Skip to content

Trí thông minh nhân tạo

Trí thông minh nhân tạo

Một sinh viên Khoa học máy tính viết cho tôi: “Em thích đọc blog của thầy về xu hướng công nghệ và em muốn học về Trí thông minh nhân tạo và Học máy nhưng trường của em không dạy các môn này. Em có thể học ở đây về chúng và những công nghệ này có thể làm được gì? Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Trí thông minh nhân tạo (AI) là khái niệm rằng máy có thể làm các công việc theo cách đòi hỏi việc học và nghĩ. (Mọi người thường đặt quan hệ việc học và nghĩ với trí khôn, thông minh). Học máy (ML) dựa trên ý tưởng rằng máy có thể tự chúng học dựa trên dữ liệu chúng ta cho chúng. Ngày nay AI đang nhanh chóng trở thành công cụ quan trọng cho nhiều ngành công nghiệp và công nghệ này đã có kinh doanh $25 nghìn tỉ đô la và có thể tăng trưởng tới $ 40 nghìn tỉ đô la đến năm 2020.  Hiện thời, có thiếu hụt nghiêm trọng người có kĩ năng này trên khắp thế giới.

AI có thể được dùng trong nhiều doanh nghiệp, chẳng hạn, trong quá khứ việc tìm kiếm của Google dựa trên “thuật toán tĩnh” hội tụ vào “từ khoá.” Bạn đưa vào một từ, và động cơ tìm đi tìm bất kì cái gì có từ đó và trình ra cho bạn. Nhưng ngày nay, việc tìm của Google search đang dùng “thuật toán AI động” nơi nó có thể dự đoán điều bạn đang tìm dựa trên tìm kiếm dữ liệu trước của bạn và các dữ liệu khác sẵn có và trình ra cho bạn điều bạn muốn chính xác hơn nhiều. Công nghệ AI không chỉ là động cơ tìm kiếm tối ưu cho chính xác tốt hơn mà còn giúp ngân hàng phát hiện gian lận. Thuật toán AI trong hệ thống ngân hàng có thể phát hiện bất kì giao tác bất thường nào như người làm nhiều việc rút tiền hay bất kì hành vi bất thường nào. Nó có thể nhận diện miền lớn các hoạt động gian lận dựa trên hàng triệu giao tác ngân hàng trong vài phút. Amazon đang dùng AI để học về thói quen mua sắm của bạn và đưa ra khuyến cáo cho bạn.

Có nhiều môn học về Học máy và AI trong các môn học trực tuyến mở cho đại chúng (MOOCs) mà em có thể theo học. Chẳng hạn:

https://www.edx.org/course/machine-learning-columbiax-csmm-102x-2

 

https://www.edx.org/course/machine-learning-fundamentals-uc-san-diegox-dse220x

 

—English version—

 

Artificial Intelligence

A Computer Science student wrote to me: “I like to read your blog about technology trends and I want to learn about Artificial Intelligence and Machine Learning but my school does not teach these subjects. Where can I learn about them and what can these technologies do? Please advise.”

 

Answer: Artificial Intelligence (AI) is the concept that machines can do the works in a way that require learning and thinking. (People often relate learning and thinking with intelligence). Machine Learning (ML) is based on the idea that machines can learn by themselves based on the data that we give to them. Today AI is fast becoming an important tool for many industries and this technology is already a $25 billion dollars business and could grow to $ 40 billion by 2020.  Currently, there is a critical shortage of people with this skills all over the world.

AI can be used in many businesses, for example, in the past Google search is based on “static algorithms” that focus on “keyword.” You put in the word, and the search engine is looking for anything that has that word and presents to you. But today, Google search is using “dynamic AI algorithms” where it can predict what you are looking for based on your previous search data and other data available and present to you what you want much more accurately. AI technology is not just optimized search engine for better accuracy but also help banking to detect frauds. AI algorithms in the Banking systems can detect any anomalous transactions such as people making multiple withdrawals or any unusual behavior. It can identify a large range of fraudulent activity based on millions of banking transactions in minutes. Amazon is using AI to learn about your purchasing habit and make a recommendation to you.

There are several Machine learning and AI courses in the Massive Open Online Courses (MOOCs) that you can take. For example:

https://www.edx.org/course/machine-learning-columbiax-csmm-102x-2

 

https://www.edx.org/course/machine-learning-fundamentals-uc-san-diegox-dse220x