Skip to content

Hệ thống giáo dục mới

Hệ thống giáo dục mới

Ngày nay công nghệ thông tin là yếu tố tạo khả năng cốt yếu cho tăng trưởng kinh tế. Sự kiện là công nghệ có thể tạo ra nhiều việc làm hơn bất kì cái gì khác và giữ cho nền kinh tế duy trì tính cạnh tranh. Do đó, công nghệ nên là việc dạy ưu tiên trong mọi chương trình giáo dục đại học.

Câu hỏi thường được hỏi là: “Học sinh cần học cái gì?” Như đã nhắc tới trong các blog trước đây, học sinh tiểu học cần biết cách dùng máy tính; học sinh trung học phải biết cách dùng máy tính để làm một số công việc, nhưng học sinh đại học cần nhiều hơn. Có khác biệt giữa biết cách dùng máy tính và hiểu khoa học và ứng dụng công nghệ, điều là chủ đề nên được dạy ở đại học. Câu hỏi khác thường được hỏi là: “Tại sao? Không phải mọi sinh viên đại học đều học khoa học máy tính hay kĩ nghệ? Tại sao sinh viên văn học hay nghệ thuật cần biết về công nghệ?” Câu trả lời là: MỌI việc làm tương lai sẽ YÊU CẦU dùng công nghệ và mọi sinh viên sẽ CẦN dùng công nghệ trong việc làm của họ, bất kể việc làm là gì, CHO NÊN HỌ PHẢI học về công nghệ ngay BÂY GIỜ.

Có thay đổi lớn trong giáo dục hiện thời nhưng ít người để ý tới điều đó. Trong quá khứ, sinh viên đại học thường được dạy trong “lĩnh vực cô lập” vì lĩnh vực học tập của họ độc lập với phần còn lại. Chẳng hạn, sinh viên khoa học hiếm khi biết cái gì đó về các khu vực khác như doanh nghiệp, hay văn học hay lịch sử. Việc cô lập này tạo ra người tốt nghiệp chuyên môn hoá trong khu vực của họ nhưng có tri thức giới hạn về các khu vực khác. Ngày nay sinh viên đại học cần hiểu rằng tri thức trong một khu vực đặc biệt có thể được áp dụng cho các khu vực khác, và phát kiến là tổ hợp của nhiều lĩnh vực bù lẫn cho nhau hay “Bộ môn chéo.” Chẳng hạn, học sinh ngày nay phải học áp dụng toán học trong tài chính, kế toán, doanh nghiệp, khoa học và công nghệ. Cùng nguyên lí này là hợp thức nơi học sinh có thể áp dụng công nghệ máy tính cho kinh tế, kinh doanh, tài chính và khoa học v.v. Trong “thế giới được kết nối,” nhiều lĩnh vực được tích hợp, và công nghệ là “chất keo” kết nối mọi thứ.

Chẳng hạn, ngày nay các công ti kiến trúc KHÔNG thuê người có thể vẽ bằng tay nữa mà thuê những người có thể dùng máy tính và phần mềm Thiết kế có máy tính trợ giúp (CAD) để làm mọi việc vẽ. Mọi sinh viên kiến trúc đều phải học ít nhất vài lớp máy tính và biết cách dùng CAD trước khi họ có thể tốt nghiệp. Phần lớn các công ti chế tạo đang thuê những người có thể dùng máy tính và phần mềm có tên Chế tạo có máy tính hỗ trợ để thiết kế sản phẩm từ một mô đen đơn giản tới các mạch phức tạp của bảng mạch điện tử. Với công nghệ in 3D, các công ti có thể “in” ra bất kì cái gì họ muốn cho nên họ cần những người biết làm thiết kế và dùng máy 3D. Ngày nay bạn có thể “in” ra nhà, hay ô tô, hay hoa và thậm chí các bộ phận thân thể người thực. Việc dùng công nghệ này đang bành trướng nhanh từ chế tạo sang xây dựng kiến trúc và thậm chí chăm sóc sức khoẻ.

Ngày nay nhiều đại học hàng đầu đã tổ hợp nhiều lĩnh vực vào “bộ môn chéo” những lĩnh vực mới nơi phát kiến có thể được tạo ra. Chẳng hạn, tôi đang dạy tổ hợp của Sinh học và Công nghệ trong một lĩnh vực mới có tên Công nghệ sinh học (Biotechnology). Tôi cũng tổ hợp Khoa học máy tính và Sinh học vào lĩnh vực có tên Sinh tin học (Bioinformatics) hay Sinh học tính toán (Computation Biology). Các giáo sư khác tổ hợp Khoa học máy tính và Thống kê thành lĩnh vực phân tích dữ liệu lớn, v.v. Ngày nay sinh viên đại học phải được dạy rằng một số nguyên tắc nào đó bên trong một khu vực có thể được tổ hợp với các khu vực khác và tổ chức thành khuôn khổ nơi chúng có thể áp dụng và tạo ra những thứ mới. Đó là lí do tại sao trong tương lai gần, sẽ không còn bất kì lĩnh vực cô lập nào mà là tổ hợp của nhiều lĩnh vực thành các lĩnh vực hàn lâm mới.

