Skip to content

Làm việc trong công nghệ thông tin

Một người viết cho tôi: “Em không vào đại học sau trường trung học, và hiện thời làm việc trong một cơ xưởng nhỏ. Em đọc blog của thầy về robots và tự động hoá và lo nghĩ rằng một ngày nào đó việc làm của em có thể biến mất. Em muốn làm việc trong công nghệ thông tin (IT) nhưng không thể đảm đương được việc vào đại học. Em không biết phải làm gì. Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Công nghệ thông tin là lĩnh vực đang tăng trưởng với nhiều cơ hội. Có nhiều việc làm trong lĩnh vực này và một số việc làm không yêu cầu giáo dục đại học. Ngày nay bằng đại học không đảm bảo cho việc làm nhưng tri thức và kĩ năng mới đảm bảo. Nhiều công ti đang thuê người có kĩ năng kĩ thuật cho dù không có bằng cấp.  Vì có thiếu hụt người có kĩ năng IT, nhiều công ti đang đi tìm bất kì ai có thể lấp vào nhu cầu của họ cho nên em có thể chú ý nhiều hơn tới nhu cầu thị trường việc làm. Chẳng hạn, một số công ti có thể tìm những người có kĩ năng lập trình trong ngôn ngữ đặc biệt khi các công ti khác lại tìm những người có kĩ năng cơ bản và sẵn lòng đào tạo họ.

Việc làm cơ bản trong công nghệ thông tin là lập trình. Kĩ năng này là điều nhiều công ti đang tìm khi thuê người. Nếu em có thể học viết mã, em đang ở đúng hướng. Với việc làm lập trình, công ti có thể muốn thuê ai đó có thể viết mã trong nhiều ngôn ngữ vì nhiều hệ thống đang được xây dựng dùng nhiều hơn một ngôn ngữ. Các ngôn ngữ lập trình phổ biến là Java, C++, Python, JavaScript, HTML, Ruby, và Swift. Tuy nhiên, nếu em có thể học một ngôn ngữ, dễ dàng học các ngôn ngữ khác.

Nếu em muốn làm việc trong công nghiệp công nghệ thông tin, việc học viết mã là bước đầu tiên. Có nhiều bài học lập trình trực tuyến tốt trên YouTube, websites, và MOOCs cho nên em không cần tới trường để học. Cách học viết mã tốt nhất là bắt đầu với các chỉ thị cơ bản và học từ sai lầm của em. Đừng bị ngã lòng hay tin rằng lập trình là khó. Mọi bước đầu tiên đều khó nhưng nó sẽ dễ dàng hơn khi em tiến lên. Nếu em muốn có việc làm tốt, bước đầu tiên này là thách thức em phải vượt qua. Tất nhiên, viết mã cũng yêu cầu tư duy logic, giải quyết vấn đề, và có tri thức cơ bản nào đó về hệ thống thông tin cho nên thầy khuyến khích em đọc nhiều hơn về những kĩ năng này. Thầy đã viết nhiều bài báo về chúng trên blog của thầy mà em có thể xem lại.

Vì công nghệ thông tin tác động tới mọi doanh nghiệp, gần như mọi công ti đều có nhu cầu về công nhân có tri thức công nghệ thông tin, cho nên nếu em học và xây dựng kĩ năng của em từ bây giờ, nghề nghiệp trong nhành công nghiệp này có thể ở trong tương lai của em.

 

—English version—

 

Working in Information Technology

A person wrote to me: “I did not go to college after high school, and currently work in a small factory. I read your blog about robots and automation and worry that someday my job may disappear. I want to work in the Information technology (IT) but could not afford to go to college. I do not know what to do. Please help.”

 

Answer: Information technology is a growing field with many opportunities. There are many jobs in this field and some do not require a college education. Today a college degree does not guarantee a job but knowledge and skills do. Many companies are hiring people with technical skills even without a degree.  Since there is a shortage of people with IT skills, many companies are looking for anyone who could fill their needs so you may pay more attention to the job market demand. For example, some may look for people with programming skills in a specific language when others are looking for people with basic skills and willing to train them.

The basic job in Information technology is programming. This skill is what many companies are looking for when hiring. If you can learn to write code, you are in the right direction. For programming job, a company may want to hire someone who can code in several languages since many systems are built using more than just one language. The popular programming languages are Java, C++, Python, JavaScript, HTML, Ruby, and Swift. However, if you can learn one language, it is easy to learn others.

If you want to work in Information Technology industry, learning to write code is the first step. There are many good online programming tutorials on YouTube, websites, and MOOCs so you do not need to go to school to learn. The best way to learn how to write code is begin with basic instructions and learn from your mistakes. Do not get discouraged or believe that programming is difficult. Every first step is difficult but it will get easier as you are progressing. If you want to have a good job, this first step is the challenge that you must overcome. Of course, writing code also requires logical thinking, problem-solving, and having some basic knowledge of information systems so I encourage you to read more about these skills. I have written many articles about them on my blog that you could review.

Since Information Technology impacts every business, almost every company now has a need for workers with information technology knowledge, so if you are learning and build your skills now, a career in this industry could be in your future.