Skip to content

Kĩ năng kĩ thuật cho sinh viên kinh doanh

Một sinh viên năm thứ tư viết cho tôi: “Em sẽ tốt nghiệp trong quản trị kinh doanh, không trong công nghệ. Em có cần biết về công nghệ không cho dù việc làm của em hội tụ chủ yếu vào tài chính và tiếp thị? Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Ngày nay mọi người tốt nghiệp đều phải có kĩ năng kĩ thuật nào đó để có được việc làm. Với tiến bộ công nghệ và tác động vào mọi thứ, phần lớn các công ti đang tìm những công nhân có kĩ năng kĩ thuật cơ bản nào đó, cho dù là việc làm phi kĩ thuật.

Là người tốt nghiệp về kinh doanh, em cần biết một số kĩ năng máy tính cơ bản và tri thức về phát triển web, tính toán mây, phát triển di động, và phân tích dữ liệu lớn. Cho dù không là người phát triển phần mềm, em vẫn cần kĩ năng viết mã cơ bản nào đó như Java, HTML vì việc làm của em sẽ yêu cầu nó.

Chằng hạn, nếu làm việc trong tài chính, em cần biết Microsoft Excel vì đây là công cụ phổ biến nhất cho tính toán và xây dựng kế toán nền tảng và trang tính tài chính. Excel cho em dùng các công thức để tính toán rồi tổ chức và lọc dữ liệu cho hiển thị trong bản trình bày. Em có thể dùng sơ đồ, đồ thị cho trực quan hoá tốt hơn trong báo cáo kinh doanh hay tài liệu tiếp thị. Nếu em làm việc trong tiếp thị, em sẽ cần biết về phương tiện xã hội như Facebook, Instagram, và Twitter v.v. vì đây là chỗ mọi người chia sẻ thông tin, và tham gia vào thảo luận về sản phẩm và dịch vụ nào đó.

Mặc dầu công ti của em có người kĩ thuật để hỗ trợ cho kinh doanh nhưng để làm việc của em, em cần nói chuyện với họ và em phải có khả năng giải thích cho họ điều em cần để cho họ hiểu. Điều đó cũng chỉ ra rằng em thông hiểu về các khía cạnh kĩ thuật và không sợ công nghệ. Bất kể loại công ti kinh doanh nào mà em làm việc cho họ, em bao giờ cũng cần đọc thêm và học thêm về xu hướng công nghệ và chỉ cho người quản lí của em rằng em đang hiện hành với xu hướng mới và bao giờ cũng học.

 

—English version—

 

Technical Skills for Business Students

A Fourth-year student wrote to me: “I will graduate in business administration, not technology. Do I need to know about technology even my job is focusing mostly on finance and marketing? Please advise.”

 

Answer: Today all graduates must have some technical skills to get a job. With technology advancing and impact everything, most companies are looking for workers with some basic technical skills, even for non-technical jobs.

As a business graduate, you need to know some basic computer skills and knowledge of web development, cloud computing, mobile development, and big data analytics. Even not a software developer, you still need some basic coding skills such as Java, HTML because your job will require it.

For example, If working in finance, you need to know Microsoft Excel because this is the most popular tools for calculation and construct fundamental accounting and finance spreadsheet. Excel lets you use formulas to calculate then organize and filtered data for display in a presentation. You can use charts, graphs for better visualization in business reports or marketing material. If you work in marketing, you will need to know about social media such as Facebook, Instagram, and Twitter etc. because these are places where people share information, and to engage in discussion about certain products and services.

Although your company has technical people to support the business but to do your job, you need to talk to them and you must be able to explain to them what you need so that they understand. It also shows that you are knowledgeable about some technical aspects and not afraid of technology. Regardless of what kind of business company that you will work for, you always need to  read more and learn more about technology trends and show your managers that you are staying current on new trends and always learning.