Skip to content

Sự khẩn thiết thay đổi hệ thống giáo dục

Theo một nghiên cứu mới, dân số già hơn của thế giới tiếp tục tăng trưởng với tỉ lệ chưa từng có trước đây. Ngày nay quãng 10% số người toàn thế giới là già từ 65 tuổi hay hơn. Nhưng nó sẽ nhảy lên 20% trong mười hay mười lăm năm tới. Với tiến bộ của y học và công nghệ, nhiều người hơn sẽ sống lâu hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là họ sống mạnh khoẻ hơn. Việc tăng lên trong dân số có tuổi tạo ra vấn đề cho nhiều nước nhưng cũng là cơ hội cho những người học về sức khoẻ công cộng vì nhu cầu đã tăng lên nhiều trong vài năm qua.

Mặc dầu dân số già đang xảy ra trên khắp thế giới, nó là nghiêm trọng hơn nhiều ở các nước đã phát triển vì công nhân già hơn đang về hưu nhưng không đủ công nhân trẻ để thay thế họ. Ngay cả với công nghệ tiên tiến như robotics, trí khôn nhân tạo vẫn không có đủ công nhân và việc thiếu hụt này cứ tồi tệ đi qua từng năm. Các nước như Mĩ, Nhật Bản và châu Âu đang trải qua việc dân số già đi nhanh chóng ảnh hưởng tới nhiều mặt của xã hội họ như nhu cầu chăm sóc sức khoẻ dài hạn, vận tải, nhà cửa, và chăm sóc người già cả. Chẳng hạn, Nhật Bản là một trong những nước có dân số già đi nhanh nhất với 72 người già cho mỗi 100 người làm việc. Hàn Quốc có 66 người già cho mỗi 100 người làm việc. Khi dân số trong các nước đã phát triển này co lại, có ít người làm việc hơn để hỗ trợ cho số lớn người già, tác động xã hội và kinh tế có thể là vấn đề găng trong vài năm tới. Đồng thời, tăng trưởng dân số đang xảy ra ở vài nước, phần lớn ở lục địa châu Phi nơi dân số lớn những công nhân trẻ sẵn sàng làm việc. Một số nhà kinh tế tin rằng sức mạnh kinh tế có thể dịch chuyển sang châu Phi hay các nước với dân số trẻ hơn (độ tuổi từ 20 tới 40). Tuy nhiên, tư duy của họ dựa trên chế tạo và công nhân lao động mà không còn hợp thức nữa. Với nhiều cơ xưởng đang chuyển sang tự động hoá, điều thế giới cần là công nhân kĩ thuật, đặc biệt công nhân tri thức với tri thức số thức chứ KHÔNG là công nhân lao động không kĩ năng.

Theo định nghĩa, công nhân tri thức là những người mà kĩ năng của họ là tri thức của họ như kĩ sư, nhà khoa học, người phát triển phần mềm, người lập trình máy tính, bác sĩ y tế, luật sư, thầy giáo và giáo sư v.v. Hiện thời, có thiếu hụt nghiêm trọng công nhân tri thức trên khắp thế giới nhưng thiếu hụt nghiêm trọng nhất là trong công nghiệp công nghệ thông tin. Chẳng hạn, năm 2017 đã có trên 4 triệu việc làm không được lấp kín trong công nghệ và điều đó tiếp tục dâng lên khi cung không thể đáp ứng được cầu. Vấn đề là bao nhiêu sinh viên và phụ huynh của họ biết về thiếu hụt này? Bao nhiêu nhà giáo dục nhận ra nhu cầu thay đổi chương trình đào tạo của họ để tận dụng ưu thế của xu hướng này?

Tôi tin rằng trong thế giới được dẫn lái bởi công nghệ này, mọi học sinh cần được giáo dục về công nghệ thông tin. Trước khi tốt nghiệp từ trường trung học, mọi học sinh phải biết cách dùng máy tính và công cụ của nó và có khả năng truy nhập vào Internet. Vì công nghệ thông tin là nền tảng cho phát kiến công nghệ, do đó nó phải là hội tụ then chốt cho bất kì nước nào để trở thành xã hội tri thức và là then chốt cho nền kinh tế tương lai. Bằng việc không cung cấp giáo dục công nghệ thông tin thích hợp có nghĩa là hệ thống giáo dục đang gây hại cho cả các thế hệ công dân hiện thời và tương lai của nó, cả về mặt giáo dục và mặt kinh tế. Không có hành động thích hợp, bất kì nước nào cũng sẽ trở thành nước tiêu thụ công nghệ và bỏ lỡ cơ hội duy trì cạnh tranh và thịnh vượng trong thế giới được kết nối này.

 

—English version—

 

The urgency to change the education system

According to a new study, the world’s older population continues to grow at an unprecedented rate. Today  about 10% of people worldwide are aged 65 or more. But it will jump to 20% in the next ten or fifteen years. With the advance of medicine and technology, more people will live longer, but it does not mean that they are living healthier. The increase in the aging population creates problems for many countries but also opportunities for people who study public health as the demand has increased significantly in the past few years.

Although the aging population is happening all over the world, it is much more severe in developed countries as older workers are retiring but not enough younger workers to replace them. Even with advanced technologies like robotics, artificial intelligence there are not enough workers and the shortage is getting worst each year. Countries such as the U.S. Japan and Europe are experiencing rapid aging population that affects many aspects of their society like long-term health care needs, transportation, housing, and elderly care. For example, Japan has one of the fastest-aging populations with 72 elderly people for every 100 working people. South Korea has 66 elders for every 100 working people. As the population in these developed countries has shrunk, and having fewer working people to support a large number of elderly, the social and economic impact can be a critical issue in the next few years. At the same time, the population growth is happening in a few countries, mostly in the African continent where there is a large population of younger workers ready to work. Some economists believe that the economic power could shift to Africa or countries with a younger population (Age 20s to 40s). However, their thinking is based on manufacturing and labor workers which is no longer valid. With many factories are moving to automation, what the world need is technical workers, especially knowledge workers with digital knowledge NOT unskilled labor workers.

By definition, Knowledge workers are people whose skill is their knowledge such as engineers, scientists, software developers, computer programmers, medical doctors, lawyers, teachers, and professors etc. Currently, there is a critical shortage of knowledge workers all over the world but the most severe shortage is in the information technology industry. For example, in 2017 there was over 4 million unfilled jobs in technology and it continues to rise as supply cannot meet demand. The questions are how many students and their parents know about this shortage? How many educators recognize the need to change their training program to take advantage of this trend?

I believe that in this technology-driven world, all students need to be educated in information technology. Before graduating from high school, all students must know how to use a computer and its tools and be able to access the Internet. Because Information technology  is the foundation of all technological innovations, therefore it should be the key focus for any country to become a knowledge society and the key to the future economy. By not offering appropriate information technology education means that the education system is harming both current and future generation of its citizens, both educationally and economically. Without appropriate actions, any country will become a consumer of technology and miss an opportunity to stay competitive and prosper in this connected world.