Skip to content

Hôm nay và tương lai

Hôm nay nhiều doanh nghiệp lớn đang đóng cửa và phá sản. Nhiều qui tắc kinh tế lỗi thời trong môi trường kết nối toàn cầu và năng động. Nhiều công ti thành công đã thịnh vượng từ mười hay hai mươi năm trước không còn tồn tại. Từ khi chuyển sang thế kỉ mới, trên 60% các công ti toàn cầu lớn đã thất bại và phần còn lại vẫn đang vật lộn để duy trì sống còn. Đồng thời, một số công ti nhỏ đang vươn lên và trở thành “lớn nhất” trong công nghiệp vì tất cả họ đều biết cách tận dung ưu thế của công nghệ và nhu cầu thị trường. Chẳng hạn, năm năm trước, bao nhiêu người đã từng nghe thấy Uber, Airbnb hay Snapchat? Nhiều hơn điều đó, hiện thời danh sách các triệu phú và tỉ phú đầy những người trẻ trong độ tuổi 20 hay 30 và một đa triệu phú trẻ nhất chỉ mới 21. Nếu chúng ta nhìn kĩ hơn, tất cả họ đều có một nhân tố chung: “Tất cả họ đều bắt nguồn từ công nghiệp công nghệ.”

Một nhà phân tích thị trường viết: “Công nghệ là cốt lõi của doanh nghiệp ngày nay, tác động tới mọi thứ, mọi quyết định và mọi người. Nếu bạn nhìn vào cách Uber phá huỷ kinh doanh taxi, nó toàn là về công nghệ nâng công ti khởi nghiệp này thành doanh nghiệp tỉ đô la.  Uber thường xuyên phát kiếm để cải tiến thêm kinh nghiệm của khách hàng: Nhanh hơn, tốt hơn và thuận tiện hơn. Ngày nay, công nghệ dẫn lái mọi thứ, thay đổi mọi thứ và tác động tới mọi thứ. Rõ ràng, mọi công ti đều phải chấp nhận công nghệ và tiến lên trước với số thức hoá đầy đủ nếu họ muốn sống còn.  Nhưng chấp nhận công nghệ KHÔNG phải là về mua nhiều trang thiết bị máy tính mà biết cách công nghệ có thể được dùng để cải tiến hiệu quả và lợi nhuận. Để làm điều đó, người lãnh đạo công ti phải hiểu đầy đủ công nghệ và có kế hoạch toàn diện để thay đổi cách công ti làm kinh doanh. Nhiều hơn thế, doanh nghiệp phải trải qua việc tái cấu trúc, với ít mức quản lí hay “làm phẳng” tổ chức để cho quyết định có thể được làm nhanh chóng để tận dụng ưu thế của cơ hội mới.”

Trong môi trường toàn cầu năng động này, không công ti nào có thể đứng yên mà phải chuyển nhanh vì thị trường thay đổi nhanh chóng.  Nhưng thách thức then chốt là tìm và thuê người kĩ thuật giỏi nhất, người hiểu công nghệ đủ rõ để lãnh đạo công ti trong môi trường được kết nối này. Theo nhiều khảo cứu, đến năm 2025, robotics và trí khôn nhân tạo sẽ làm thay đổi toàn thể kinh doanh thế giới. Cách mọi người làm kinh doanh ngày nay sẽ trở thành lỗi thời chừng nào nó chưa tiến hoá thành cái gì đó đơn giản hơn với nhiều tự động hoá hơn. Chẳng hạn, phần lớn các công ti chế tạo sẽ dùng robots để thay thế công nhân lao động, điều đó có nghĩa là nhiều người sẽ mất việc làm của họ. Làm sao một nước có thể đối phó với thất nghiệp cao quãng 30% hay 40% trong thời gian rất ngắn? Với trí khôn nhân tạo, nhiều văn phòng, ngân hàng, doanh nghiệp và công ti tài chính sẽ dùng phần mềm thay vì công nhân văn phòng, điều đó cũng có nghĩa là nhiều người sẽ không có việc làm. Làm sao nền kinh tế vẫn còn ổn định khi có nhiều người không có việc làm và không hi vọng vào tương lai?

