Skip to content

Đối thoại với học sinh trung học

Ngày nay nhiều học sinh có điện thoại di động, laptops, và họ tích cực trên phương tiện xã hội nhưng rất ít bố mẹ biết họ làm gì. Tháng trước, tôi có nhiều cơ hội nói chuyện với học sinh trung học. Đây là những điều họ nói cho tôi và tôi nghĩ mọi bố mẹ cần biết:

Một học sinh nói: “Khi bố em thấy rằng em chơi trò chơi video và không học, bố em cất laptop đi. Ông ấy không biết rằng em có thể vẫn chơi trò chơi video ở chỗ bạn của em. Cho dù không có laptop, em vẫn có thể dùng điện thoại di động của em. Bố mẹ em không biết rằng điện thoại di động là laptop khác, chỉ nhỏ hơn.”

Khi nhiều học sinh có điện thoại di động, việc dùng điện thoại trong lớp đã trở thành vấn đề cho thầy giáo. Có hai cách nhìn về thiết bị di động trong lớp học: Cấm dùng trong lớp hay bỏ qua việc dùng của họ trong lớp. Cho dù thầy cô cấm họ, nhiều học sinh dẫu sao vẫn dùng chúng. Một học sinh nói với tôi: “Em không nghĩ dùng điện thoại di động có tác động tiêu cực lên việc học của em. Thầy cô nên hội tụ vào việc dạy và không ép buộc luật. Nếu họ không chú ý, chúng em vẫn gửi tin nhắn bằng cách nào đó.”

Tôi hỏi: “Nhưng tại sao các em phải kiểm Facebook trong giờ lên lớp? Các em có thể đợi tới sau giờ lên lớp được không?” Một học sinh giải thích: “Thầy không hiểu Facebook, Snapchat, Instagram, và Twitter quan trọng thế nào với chúng em. Đó là cách chúng em trao đổi với người khác.” Tôi hỏi: “Nhưng các em có thể nói chuyện với nhau bằng điện thoại sau giờ lên lớp chứ?” Cả nhóm cười, một học sinh nói: “Ngày nay chúng em không nói nữa, mọi người đều nhắn tin. Nó nhanh hơn và dễ hơn.”

Tôi truy vấn: “Nhưng tại sao là Facebook và Instagram?” Một học sinh nói: “Có nhiều thứ xảy ra trong thế giới ảo và chúng em không muốn bỏ lỡ chúng.” Tôi ngạc nhiên: “Các em bỏ lỡ cái gì?” Cô bé giải thích: “Phần lớn bạn em đang chia sẻ mọi thứ với người khác trên trực tuyến. Em muốn ở trong nói chuyện đó. Tất cả chúng em đều muốn được kết nối và không bị loại ra ngoài.” Tôi biện luận: “Thế thì các em không có thời gian để học nếu các em liên tục kiểm Facebook?” Cô bé nói: “Thầy không hiểu rằng kết nối là rất quan trọng cho chúng em và cảm giác bị loại ra ngoài là tồi tệ.” Tôi hỏi: “Em dành bao nhiêu thời gian hàng ngày vào tài khoản facebook của em?” Cả nhóm cười, và ai đó nói: “Dạ nhiều, chúng em lên trực tuyến hàng ngày, hàng giờ, mọi lúc.” Tôi hỏi: “Bố mẹ các em có biết về điều đó không?”  Tất cả họ lại cười to: “Họ quá bận rộn và không biết điều chúng em đang làm.” Một học sinh giải thích: “Khi họ thấy chúng em dùng laptop, họ nghĩ chúng em đang học. Họ không có ý tưởng nào về điều chúng em đang làm.”

Tôi hỏi: “Các em có bao giờ chán với Facebook hay Instagram không?” Một học sinh trả lời: “Làm sao chúng em có thể chán được? Có nhiều thứ thế xảy ra trong thế giới ảo.  Chúng em đọc mọi thứ từ âm nhạc tới thể thao, từ các ngôi sao điện ảnh tới mọi loại tin tức. Đôi khi chúng em chia sẻ ý kiến về sự kiện nào đó.” Tôi hỏi: “Bao nhiêu người trong các em đang dùng các môn học giáo dục trực tuyến như Các môn học trực tuyến mở cho đại chúng (MOOCs) hay các bài học trên Youtube?” Học sinh trả lời: “Chúng em có truy nhập vào một số môn học trực tuyến nếu chúng em quan tâm tới các môn học. Nhiều người trong chúng em học xây dựng websites, tạo ra blogs, học lập trình từ MOOCs nhưng phần lớn chúng em thấy chán và bỏ. Chúng em thích đi theo người khác?” Tôi ngạc nhiên: “Các em đi theo cái gì?” Tất cả họ đều cười: “Thầy có thể không biết những người này, chúng em đi theo các ngôi sao thể thao, ngôi sao điện ảnh. Có nhiều nhân cách đặc biệt trực tuyến mà chúng em theo.”

Tôi biết rằng những học sinh trung học này đều trẻ và chưa đủ trưởng thành để hiểu hậu quả của hành động của họ. Công nghệ là chiếc kiếm hai lưỡi, nó có thể cung cấp ích lợi lớn nhưng cũng có thể dẫn học sinh trẻ theo cách có hại. Tôi nghĩ mọi bố mẹ đều cần học nhiều hơn về “thế hệ số thức” và có khả năng thảo luận với họ về những vấn đề này. Cất laptop, hay cấm họ truy nhập website nào đó là không hiệu quả. Phần lớn bố mẹ không có ý tưởng con cái họ đang làm gì trực tuyến hay chúng đang chia sẻ gì ở đó. Tôi biết rằng bố mẹ bận rộn nhưng họ cần dành thời gian tương tác với con cái của họ, nói chuyện với chúng và thảo luận với chúng về mọi thứ có liên quan tới chúng. Ngày nay bảo ban, cấm đoán, và ra lệnh cho con cái là những điều của quá khứ. Điều người trẻ cần là ai đó có thể lắng nghe chúng, hiểu chúng, và chia sẻ thời gian với chúng.

