Skip to content

Giáo dục trong thế kỉ 21

Thế kỉ 20 là về công nghiệp hoá và yếu tố then chốt trong thiết lập ra “xã hội công nghiệp” là thay đổi của hệ thống giáo dục, từ nông nghiệp truyền thống sang hội tụ vào khoa học với các môn học như toán, lí, hoá và sinh v.v. Điều quan trọng cho mọi người trong xã hội công nghiệp là hiểu một số tri thức cơ bản về khoa học, những luật nào đó, và qui tắc của kinh tế, kĩ nghệ và y học v.v. Phần lớn tiến bộ và phát kiến của thế kỉ 20 là kết quả của thay đổi trong giáo dục.

Thế kỉ 21 là về tiến bộ của công nghệ và yếu tố then chốt trong thiết lập ra “xã hội tri thức” là thay đổi của hệ thống giáo dục từ khoa học cơ bản sang ứng dụng của công nghệ vào cuộc sống thường ngày có bao gồm những bộ môn mới như khoa học máy tính, tin học, thông minh nhân tạo, v.v. Trong thế giới ngày nay, mọi xã hội đều đang tiến lên để tận dụng ưu thế của các ứng dụng công nghệ mới. Điều quan trọng cho mọi người trong xã hội tri thức này là hiểu tri thức cơ bản của công nghệ như việc dùng máy tính, công nghệ di động, và Internet, v.v. Để được chuẩn bị cho việc làm của thế kỉ 21, mọi học sinh phải được huấn luyện trong kĩ năng máy tính, cũng như có tri thức nào đó về các ứng dụng công nghệ.

Trong quá khứ, người tốt nghiệp đại học thường làm việc trong cùng việc làm trong thời gian lâu, đôi khi cả đời họ. Ngày nay, công nghệ thay đổi nhanh chóng, và kĩ năng thay đổi khi nhu cầu thay đổi, và mọi học sinh phải phát triển kĩ năng học cả đời để giữ song hành với xu hướng công nghiệp. Ngày nay thế giới được kết nối và mở hơn, bên cạnh các môn học như khoa học, công nghệ, toán học v.v. mọi học sinh phải học ít nhất một ngoại ngữ và phát triển tri thức cơ bản về toàn cầu hoá, tài chính, kinh tế, và môi trường.  Họ phải học nghĩ sâu, không chỉ ghi nhớ sự kiện để cho họ có thể áp dụng tri thức của họ vào giải quyết vấn đề và phát triển kĩ năng tư duy phê phán. Những thành thạo mới không thể được học nhanh chóng qua ghi nhớ mà nó phải được xây dựng dần qua nhiều năm học tập giáo dục. Câu hỏi còn lại là làm sao thầy giáo đối phó được với những thay đổi này? Làm sao họ có thể dạy những kĩ năng mới này cho học sinh? Vai trò của thầy giáo là gì trong thế kỉ 21 này?

Hiển nhiên là vai trò của thầy giáo phải được định nghĩa lại để đáp ứng cho nhu cầu và đòi hỏi của thế giới được dẫn lái bởi công nghệ. Khi toàn thế giới đang tiến hoá nhanh chóng tới thay đổi này, nhiều hệ thống giáo dục vẫn còn không thay đổi trong hàng trăm năm. Sự kiện là phần lớn các hệ thống giáo dục chủ yếu bao gồm các thầy giáo để truyền thụ tri thức của họ cho học sinh dựa trên chương trình đào tạo được xác định trong việc chuẩn bị cho học sinh thi đỗ một số bài kiểm tra được chuẩn hoá. Nhưng nếu nó không bắt kịp với thời đại thay đổi, thì chúng ta cần nghi vấn giá trị của nó trong việc chuẩn bị cho học sinh về việc làm của tương lai. Ngày nay với việc tăng nhanh chóng của Internet và Môn học trực tuyến mở cho đại chúng (MOOCs), bất kì học sinh nào có truy nhập vào Internet đều có thể học đa dạng chủ đề mà có thể không được dạy tại hệ thống nhà trường của họ. Câu hỏi còn lại cần được trả lời: Bố mẹ và học sinh có nên chấp nhận MOOCs để thay thế cho hệ thống trường học hiện thời không? Liệu có thể để cho học sinh học mọi thứ trực tuyến mà không đi tới trường không?

 

—English version—

 

Education in the 21st century

The 20th century is about industrialization and a key factor in establishing an “industrial society” is the changing of the education system, from traditional agriculture to focus on science with subjects such as mathematics, physics, chemistry, and biology etc. It is important for people in an industrial society to understand some basic knowledge of sciences, certain laws, and rules of economic, engineering, and medicine, etc. Most of the progress and innovations of the 20th century are the results of this change in education.

The 21st century is about the advancement of technology and a key factor in establishing a “knowledge society” is the changing of the education system from the fundamental science to the applications of technology to daily lives that includes new subjects such as computer science, informatics, artificial intelligence, etc. In today’s world, all societies are moving forward to take advantage of this new technology applications. It is important for people in this knowledge society to understand basic knowledge of technologies such as the use of a computer, mobile technologies, and the Internet, etc. To be prepared for the jobs of the 21st century, all students must be trained in computer skills, as well as having certain knowledge of technology applications.

In the past, college graduates often work in the same job for a long time, sometimes for their entire lives. Today, technology changes fast, and skills change as demand changes, and every student must develop a lifelong learning skill to keep current with technology trend. Today the world is connected and more open, besides subjects such as science, technology, math, etc. All students must learn at least one foreign language and develop a basic knowledge of globalization, finance, economics, and the environment.  They must learn to think deeply, not just memorize facts so they can apply their knowledge to solve problems and develop critical thinking skills. These new proficiencies cannot be learned quickly through memorization but it must be built gradually through years of education learning. The question remains is how do teachers cope with these changes? How could they teach these new skills to students? What is the role of the teacher in this 21st century?

It is obvious that the teacher’s role must be redefined to meet the needs and demands of this technology-driven world. When the whole world is evolving quickly to this change, many education systems remain unchanged for hundred years. The fact is most education systems mainly involve teachers to transfer their knowledge to students based on a defined curriculum in preparation for students to pass a numbers of standardized test. But if it has not kept up with the changing times, then we need to question its value in preparing students for the job of the future. Today with the proliferation of the Internet and Massive Open Online Courses (MOOCs), any student who has access to the Internet can learn a variety of topics that may not be taught at their school system. The questions remain to be answered: Should parents and students adopt MOOCs to replace the current school system? Is it possible for students to learn everything online without going to school?