Điều quan trọng cần hiểu là các doanh nghiệp, công việc, việc làm và nghề nghiệp sẽ thay đổi toàn bộ khi công nghệ làm thay đổi nhiều thứ. Tương lai sẽ khó khăn nhiều từ hôm nay và nhiều doanh nghiệp và việc làm mà chúng ta đã biết hôm nay sẽ mất đi vào ngày mai. Chẳng hạn, 8 giờ làm việc và năm ngày một tuần truyền thống đã là thứ của quá khứ khi phần lớn các doanh nghiệp hiện thời đang vận hành 24 giờ một ngày và bẩy ngày một tuần. Các văn phòng và vị trí vật lí truyền thống đã bị thay thế bởi doanh nghiệp trực tuyến, và phần lớn giao tác đang xảy ra qua Internet và mọi thứ sẽ sớm dịch chuyển sang tính kết nối. Có vấn đề toàn cầu mà mọi nước phải giải quyết mang tên “thất nghiệp công nghệ.” Điều này có nghĩa là thất nghiệp cao do công nghệ vì máy móc sẽ thay thế con người để tăng năng suất và lợi nhuận nhưng nó cũng tạo ra nhiều cơ hội hơn cho những người biết cách tận dụng ưu thế của nó: Người kĩ thuật.

Câu hỏi của tôi với sinh viên là: “Nếu các bạn không học công nghệ bây giờ, khi nào các bạn sẽ học?”

 

—English version—

 

Today and the future

Today many large businesses are closing down and bankrupt. Many economic rules are becoming obsolete in this globally connected and dynamic environment. Many successful companies that prospered ten or twenty years ago are no longer exist. Since the turn of the century, over 60% of the biggest global companies have failed and the rest are still struggling to stay alive. At the same time, some small companies are rising and become the “biggest” in the industry because they all know how to take advantage of technology and market needs. For example, five years ago, how many people ever heard of Uber, Airbnb or Snapchat? More than that, currently the list of millionaires and billionaires are full of young people in their 20s or 30s and one of the youngest multi-millionaires is only 21. If we look more closely, all of them have one common factor: “They  all come from the technology industry.”

A market analyst wrote: “Technology is at the core of today’s business, impacting everything, every decision, and everybody. If you look at how Uber destroyed the Taxi business, it is all about technology that raises this startup into billion dollars business.  Uber is constantly innovating to further improve its customer’s experiences: Faster, better and more convenience. Today, technology drives everything, changes everything, and impacts everything. Clearly, every company must adopt technology and advance towards full digitization if they want to survive.  But adopting technology is NOT about buying more computer equipment but knowing how technology can be used to improve efficiency and profits. In order to do that, the company leaders must fully understand technology and have a comprehensive plan to change the way company do business. More than that, the business has to undergo a re-structure, with fewer levels of management or “Flat-out” the organization so decisions can be made quickly to take advantage of new opportunities.”

In this dynamic global environment, no company can stand idle but move fast as the market changes quickly.  But the key challenge is to find and hire the best technical people who understand technology well enough to lead the company in this connected environment. According to several studies, by 2025, robotics and artificial intelligence will completely change the entire world business. The way people do business today will become obsolete unless it evolves into something simpler with more automation. For example, most manufacturing companies will use robots to replace labor workers, it means many people will lose their job. How can a country deals with high unemployment of 30% or 40% in a very short time? With artificial intelligence, many offices, banks, business and financial companies will use software instead of office workers, that also means many people will not have a job. How can an economy remain stable when there are so many people with no job and no hope of the future?

It is important to understand that businesses, works, jobs, and careers will completely change as technology changes many things. The future will be much different from the today and many businesses and jobs that we have known today will be gone tomorrow. For example, the traditional 8 hours of work and five days a week are already the thing of the past as most current businesses are operating 24 hours per day and seven days  a week. The traditional physical offices and location have been replaced by online business, and most transactions are happening via the Internet and soon everything will shift to connectivity. There is a global issue that every country must solve namely “technological unemployment”. This means high unemployment due to technology as machines will replace people to increase productivity and profits but it also creates more opportunities for people who know how to take advantage of it: The technical people.

My question to students is: “If you do not study technology now, when will you?