Skip to content

Mô hình cũ và mới

Trong hai năm qua, công nhân ở cơ xưởng làm giầy Haijian ở Trung Quốc thường xuyên bãi công phàn nàn về việc làm quá giờ và đòi trả lương cao hơn. Vài tháng trước, công ti đã chuyển phần lớn việc làm, trên 1000 việc làm cho Ethiopia và chuẩn bị đóng cơ xưởng. Ngày nay, Trung Quốc không thể cạnh tranh được với các nước khác, đặc biệt các nước châu Phi, về lương thấp thêm nữa. Qui tắc khoán ngoài toàn cầu của việc dịch chuyển công việc đầu thấp sang các nước có lương thấp nhất đã làm thay đổi nhiều thứ, đặc biệt là các nước được lợi từ nó như Trung Quốc.

Khi nền kinh tế của Trung Quốc mở rộng, chi phí sống tăng lên nhanh, công nhân Trung Quốc ít sẵn lòng làm việc với những công việc lương thấp. Những người trẻ hơn vào đại học và muốn làm việc tại các công ti công nghệ. Công nhân ít được giáo dục hơn đang bị bỏ lại đằng sau không có việc làm và không có tương lai. Một quan chức chính phủ giải thích: “Nền kinh tế của chúng tôi đang trưởng thành, mô hình chi phí lao động thấp qua rồi, chúng tôi hiểu bước tiếp là về phát kiến công nghệ và chúng tôi đang chuẩn bị cho nó từ thập kỉ trước. Ngày nay, số thanh niên không ghi danh vào đại học đã tụt xuống khá lớn. Chúng tôi muốn sinh viên của chúng tôi học công nghệ để sẵn sàng cho sự thịnh vượng kinh tế tiếp. Gần như mọi gia đình đều hiểu viễn kiến của chúng tôi về tương lai cho nên họ cho con cái ngay từ hồi còn trẻ quãng 5 tới 10 tuổi vào trường STEM đặc biệt để cho chúng sẽ được sẵn sàng cho thách thức tiếp. Ngày nay chúng tôi chuyển các việc làm lương thấp ở Đông Quản và Thâm Quyến sang các nước khác và hoàn toàn tự động hoá các cơ xưởng của chúng tôi để hội tụ vào công nghệ. Chẳng hạn, Huajian đang xây dựng phức hợp khổng lồ các cơ xưởng ở Ethiopia điều có vẻ giống như bản sao của Trường Thành của Trung Quốc. Tuy nhiên, vì tương lai là trong công nghệ và chúng tôi đang đi nhanh để giáo dục người của chúng tôi trong khoa học và công nghệ. Chúng tôi có nhiều sinh viên đại học đang học khoa học và công nghệ hơn bất kì nước nào khác trên thế giới vì chúng tôi muốn là giỏi nhất trên thế giới trong những khu vực này.”

 

—English version—

 

The old and the new model

In the past two years, workers at Haijian shoe factory in China constantly went on strike complaining about excessive hours and demanding higher pay. A few months ago, the company sent most jobs, over 1,000s to Ethiopia and prepared to close the factory. Today, China cannot compete with other countries, especially African countries, on lower wage anymore. The global outsourcing rule of shiftings low-end work to the lowest wage countries has changed many things, especially countries that benefit it like China.

As China’s economy expands, the cost of living rises fast, Chinese workers are less willing to work on lower wage works. Younger people are going to college and want to work at technology companies. The lesser educated workers are being left behind with no jobs and no future. A government officer explained: “Our economy is maturing, the low labor cost model is over, we understand the next step is about technological innovations and we are preparing for it since the last decade. Today, the number of young people who do not enroll in college had plummeted significantly. We want our students to study technology to ready for the next economic prosperity. Almost every family understand our vision for the future so they send their children as young as 5 to 10 to special STEM school so they will be readied for the next challenge. Today we move low-wage jobs in Dongguan and Shenzhen to other countries and completely automate our factories to focus on technology. For example, Huajian is building a huge complex of factories in Ethiopia that look like the replica of the Great Wall of China. However, pour future is in technology and we are moving fast to educate our people in science and technology. We have more college students learning science and technology than any country in the world  as we want to be the best in the world in these areas.”