Skip to content

Thời đại thay đổi

Toàn cầu hoá là quá trình kinh tế nơi biên giới các nước mở ra cho luồng chảy tự do của tiền tệ, ý tưởng, sản phẩm, và dịch vụ cũng như làm tăng tương tác giữa mọi người, doanh nghiệp và văn hoá. Trong quá khứ, toàn cầu hoá mở các cánh cửa cho những công ti lớn đi vào và cạnh tranh trong các thị trường địa phương. Do vốn lớn và hệ thống quản lí tốt của họ, họ thường phá huỷ các công ti địa phương nhỏ và cuối cùng kiểm soát thị trường. Chúng ta có thể thấy bằng chứng trong các kinh doanh đồ ăn nhanh, bán lẻ, ngân hàng và kinh doanh trực tuyến.

Tuy nhiên, ngày nay yếu tố kinh tế then chốt không còn phụ thuộc vào vốn lớn mà dịch chuyển sang kĩ năng của lực lượng lao động. Nền kinh tế mạnh hay yếu tuỳ thuộc vào tri thức và kĩ năng của người ở nước đó. Đặc biệt trong thị trường được dẫn lái bởi công nghệ, có nhiều người với kĩ năng kĩ thuật có thể là nhân tố mạnh nhất cho thịnh vượng kinh tế. Nếu bạn nhìn vào nhân khẩu học của các nước như Pháp, Đức, Mĩ, Anh và Nhật Bản, dân số của họ đang trở nên già hơn trong khi ở các chỗ khác như các nước châu Á và châu Phi, dân số trẻ hơn nhiều mà chẳng mấy chốc họ sẽ chiếm tới hơn 70% lực lượng lao động trên thế giới. Khi các công nhân già hơn về hưu, một số nước cần nhiều công nhân để duy trì lực lượng lao động của họ nhưng xu hướng di dân hiện thời sẽ hạn chế số công nhân vào nước họ. Tình huống này đã buộc nhiều công ti mở văn phòng và cơ xưởng ở nước khác, và điều đó có thể giúp biến đổi các nền kinh tế của một số nước.

Ngày nay các công nghệ tiến bộ đã làm thay đổi cách công ti vận hành, bằng robotics, trí khôn nhân tạo, sẽ có ít nhu cầu về công nhân lao động nhưng nhiều yêu cầu hơn về công nhân kĩ thuật. Lực lượng lao động được giáo dục về kĩ thuật là nhân tố tiềm năng để tạo ra ưu thế cạnh tranh và làm thịnh vượng cho bất kì nước nào.  Giả sử rằng họ có thể được đào tạo trong công nghệ có nhu cầu cao như công nghệ thông tin, trí khôn nhân tạo, và robotics họ có thể tạo ra khác biệt chính cho nền kinh tế địa phương. Để tận dụng ưu thế của điều này, hệ thống giáo dục phải thay đổi để tạo ra những công nhân có kĩ năng này. Các công ti địa phương cũng cần nhận biết về cơ hội tiềm năng và nhanh chóng điều chỉnh sang nền kinh tế số thức. Những người lãnh đạo của họ cần hiểu rằng Công nghệ thông tin không còn là hệ thống hỗ trợ mà là yếu tố biến đổi chiến lược được dẫn lái bởi dữ liệu lớn, tính toán mây, và trí khôn nhân tạo điều có thể nâng năng suất và lợi nhuận lên mức chưa từng có trước đây. Trong tương lai gần, công nhân phải học cộng tác dùng các thiết bị thông minh như PC, máy tính bảng, điện thoại di động, các thiết bị thực tại ảo và gia tăng v.v. để tạo ra nội dung, dịch vụ cho khách hàng trên khắp thế giới.

Ngày nay mọi nước đều ở điểm uốn, nơi nhiều thứ đang bị tác động khi công nghệ mới liên tục dẫn lái những thay đổi nhanh chóng hơn trong cách mọi người làm việc và cách các doanh nghiệp vận hành. Để thành công trong môi trường mới, những người lãnh đạo phải hiểu cơ hội hiếm hoi này và đầu tư nhiều hơn vào giáo dục để tạo ra lực lượng lao động có kĩ năng cao để bắt kịp với nhu cầu toàn cầu cũng như nhu cầu tương lai.

 

—English version—

 

The changing time

Globalization is an economic process where a country’s borders are open for the free flow of  money, ideas, products, and services as well as increase interaction between people, business, and culture. In the past, globalization opened doors for large companies to enter and competed in the local markets. Due to their large capital and good management systems, they often destroyed smaller local companies and eventually control the market. We can see the evidence in fast food, retail, banking, and online businesses.

However, today the key economic factor is no longer depends on large capital but shifting to the skills of the workforce. A strong or weak economy is depending on the knowledge and skills of the people of that country. Especially in this technology-driven market, having more people with technical skills could be the most powerful factor for economic prosperity. If you look at the demographics of developed countries such as France, Germany, the U.S, UK, and Japan, their population is growing older where in other places such as Asian and African countries, the population is much younger and soon they will make up more than 70% of the workforce in the world. As older workers are retiring, some countries need more workers to maintain their workforce but the current immigration trends will restrict the number of workers to enter their countries. This situation has  forced many companies to open offices and factories in another country, and that could help transform the economics of some countries.

Today advanced technologies have changed the way company operate, with robotics, artificial intelligence, there will be less demand for labor workers but more for the technical workers. A technically educated workforce is a potential factor to create competitive advantage and prosperity for any country.  Assume that they can be trained in high demand technologies such as information technology, artificial intelligence, and robotics  they could make a major difference to the local economy. To take advantage of this, the education system must change to produce these skilled workers. Local companies also need to be aware of the potential opportunities and adjust quickly to the digital economy. Their leaders need to understand that Information Technology is no longer a support system but a strategic transformation factor driven by big data, cloud computing, and artificial intelligence that can raise productivity and profits to unprecedented levels. In the near future, workers must learn to collaborate using smart devices such as PCs, tablets, mobile phones, augmented and virtual reality devices etc. to provide content, services to customers all over the world.

Today every country is at an inflection point, where many things are being impacted as new technologies continue to drive more rapid changes in how people work and how businesses operate. In order to succeed in this new environment, leaders must understand this rare opportunity and invest more in education to create a highly skilled workforce to keep up with the global needs as well as future needs.