Skip to content

Môn học trực tuyến mở cho đại chúng (MOOCs)

Một thầy giáo gửi cho tôi một email: “Chúng tôi không có đủ thông tin về thay đổi trong thế giới công nghệ và tôi đánh giá cao điều thầy đã viết trên blog của thầy. Tuy nhiên, chúng tôi tất cả đều bận rộn với cuộc sống thường ngày và chỉ có thời gian giới hạn. Câu hỏi của tôi là: “Làm sao chúng tôi có thể giúp cho học sinh của chúng tôi về giáo dục cập nhật nhất để cho họ có thể điều chỉnh theo những thay đổi này và phát triển thành công các kĩ năng được cần của họ?”

 

Đáp: “Ngày nay với Internet, mọi người có thể có được bất kì thông tin nào trong vòng vài giây. Câu hỏi của tôi là bao nhiêu học sinh đang đi tìm  thông tin cần thiết trực tuyến để cho họ có thể học cái gì đó hữu dụng? Và bao nhiêu người đang bận rộn với thông tin vô dụng không cung cấp giá trị nào? Internet có thể giúp bạn học nhiều thứ nhưng nó cũng có thể tiêu thụ nhiều thời gian của bạn vào những thứ “tầm thường” nữa. Bằng việc hiểu cái gì đang xảy ra trong thị trường việc làm, các công ti cần gì, sinh viên có động cơ có thể lập kế hoạch học tập và nghề nghiệp của họ để tận dụng ưu thế của điều đó.

Tôi đã viết nhiều bài về Các môn học trực tuyến mở cho đại chúng (MOOCs). Tôi tin MOOCs là một giải pháp cho vấn đề giáo dục hiện thời. Theo một nghiên cứu công nghiệp, trong ba năm qua, trên 25 triệu người trên khắp thế giới đã ghi danh vào MOOCs. Tuy nhiên, sự kiện là chỉ một số nhỏ trong hàng triệu người này thực tại hoàn thành các môn học này. Nhiều người học các môn này do tò mò nhưng không nghiêm chỉnh học. Một số người học các môn này rồi bỏ vì họ không có động cơ học tập. Nhưng trong số những người đã hoàn thành các môn này (86% số họ từ các nước đang phát triển như Ấn Độ và các nước châu Phi) phần lớn báo cáo ích lợi lớn và có việc làm tốt về sau. Nghiên cứu này cũng thấy rằng trong các chỗ có người tham gia vào MOOCs, học sinh châu Phi đã hoàn thành nhiều môn học hơn bất kì nước nào khác. Điều đó đã thúc đẩy Facebook phát triển trên 500 dặm đường internet tốc độ cao ở Uganda và Nigeria và mở văn phòng lớn ở đó để thuê những người có tài này. Trong số các học sinh đã hoàn thành các môn học MOOC, 87% báo cáo có ích lợi nghề nghiệp như tìm được việc làm, được lên lương, và bắt đầu doanh nghiệp mới.

Bạn tôi người dạy MOOCs bảo tôi rằng phần lớn người học đã hoàn thành môn học đều là những người chủ yếu trong độ tuổi 20, người muốn đạt tới nhu cầu giáo dục mà họ không thể có được ở nước họ. Bên cạng việc thu được tri thức thêm, tất cả họ đều muốn cập nhật kĩ năng của họ để đáp ứng cho nhu cầu thị trường. Bạn tôi, Giáo sư Gershman bảo tôi rằng những người học tới từ các các nước bị bất lợi về kinh tế và hàn lâm biết cách tận dụng ưu thế của MOOCs vì đó là hi vọng của họ để thoát ra khỏi nghèo nàn. Nhiều người không thể đảm đương được việc vào đại học cho nên đào tạo lập trình máy tính là phương cách tốt nhất lúc bắt đầu. Khi họ học nhiều hơn và tiến bộ, một số người tận dụng được ưu thế của các môn học chuyên sâu và chung cuộc có khả năng cạnh tranh với những người tốt nghiệp đại học về việc làm. Ngày nay các công ti không thuê người có bằng cấp mà hội tụ nhiều hơn vào kĩ năng, đặc biệt các kĩ năng họ cần. Ông ấy kết luận: “ MOOCs  cung cấp cơ hội thay đổi cuộc sống cho những người ít có ưu thế và có truy nhập giới hạn vào giáo dục tốt.”

Tôi tin rằng MOOCs có thể giúp giải quyết một số vấn đề giáo dục. Mặc dầu một số môn học có nhiều học sinh, điều đó còn tuỳ vào sự nghiêm chỉnh thế nào và bao nhiêu nỗ lực mà người học đưa vào để học.  MOOCs không thể giải quyết được mọi thứ nhưng chỉ là giải pháp cho vấn đề hiện thời bằng việc cung cấp truy nhập vào việc học giáo dục tốt mà một số người có thể tìm ra ích lợi cho việc tiến xa thêm giáo dục và nghề nghiệp của họ.

 

—English version—

 

Massive Open Online Courses

A teacher sent me an email: “We do not have enough information about changes in the technology world and I appreciate what you have written on your blog. However, we are all busy with our daily lives and only has limited time. My question is: “How could we help our students with the most up to date education so they can adjust to these changes and successfully develop their needed skills?”

 

Answer: “Today with the Internet, people can get any information within a few seconds. My question is how many students are looking for the needed information online so they can learn something useful? And how many are busy with useless information that provides no value? The Internet can help you to learn many things but it can also consume a lot of your time on “trivial” things too. By understanding what is happening in the job market, what companies need, motivated students can plan their learning and career to take advantage of that.

I have written many articles about the Massive Open Online Courses (MOOCs). I believe MOOCs is one solution to the current educational problem. According to an industry research, in the past three years, over 25 million people from around the world have enrolled in MOOCs. However, the fact is only a small number of these millions actually completed these courses. Many took these courses out of curiosity but not serious to learn. Some took these courses then gave up because they did not have the motivation to study. But among those who completed these courses ( 86% of them from developing countries such as India and Africa countries) most reported significant benefits and having a good job afterward. The research also found that among places who participate in MOOCs, African students have completed more courses than any other countries. It prompted Facebook to develop over 500 miles of high-speed internet in Uganda and Nigeria and open a large office there to hire these talented people. Among students who completed MOOCs courses, 87% report a career benefit such as finding a job, getting a raise, and starting a new business.

My friends who teach MOOCs told me that most students who completed their courses are primary people in their 20s who want to achieve the educational needs that they could not get in their country. Beside gaining additional knowledge, they all want to update their skills to meet the job market’s needs. My friend, Professor Gershman told me that students who came from economically and academically disadvantaged know how to take advantage of MOOCs  because that is their hope to get out of poverty. Many could not afford to go to college so computer programming training is the best remedy in the beginning. As they learn more and make progress, some take advantage of advanced courses and eventually be able to compete with college graduates for jobs. Today companies do not hire people with a degree but focus more on skills, especially the skills that they need. He concluded: “ MOOCs  provide a life-changing opportunity for those who are less advantaged and have limited access to a good education.”

I believe that MOOCs could help solve some of the educational issues. Although some courses have a lot of students it depends on how serious and how much efforts, students will put in to learn.  MOOCs cannot solve everything but only a solution to the current issues by providing access to a good education learning that some may find beneficial for furthering their education and careers.