Skip to content

Hệ thống giáo dục mới phần 3

Như đã nhắc tới trong blog trước, công nghệ thông tin là mấu chốt cho một nước để duy trì cạnh tranh và cung cấp nhiều cơ hội việc làm hơn cho người của họ. Để làm điều này, mọi nước đều cần tăng số lượng học sinh có kĩ năng tính toán ở mọi mức, từ tiểu học, trung học tới mức đại học và bên ngoài.

Hè năm ngoái, trong cuộc họp với các nhà giáo dục châu Á ở Malaysia, tôi đã lên tiếng về ý kiến của tôi rằng công nghệ thông tin nên bắt đầu sớm ở tiểu học và trung học, KHÔNG muộn tới đại học như một số người vẫn tin. Một người bảo tôi: “Tất nhiên, nhiều phụ huynh sẽ thích con cái họ học nhiều kĩ năng máy tính hơn, nhưng chỉ vài trường sẽ cung cấp kiểu đào tạo này vì giáo dục công nghệ và STEM vẫn còn bị coi là xa xỉ thay vì sự cần thiết.” Tôi giải thích: “Điều đó là sai vì ngày nay máy tính đang trở thành kĩ năng nền tảng, cũng như đọc và viết và gần như mọi việc làm tương lai sẽ yêu cầu kĩ năng này cho nên cần phải bắt đầu từ sớm nhất có thể được. Theo một khảo cứu toàn cầu, có 4 triệu việc làm tính toán mở ra trong năm 2017 và con số này được mong đợi tăng lên 6 triệu đến cuối năm 2018. Nhiều công ti có vấn đề lấp đầy các vị trí mở ra này và không có hành động giáo dục công nghệ thông tin đúng đắn bây giờ, nhiều việc làm sẽ vẫn không được lấp đầy khi thiếu hụt vẫn tiếp diễn.”

Một người khác hỏi: “Nhưng làm sao chúng tôi thay đổi được hệ thống giáo dục “cổ xưa” bằng việc thêm các lớp học máy tính? Có nói nhiều nhưng không hành động sao? Tôi giải thích: “Để tạo ra khác biệt, các ông cần sự hỗ trợ mạnh từ chính phủ và công chúng để xây dựng năng lực trước hết. Thay đổi trong giáo dục phải bắt đầu từ thầy giáo và không có chính phủ và công chúng hỗ trợ để đào tạo lại thầy giáo, không cái gì sẽ xảy ra. Dễ chấp nhận chương trình đào tạo mới từ đâu đó. Dễ thêm vào vài lớp máy tính cho chương trình đào tạo hiện thời nhưng không có thầy giáo đủ phẩm chất, không cái gì sẽ xảy ra. Các ông cần có kế hoạch toàn diện cho đào tạo lại thầy giáo về giáo dục công nghệ. Không có họ, làm sao các ông có thể đào tạo được học sinh? Tôi nghĩ đào tạo máy tính nên là chủ đề then chốt được dạy trong mọi trường học, cũng giống như toán học, vật lí và hoá học v.v. Các ông có thầy giáo toán và thầy giáo khoa học, các ông cũng nên có thầy giáo máy tính nữa. Không có thầy giáo máy tính có kĩ năng để dạy khoa học máy tính, không cái gì có thể xảy ra. Mọi thay đổi trong giáo dục phải bắt đầu từ thầy giáo và không xem xét vai trò quan trọng của thầy giáo, hệ thống giáo dục của các ông sẽ không cải tiến.”

 

—English version—

 

The new education system part 3

As mentioned in the previous blog, information technology is critical for a country to stay competitive and provide more job opportunities for their people. To do this, every country needs to increase the number of students with computing skills at all levels, from elementary, high schools, to the college level and beyond.

Last summer, during a meeting with Asian Educators in Malaysia, I voiced my opinion that information technology education should begin early in elementary and high school, NOT later in college as some people still believe. A person told me: “Of course, many parents would like their children to learn more computing skills, but only a few schools would offer this type of training because technology and STEM education are still considered a luxury rather than a necessity.” I explained: “That is wrong because today computer is becoming a foundational skill, just like reading and writing and almost all future jobs will require this skill so it is necessary to start as early as possible. According to a global study, there are 4 million open computing jobs in 2017 and the number is expected to rise to 6 million by the end of 2018. Many companies are having a problem filling these open positions and without proper information technology education actions now, many jobs will still be unfilled as the shortage continues.”

Another person asked: “But how do we change an “archaic” education system by adding computer classes? There are a lot of talks but no actions? I explained: “To make a difference, you need a strong support from government and the public to build a teaching capacity first. Changing in education must start with the teachers and without a government and public support to retraining the teachers, nothing will happen. It is easy to adopt a new curriculum from somewhere. It is easy to add a few computer classes to current training program but without the qualified teachers, nothing will happen. You need to have a comprehensive plan for retraining teachers on technology education. Without them, how could you train students? I think computer training should be a key subject to be taught in every school, just like math, physics, and chemistry etc. You have math teachers and science teachers, you should also have computer teachers too. Without computer teachers with the skills to teach computer science, nothing can happen. Every change in education must begin with the teachers and without consider the important roles of the teachers, your education system will not improve.”