Trong quá khứ, nhiều sinh viên làm việc theo cách của họ qua trường học bằng ghi nhớ nhiều thông tin trong từng mức lớp. Họ có thể đỗ các bài kiểm tra nhưng họ có thực sự học không? Về căn bản, kiểu dạy này không thúc đẩy tư duy phê phán và hiểu sâu hơn về khái niệm. Nhiều người tốt nghiệp có thể trích dẫn các khái niệm nhưng không biết cách áp dụng chúng để giải quyết các vấn đề hay biết cách thiết kế hay tạo ra sản phẩm từ những khái niệm này. Nhiều người trong số họ trở thành “quan liêu” người ưa thích ngồi thoải mái trong văn phòng và nói về mọi thứ nhưng không thể làm được mấy. Hội tụ vào ghi nhớ và kiểm tra được chuẩn hoá là lỗi thời trong thời đại thông tin này.

Nếu chúng ta có thể thay đổi hệ thống giáo dục hội tụ nhiều hơn vào việc học qua hành nơi học sinh không phải ghi nhớ mà biết cách áp dụng các khái niệm, họ sẽ rời trường với giáo dục giầu có hơn và tốt hơn. Học “sâu hơn” và áp dụng tri thức để giải quyết tình huống thực là nền tảng của hệ thống giáo dục mới hiện đại.

 

—English version—

 

The New Education system

Today Information-Technology is the critical enabler for economic growth. The fact is technology can create more jobs than any others and keep the economy to stay competitive. Therefore, technology should be a priority teaching in all college education programs.

The question often asked is: “What do students need to learn?” As mentioned in the previous blog, elementary school students need to know how to use the computer; high school students must know how to use the computer to do some works, but college students need more. There is a difference between know how to use a computer and understanding the science and the application of technology which is a subject that should be taught in college. Another question often asked is: “Why? Not all college students are studying computer science or engineering? Why do a literature or art students need to know about technology? The answer is: ALL future jobs will REQUIRE the use of technology and All students will NEED to use technology in their jobs, regardless of what the jobs are, SO THEY SHOULD Learn about technology NOW.

There is a significant change in current education but few people are noticing that. In the past, college students are often taught in an “isolated field” as their field of study is independent of the rest. For example, science students rarely know something about other areas such as business, or literature or history. This isolation creates graduates who specialized in their area but with limited knowledge of others. Today college students need to understand that a knowledge in a specific area can be applied to other areas, and innovation is a combination of multiple fields that complement one another or “Cross disciplines.” For example, today students must learn to apply mathematics in finance, accounting, business, science, and technology. The same principle is valid where students can apply computer technology to economics, business, finance, and science, etc. In this “connected world,” many fields are integrated, and technology is the “glue” that connects everything.

For example, today architect companies do NOT hire people who can draw by hand anymore but people who can use computer and software called Computer-Aided-Design (CAD) to do all the drawings. All architect students must learn at least several computer classes and know how to use CAD before they can graduate. Most manufacture companies are hiring people who can use computer and software called Computer-Aided-Manufacturing to design products from a simple model to complex circuitries of an electronic board. With 3D printing technology, companies can “print” anything they want so they need people who know how to design and use the 3D machines. Today you can “print” a house, or a car, or a flower and even a real human body parts. The use of this technology is expanding fast from manufacturing to architecture construction and even healthcare.

Today many top universities have combined several fields into a “Cross disciplines” new field where innovation can be created. For example, I am teaching a combination of Biology and Technology into a new field called Biotechnology. I also combine Computer Science and Biology into a field called Bioinformatics or Computation Biology. Other professors combine Computer Science and Statistics into the Big data analysis field, etc. Today college students must be taught that certain principles within an area can be combined with others and organize into a framework where they can apply and create new things. That is why in the near future, there will no longer be any isolated field but a combination of many fields into new academic fields.

In the past, many students work their way through school by memorizing a lot of information in each grade level. They can pass tests but are they really learning? Basically, this type of teaching does not promote critical thinking and deeper understanding of the concept. Many graduates can recite the concepts but do not know how to apply them to solve problems or know how to design or create products from these concepts. Many of them become “Bureaucrats” who prefer to sit comfortably in an office and talk about things but could not do much. The focus on memorization and standardized testing are obsolete in this information age.

If we can change the education system that focuses more on learning by doing where students do not have to memorize but know how to apply the concepts, they will leave school with a much richer and better education. Learning “deeper” and apply knowledge to solve real situations is the foundation of a new modern education systems.