Skip to content

Việc làm kĩ thuật

Một người viết cho tôi: “Tôi đọc blog của thầy nhưng thấy rằng điều thầy viết có thể là tốt cho những người sống ở các nước tiên tiến như Mĩ hay châu Âu nhưng KHÔNG giúp cho các nước đang phát triển nơi phần lớn mọi người vẫn làm việc trong chế tạo thủ công và nông nghiệp. Thầy có thể viết cái gì đó phù hợp hơn cho người của chúng tôi không?”

Tôi đã viết lại cho người đó: “Ngày nay các tiện nghi chế tạo và nông nghiệp đang trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào công nghệ, điều có thể cải tiến tính hiệu quả và năng suất. Tự động hoá là qui tắc và sớm hay muộn, mọi tiện nghi chế tạo sẽ dùng công nghệ bất kể nơi chúng được đặt trụ sở. Khi tôi đi qua nhiều nước đang phát triển, tôi đã thấy công nghiệp chế tạo của họ đang thay đổi nhanh chóng khi robotics và tự động hoá đã trở nên lan rộng, và phần lớn việc làm là về quản lí và vận hành các hệ thống được tự động hoá đó thay vì dựa trên lao động thủ công. Có nhu cầu khẩn thiết cho bất kì nước nào phát triển nhiều công nhân kĩ thuật hơn với năng lực duy trì và vận hành các hệ thống phức tạp đó.

Mọi công nhân kĩ thuật đều phải được dạy cho những tri thức nào đó về máy móc, điện tử, và hệ thống điều khiển để làm việc trong những tiện nghi được tự động hoá này. Họ cần đào tạo kĩ năng trong công nghệ tự động hoá, tổ hợp các lĩnh vực về bảo trì máy móc và điện tử. Việc làm kĩ thuật điển hình có thể bao gồm thiết đặt, giám định, sửa lỗi và sửa chữa các cấu phần điện và điện tử. Một số công nhân có thể làm việc để thiết đặt các robots, máy móc, hệ thống điện, thuỷ lực, hàn và giải quyết vấn đề tuân theo các chỉ dẫn và hướng dẫn trong biểu đồ khái lược. Phần lớn những kĩ thuật viên làm việc cùng với các kĩ sư cơ khí, điện tử và phần mềm trong các phương tiện chế tạo.

Một số nước đã từng dựa trên lao động thủ công trong nhiều năm như Trung Quốc và Ấn Độ cũng đang nhanh chóng dùng tự động hoá và công nghệ robotics để duy trì cạnh tranh. Tôi đã thấy các cơ xưởng được tự động hoá đầy đủ ở Thâm Quyến và Thượng Hải với hàng nghìn robots làm việc nhưng chỉ có vài công nhân kĩ thuật. Đồng thời, tôi cũng thấy nhiều công nhân lao động thủ công thất nghiệp mất việc làm của họ mà không có hi vọng và tương lai vì họ đã không biết cái gì đang xảy tới hay đã không mong đợi rằng mọi sự có thể xảy ra nhanh thế.

Theo một khảo cứu gần đây, nhu cầu về cơ khí máy móc công nghiệp toàn cầu được mong đợi tăng trưởng hơn 40 phần trăm từ giữa các năm 2017 tới 2020. Gần 30 phần trăm những việc làm đó sẽ yêu cầu giáo dục đại học bốn năm, và 40 phần trăm yêu cầu ít nhất bằng cao đẳng hai năm. Chỉ 30 phần trăm yêu cầu giáo dục trung học. Ngày nay có thiếu hụt các công nhân kĩ thuật này và mọi công ti đều phàn nàn rằng họ không thể làm cho các vị trí mở ra được lấp đầy đủ nhanh.

Câu hỏi của tôi là khi biết cái gì đang xảy ra trên thế giới cũng như việc làm tương lai là gì, bạn sẽ phải làm gì?

 

—English version—

 

Technical jobs

A person wrote to me: “I read your blog but find that what you wrote may be good for people who live in advanced countries like the U.S. or European but NOT helpful for developing countries where most people are still working in labor manufacturing and agriculture. Could you write something more suitable for our people?

I wrote back to him: “Today manufacturing and agricultural facilities are becoming more depending on technology that can improve efficiency and productivity. Automation is the rule and sooner or later, all manufacturing facilities will use technology regardless of where they are located. As I have traveled in many developing countries, I saw that their manufacturing industry is rapidly changing as robotics and automation have become more prevalent, and most jobs are about managing and operating those automated systems instead of relying on manual labor. There is an urgent need for any country to develop more technical workers with the ability to maintain and operate these sophisticated systems.

All technical workers must be taught the certain knowledge of machines, electronics, and control systems to work in these automated facilities. They need skill training in industrial automation technology, combining the fields of machine maintenance and electronics. A typical technician job may include installing, inspecting, troubleshooting and repairing electrical and electronic components. Some workers can work to install robots, machining, electrical systems, hydraulics, welding and solving problems following the instructions and guidelines in schematic diagrams. Most technicians work alongside mechanical, electronic, and software engineers in manufacturing facilities.

Some countries that have been relying on manual labor for years such as China and India are also rapidly using automation and robotics technology to stay competitive. I have seen fully automated factories in Shenzhen and Shanghai with thousands of robots working but only a few technical workers. At the same time, I also saw a lot of unemployed manual labor workers lost their jobs with no hope and no future because they did not know what was coming or did not expect that things can happen so fast.

According to a recent study, demand for global industrial machinery mechanics is expected to grow more than 40 percent between 2017 to 2020. Nearly 30 percent of those jobs will require a four-year college education, and 40 percent require at least a two-year Associate degree. Only 30 percent require a high school education. Today there is a shortage of these technical workers and every company is complaining that they cannot get their open positions filled fast enough.

My question is knowing what is happening in the world as well as the future jobs are, what should you do?