Skip to content

Tính toán mây

Amazon có nhiều văn phòng và trung tâm dữ liệu đặt ở 12 nước. Nhưng công ti đang lập kế hoạch để mở nhiều hơn trên toàn cầu trong vài năm tới và thuê các công nhân có kĩ năng theo địa phương. Trưởng dịch vụ web – Amazon Web Services (AWS) công bố rằng ông ấy lập kế hoạch mở các trung tâm dữ liệu ở mọi nước. Ông ấy nói: “Tôi mong đợi mọi nước chính, qua thời gian, có AWS. Một số nước có thể có nhiều hơn một trung tâm dữ liệu.”

Có nhu cầu đang tăng lên về nhiều trung tâm tính toán mây hơn bao giờ trước đây. Nhiều công ti đang đóng các trung tâm dữ liệu của họ, đặt nhiều dữ liệu và kết cấu nền của họ lên “mây” được sở hữu bởi Amazon, Microsoft, và Google. Nhiều công ti đang dùng mây cho nhiều thứ hơn là chỉ lưu giữ tệp hay chạy phần mềm, khi những công ti mây này có cung cấp phần mềm dữ liệu lớn đặc biệt giúp xử lí khối lượng dữ liệu khổng lồ để tìm ra hình mẫu đặc biệt mà có thể giúp cải tiến hiệu quả, nhận diện vấn đề và cải tiến năng suất và lợi nhuận.  Để làm điều đó, họ cần đặt các trung tâm dữ liệu của họ gần khách hàng để giảm thời gian mất cho truyền thông tin từ laptop của khách hàng tới mây.

Theo nhiều khảo cứu, ích lợi của tính toán mây là lớn so với việc có hệ thống thông tin và trung tâm dữ liệu riêng của bạn. Thay vì mua, nâng cấp, và bảo trì phần cứng và phần mềm, các công ti đang khoán ngoài mọi thứ cho nhà cung cấp tính toán mây, để cho họ có thể tiết kiệm tiền. Thay vì thuê công nhân phần cứng và phần mềm, họ có thể hội tụ nhiều hơn vào kinh doanh của họ, và không lo nghĩ về quản lí công nghệ thông tin. Vì công nghệ thay đổi nhanh chóng, họ không phải lo nghĩ về có hệ thống lỗi thời vì công ti tính toán mây sẽ phải nâng cấp, và bảo trì hệ thống cho họ.

Khi nhu cầu về công nhân có kĩ năng tính toán mây đang là cao, nhiều sinh viên đang dùng Các môn học mở trực tuyến cho đại chúng (MOOCs) để học và cải tiến kĩ năng của họ. Sau đây là một số môn học bạn có thể theo học:

https://www.edx.org/course/introduction-cloud-computing-ieeex-cloudintro-x-2

 

https://www.edx.org/course/introduction-cloud-infrastructure-linuxfoundationx-lfs151-x

 

—English version—

 

Cloud Computing

Amazon has many offices and data centers located in 12 countries. But the company is planning to open more worldwide in the next few years and hiring skill workers locally. The Amazon Web Services (AWS) chief announced that he is planning to open data centers in every country. He said: “I expect every major country, over time, to have an AWS. Some may have more than one data center.”

There is a growing demand for more cloud computing centers than the ever before. Many companies are closing their own data centers, putting most of their data and infrastructure on “the cloud” own by Amazon, Microsoft, and Google. Many are using the cloud for more than just storing files or running software, as these cloud companies do offer special big data software that helps process enormous volumes of data to find special patterns that can help improve efficiency, identify issues and improve productivity and profits.  To do that, they need to put their data centers close to customers to reduce the time it takes to transfer information from a customer’s laptop to the cloud.

According to several studies, the benefits of cloud computing are significant over having your own information system and data center. Instead of buying, upgrading, and maintaining hardware and software, companies are outsourcing everything to cloud computing providers, so they can save money. Instead of hiring hardware and software workers, they can focus more on their business, and not worry about managing information technology. As technology changes fast, they do not have to worry about having obsoleted systems as cloud computing company will have to upgrade, update, and maintain the system for them.

As the demand for workers with cloud computing skills is in high demand, many students are using Massive Online Open Courses (MOOCs) to learn and improve their skills. Following are some courses that you can take:

https://www.edx.org/course/introduction-cloud-computing-ieeex-cloudintro-x-2

 

https://www.edx.org/course/introduction-cloud-infrastructure-linuxfoundationx-lfs151-x