Skip to content

Trí thông minh nhân tạo

Một sinh viên viết cho tôi: “Thầy có thể giải thích thêm về Trí thông minh nhân tạo (AI) và cách máy có thể tốt hơn con người không? Em rất quan tâm tới công nghệ này. Em có thể học được nó ở đâu? Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Trí thông minh nhân tạo (AI) là những công việc được máy thực hiện bắt chước sự thông minh của con người. Máy AI (Phần cứng và phần mềm) cố gắng mô phỏng vận hành của bộ não con người như suy nghĩ và học. Có hai kĩ thuật then chốt trong AI: Học máy là về dạy cho máy cách làm cái gì đó bằng việc cho nó nhiều dữ liệu để nó có thể học và làm tốt hơn qua thời gian. Học sâu là về các thuật toán thiết kế giống như mạng thần kinh của bộ não người với nhiều mức học nơi từng mức dựa trên kết quả trước đây để cho nó có thể học được những điều phức tạp và “bắt đầu nghĩ.” Tuy nhiên, ngày nay AI vẫn chưa đạt tới năng lực của bộ não con người.

Trí thông minh nhân tạo (AI) được coi là phát kiến chính mà có thể phá huỷ nhiều thứ. Một số người thậm chí còn so sánh nó với Internet. Một hãng đầu tư lớn đã dự đoán rằng một số công ti khởi nghiệp AI có thể trở thành Apple, Google hay Amazon tiếp trong vòng năm năm. Vì không có đủ người có kĩ năng này nhưng tác động của nó đã được cảm thấy trong nhiều khu vực, từ tài chính tới chế tạo và những người phân tích thị trường tin rằng “Bill Gates” hay “Steve Jobs” tiếp sẽ là ai đó tới từ miền AI.

Theo tờ New York Times, các chuyên gia AI có thể đòi lương giữa $300,000 và $500,000 đô la một năm vì các công ti lớn như Googles, Amazon, Facebook, và Microsoft sẵn lòng thuê họ nhanh nhất có thể được.

Chỉ có ít đại học đang dạy và cấp bằng về Trí khôn nhân tạo. Nhưng có nhiều môn học AI từ giới thiệu tới chuyên sâu sẵn có trên MOOCs, được dạy bởi các giáo sư tại Stanford, MIT, Carnegie Mellon, và Harvard.

http://triblive.com/business/technology/13451586-74/carnegie-mellon-ranks-as-top-grad-school-in-artificial-intelligence

https://www.geekwire.com/2018/top-schools-ai-new-study-ranks-leading-u-s-artificial-intelligence-grad-programs/

https://www.coursera.org/

https://www.edx.org/course

 

—English version—

 

Artificial Intelligence

A student wrote to me: “Could you explain more about Artificial Intelligence (AI) and how a machine can be better than a human? I am very interested in this technology. Where can I learn about it? Please advise.”

 

Answer: Artificial Intelligence (AI) is works performed by a machine that imitates the intelligent of a human. The AI machine (Hardware and software) is trying to emulate the functioning of the human brain such as thinking and learning. There are two key techniques in AI: Machine Learning is about teaching a machine how to do something by giving it a lot of data so it can learn and get better over time. Deep learning is about designing algorithms that resemble a neural network similar to a human brain with multiple levels of learning where each is based on previous results so it can learn complex things and “begin to think.” However, today AI has not reached the capacity of a human brain yet.

Artificial Intelligence (AI) is considered a major innovation that could disrupt many things. Some people even compare it to the Internet. A large investor firm predicted that some AI startups could become the next Apple, Google or Amazon within five years. Since there are not enough people who have this skills but its impact are already being felt in several sectors, from financial to manufacturing and market analysts people believe that the next “Bill Gates” or “Steve Jobs” will be someone who comes from the AI domain.

According to the New York Times, AI specialists can demand salary between $300,000 and $500,000 dollars a year because big companies such as Googles, Amazon, Facebook, and Microsoft are willing to hire them as fast as they can.

There are only a few universities are teaching and granting a degree in Artificial Intelligence. But there several AI courses from introduction to advance are available on MOOCs, taught by professors at Stanford, MIT, Carnegie Mellon, and Harvard.

http://triblive.com/business/technology/13451586-74/carnegie-mellon-ranks-as-top-grad-school-in-artificial-intelligence

https://www.geekwire.com/2018/top-schools-ai-new-study-ranks-leading-u-s-artificial-intelligence-grad-programs/

https://www.coursera.org/

https://www.edx.org/course