solve the unemployment and poverty issues .By NOT prepare, by NOT improve the education system, by NOT develop a well-educated workforce, we are harming our future generation both educationally and economically.”