Skip to content

Kĩ năng công nghệ và kĩ năng mềm

Một sinh viên Khoa học máy tính viết cho tôi: “Trong bài của thầy “Nghề nghiệp tốt nhất ngày nay,” thầy đã nhắc tới 5G, nhưng ở nước em, chúng em vẫn đang dùng 3G và em không biết bao lâu nữa chúng em sẽ có 5G? Em có cần học về 5G không? Có quá sớm để học cái gì đó không? Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: 5G là Thế hệ thứ năm của công nghệ băng thông không dây mà có thể cung cấp tốc độ nhanh hơn và bao phủ rộng hơn công nghệ 3G hay 4G.  Vì số người dùng các thiết bị không dây như điện thoại di động, laptops, máy tính bảng, Internet mọi vật đang tăng lên nhanh chóng, tôi nghĩ 5G sẽ được thực hiện để đáp ứng nhu cầu về luồng thông tin nhanh hơn, không thành vấn đề bạn sống ở đâu.

Ngày nay 5 G đã được dùng ở một số chỗ, theo cách giới hạn. Chẳng hạn, trong thế vận hội Olympic mùa đông ở Pyeong Chang, SK Telecom của Hàn Quốc đã trưng bày công nghệ 5G của họ cho mọi người gửi, nhận và truyền video nhanh hơn nhiều so với trước đây. Nhật Bản đang lập kế hoạch khai trương ra dịch vụ 5G vào thời gian của Thế vận hội Olympics mùa hè năm 2020 ở Tokyo. Nhiều công ti viễn thông ở Mĩ và châu Âu cũng đang chuyển giao công nghệ 5G cho khách hàng trước năm 2020. Qui tắc kinh doanh của họ là: “Đi nhanh để nắm thị trường trước khi đối thủ cạnh tranh của bạn làm.” Một nhà phân tích thị trường cấp cao đã dự báo: “Công ti có công nghệ này đầu tiên có thể thâu tóm thị trường khi phần lớn mọi người sẽ chuyển sang nhà cung cấp có tốc độ cao hơn và chất lượng tốt hơn. Vào lúc này, các công ti viễn thông ở Mĩ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc đang làm việc để thực hiện công nghệ 5 G ở nước họ, nhưng phần lớn đều lập kế hoạch để mở rộng vận hành của họ sang các nước khác để nắm thị trường lớn hơn. Nếu họ làm, các công ti địa phương chậm chấp nhận công nghệ này có thể không có khả năng cạnh tranh.”

Là học sinh kĩ thuật, bạn cần phát triển những kĩ năng kĩ thuật nào đó được cần vào lúc bạn tốt nghiệp và tiếp tục giữ chúng được hiện hành cho tương lai. Nếu bạn lập kế hoạch làm việc cho công ti viễn thông hay miền tương tự, bạn cần biết về công nghệ họ đang dùng hôm nay cũng như điều họ sẽ cần ngày mai. Bạn phải phát triển bản kế hoạch nghề nghiệp trong đó bạn nhận diện mọi kĩ năng bạn cần cho nghề nghiệp của bạn và cách bạn sẽ thu được nhận chúng. Nếu trường của bạn không dạy chúng, bạn có thể lên trực tuyến để học trên YouTube, MOOCs và các nguồn khác.

Công nghệ thay đổi nhanh chóng, và bạn cần duy trì hiện hành bằng việc phát triển thái độ học cả đời, bằng không bạn sẽ bị bỏ lại đằng sau. Tuy nhiên, có những kĩ năng nào đó bao giờ cũng vẫn còn với bạn và không bao giờ thay đổi như giải quyết vấn đề, tư duy phê phán, cộng tác, trao đổi, luân lí, trách nhiệm, và đảm nhiệm. Nếu bạn có những kĩ năng mềm này và kĩ năng kĩ thuật, bạn sẽ không bao giờ phải lo nghĩ về tìm việc làm.

 

—English version—

 

Technology skills and Soft-skills

A Computer Science student wrote to me: “In your article “The best Career Today” , you mentioned 5 G, but in my country, we are still using 3 G and I do not know how long we will have 5G? Do I need to learn about 5G? Is it too early to learn something? Please advise.”

 

Answer: 5G is the Fifth Generation of wireless broadband technology that can provide faster speeds and wider coverage than the current 3G or 4G technology.  Since the number of people uses wireless devices such as mobile phones, Laptops, Tablets, Internet of Things is increasing fast, I think 5G will be implemented to meet the demand for faster information flow,  no matter where you live.

Today 5 G already being used in some places, in a limited way. For example, in the winter Olympic in Pyeong Chang, South Korea’s SK Telecom already demonstrate their 5G technology for people to send, receive, and stream video much faster than before. Japan is planning to launch 5G service in time for the 2020 Summer Olympics in Tokyo. Several telecommunication companies in the U.S. and Europe are also planning to deliver 5G technology for customers by 2020. Their business rule is: “Move fast to capture the market before your competitors do.” A senior market analyst predicted: “Company that has this technology first can capture the market as most people will switch to a provider with higher speed and better quality. At this time, telecommunication companies in the U.S., Japan, Korea and China are working on implement 5 G technology in their countries, but most also plan to expand their operation to other countries to capture a larger market. If they do, local companies that are slow to adopt this technology may not be able to compete.”

As a technical student, you need to develop certain technical skills that are needed by the time you graduate and continue to keep them current for the future. If you are planning to work for a telecommunication company or similar domain, you need to know about the technology that they are using today as well as what they will need tomorrow. You must develop a career plan in which you identify all the skills that you need for your career and how you will acquire them. If your school does not teach them, you can go online for tutorials on YouTube, MOOCs  and other sources.

Technology changes fast, and you need to stay current by developing a lifelong learning attitude, else you will be left behind. However, there are certain skills that will always remain with you and never change such as problem-solving, critical thinking, collaboration, communication, ethics, responsibility, and accountability. If you have these soft-skills and technical skills, you will never have to worry about finding a job.