Tôi tin vấn đề của người trẻ bị bận bịu với phương tiện xã hội trực tuyến và ham muốn được kết nối là triệu chứng của việc bị cô lập và đơn độc trong môi trường đang thay đổi nhanh chóng nơi mọi người đều bận rộn. Công nghệ không tốt không xấu, vấn đề là cách chúng ta dùng nó. Phương tiện xã hội không tốt không xấu, nó là cách trao đổi mới. Nếu trẻ em nghĩ bố mẹ chúng không biết gì về công nghệ, chúng sẽ không hỏi xin hướng dẫn và có thể đi theo bạn bè của chúng hay ai đó trực tuyến và có thể dẫn vào những con đường có hại. Tôi nghĩ mọi bố mẹ đều phải học nhiều hơn về các vấn đề phương tiện xã hội thay vì bỏ qua chúng. Khi bố mẹ hiểu nhu cầu của con cái họ và sẵn lòng thảo luận với chúng một cách cởi mở và thương mến, điều đó có thể giúp cải thiện mối quan hệ. Nếu bố mẹ muốn con cái họ dùng công nghệ cho ích lợi của chúng, họ phải học lắng nghe nhiều hơn và thay đổi cách họ nói với con cái họ về các vấn đề này.

 

—English version—

 

Conversation with High school students

Today many students have mobile phones, laptops, and they are active on social media but very few parents know what they do. Last month, I had several opportunities to talk with high school students. These are things that they told me and I think every parent needs to know:

A student said: “When my father saw that I play video games and not studying, he took the laptop away. He did not know that I can still play video games at my friends’ places. Even without the laptop, I can still use my mobile phone. My parent does not know that mobile phone is another laptop, only smaller.”

When more students have a mobile phone, the use of the phone in class has become a problem to teachers. There are two views about mobile devices in the classroom: To forbid the use in class or to ignore their use in class. Even teachers forbid them, many students are still using them anyway. A student, told me: “I do not think cell phone use has a negative impact on my studying. Teachers should focus on the teaching and not law enforcement. If they do not pay attention, we still texting anyway.”

I asked: “But why do you have to check Facebook during the class? Can you wait until later?” A student explained: “You do not understand how important Facebook, Snapchat, Instagram, and Twitter are to us. That is the way we communicate with others.” I asked: “But can you talk to each other by phone after class?” The whole group laughed, a student said: “Today we do not talk anymore, everybody text. It is faster and easier.”

I questioned: “But why Facebook and Instagram?” A student said: “There are many things happen in the virtual world and we do not want to miss them.” I was surprised: “What are you missing?” She explained: “Most of my friends are sharing things with others online. I want to be in that conversation. We all want to be connected and not being left out.” I argued: “Then you do not have time to study if you keep checking Facebook? She said: “You do not understand that connection is very important to us and the feeling of being left out is worse.” I asked: “How much time do you spend daily on your facebook account?” The whole group laughed, and someone said: “A lot, we go online daily, hourly, all the time.” I asked: “Does your parent know about it?”  They all laughed again: “They are too busy and do not know what we are doing.” A student explained: “When they see us using a laptop, they think we are studying. They have no idea what we are doing.”

I asked: “Have you ever getting bored with Facebook or Instagram?” A student answered: “How can we be bored? There are so many things happen in the virtual world.  We read everything from music to sports, from movie stars to all kind of news. Sometimes we share our opinion about certain events.” I asked: “How many of you are using online education courses such as Massive Open Online Courses (MOOCs) or tutorials on Youtube?” Students answered: “We do access some online courses if we are interested in the subjects. Many of us learn to build websites, create blogs, learn to programme from MOOCs but most of us getting bored and quit. We prefer to follow others?” I was surprised: “What do you follow?” They all laughed: “You may not know these people, we follow sports stars, movies stars.There are many special personalities online that we follow.”

I know that these high school students are young and not mature enough to understand the consequences of their actions. Technology is a two-edged sword, it can provide significant benefits but also can lead young students to harmful ways. I think every parent needs to learn more about the “Digital generation” and be able to discuss with them about these issues. Taking away the laptop, or forbid them to access certain websites are not effective. Most parents have no idea what their children are doing online or what are they sharing there. I know that parents are busy but they need to spend time interacting with their children, talk to them and discuss with them about things that concern them. Today telling, forbidding, and ordering children are things of the past. What young people need is someone who can listen to them, understand them, and share time with them.

I believe the issue of young people being occupied with online social media and the desire to be connected are symptoms of being isolated and loneliness in a fast-changing environment where everybody is busy. Technology is neither good or bad, it is how we use it. Social media is neither good or bad, it is a new way to communicate. If the children think their parents do not know anything about technology, they will not ask for guidance and may follow their friends or someone online and could be leading to harmful ways. I think every parent should learn more about these social media issues instead of ignoring them. When parents understand their children’s needs and willing to discuss with them openly and compassionately, it can help improve the relationships . If parents want their children to use technology for their benefits, they have to learn to listen more and change the way they talk to their children about these issues.