Skip to content

Cơn bão công nghệ

Theo một báo cáo công nghiệp mới, đến năm 2020 quãng 80% việc làm lao động thủ công sẽ bị thay thế bởi robots và 60% việc làm văn phòng cũng sẽ thay đổi bởi tự động hoá phần mềm. Công nghệ sẽ tác động lên mọi xã hội, mọi doanh nghiệp và biến đổi cách mọi người sống và làm việc. Nhiều việc làm hiện thời sẽ sớm biến mất khi những việc làm khác sẽ tăng trưởng nhanh và sẽ có nhiều việc làm mới nổi lên, việc mà thậm chí không tồn tại ngày nay. Tất cả những việc làm này sẽ yêu cầu tri thức và kĩ năng trong khoa học và công nghệ.

Trong thập kỉ tới, công nghệ sẽ dẫn lái mọi thứ, thay đổi mọi thứ với sản phẩm mới và cách làm việc mới. Để sống còn mọi người phải học những công nghệ này và điều chỉnh theo thay đổi. Tất nhiên, mọi sự thay đổi nhanh thế nào sẽ tuỳ thuộc vào bản thân công nghiệp. Chẳng hạn, chế tạo đã từng thay đổi nhanh chóng trong vài năm qua và tự động hoá cùng robots đang được dùng để thay thế hàng triệu công nhân lao động thủ công. Công nghiệp tin tức và giải trí (như, báo chí, tạp chí, truyền hình, phim ảnh, video, âm nhạc v.v.) cũng đang thay đổi khi số lượng người dùng sách giấy, báo giấy xuất bản đang giảm đi nhanh chóng khi việc dùng e-books, đa phương tiện, facebooks, Twitters đang tăng lên. Nhiều kênh truyền hình đang bị thay thế bởi công nghệ luồng streaming qua Internet. Ngân hàng, tài chính và các công ti đầu tư đang dùng phân tích dữ liệu lớn và máy trí khôn nhân tạo để tiến hành kinh doanh và thương mại thay vì con người làm nảy sinh hàng nghìn người kinh doanh bây giờ bị thất nghiệp. Công nghệ di động và công nghệ tính toán mây đã tác động tới cách mọi người làm việc trong văn phòng khi công ti bắt đầu sa thải công nhân. Việc in ba chiều 3D và các vật liệu tiên tiến sẽ làm thay đổi nhiều thứ hơn trong ngành công nghiệp xây dựng, bất kì cái gì có thể được xây dựng sẽ được “in” bằng máy in 3D.

Một nhà kinh tế than: “Chúng ta đang ở giữa cơn bão công nghệ khổng lồ nhưng không ai biết khi nào nó kết thúc, vì chúng ta không thấy chỗ cuối trong cái nhìn. Cơn bão này sẽ phá huỷ nhiều nền kinh tế, khi thất nghiệp và nghèo nàn đạt tới mức nào đó, hỗn độn sẽ xảy ra và lật nhào mọi thứ, làm thay đổi mọi thứ và tất cả chúng ta sẽ đối diện với tương lai bất định và không ai biết cái gì sẽ xảy ra tiếp.” Tất nhiên, thay đổi sẽ không chờ đợi bất kì ai. Nếu bạn không thay đổi, bạn sẽ bị bỏ lại đằng sau và sẽ bị loại bỏ. Nếu công ti không thay đổi, nó sẽ không sống sót khi các đối thủ cạnh tranh sẽ nắm lấy cơ hội này. Trong số 500 công ti lớn nhất trên thế giới trong thế kỉ 20, chỉ 167 công ti vẫn còn hoạt động. Nếu các trường công truyền thống không thay đổi, họ sẽ bị thay thế bởi các trường tư, trường trực tuyến, hay các môn học trực tuyến mở cho đại chúng (MOOCs). Không có giáo dục đúng cho công dân, đất nước không thể tự phòng thủ hay sống còn trong môi trường cạnh tranh toàn cầu này. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã ở đây rồi, nó đang xảy ra ở mọi nơi và mọi chính phủ đều phải tích cực có hành động để đào tạo lại và chuẩn bị cho người của họ để cho mọi người có thể được lợi từ những thay đổi này.

 

—English version—

 

The technology storm

According to a new industry report, by 2020 as many as 80% manual labor jobs will be replaced by robots and 60% of the  office jobs will also change by software automation. Technology will impact every society, every business and transform the way people live and work. Soon many current jobs will disappear when others will grow fast and there will be many new jobs emerge, that do not even exist today. All of these jobs will require knowledge and skills in science and technology.

In the next decade, technology will drive everything, change everything with new products and new ways of working. To survive everybody must learn these technologies  and adjust to changes. Of course, how fast things change will depend on the industry itself. For example, manufacturing has been changing quickly in the past few years and automation and robots are being used to replace millions of labor workers. News and Entertainment industry (i.e., Newspaper, Magazine, TV, Movies, Video, Music etc.) are also changing as the number of users of paper books, published newspapers are decreasing rapidly when the use of e-books, multimedia, facebooks, Twitters are increasing. Many TV channels are being replaced by streaming technology over the Internet. Banking, financial and investment companies are using Big data analytics and Artificial Intelligence machines to conduct business and trades instead of human resulting in thousands of business people are now unemployed. Mobile technology and cloud computing technology are already impacting the way people who work in offices as companies begin to lay off workers. Soon 3D printing and advanced materials will change more things in the construction industry, anything that can be built will be “printed” by 3D machines.

An economist lamented: “We are in the middle of a huge technology storm but nobody knows when it will end, as we see no end in sight.This storm will destroy many economies, as unemployment and poverty are reaching a certain level, chaotic will happen and topple everything, change everything and we all will face an uncertain future and nobody knows what will happen next. ” Of course, change will not wait for anyone. If you do not change, you will be left behind and eliminated. If a company does not change, it will not survive as competitors will seize the opportunity. Out of 500 largest company in the world in the 20thcentury, only 167 are still operating. If traditional public schools  do not change, they will be replaced by private schools, online schools, or Massive open online courses (MOOCs). Without a proper education for its citizens, a country cannot defend itself or survive in this globally competitive environment. The Fourth Industrial Revolution is already here, it is happening everywhere and every government must actively take actions to retraining and prepare their people so everyone can benefit from these changes.