Skip to content

Dạy công nghệ thông tin phần 1

Mặc dầu Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học (STEM) là những kĩ năng bản chất cho thế kỉ 21, nhưng trong chúng, Công nghệ thông tin là nền tảng phải được dạy ở cả trường tiều học và trung học vì gần như mọi thứ chúng ta dùng ngày nay đã bị tác động bởi Công nghệ thông tin.

Không có việc dạy đúng về Công nghệ thông tin, mọi người trở thành “người tiêu thụ công nghệ” nhưng không là “người sáng tạo công nghệ,” và điều đó sẽ có tác động nghiêm trọng cho tương lai của chúng ta. Để tránh sai lầm này, chúng ta cần cải tiến hệ thống giáo dục bằng việc bắt đầu chương trình đào tạo mới dựa trên công nghệ thông tin.

Xã hội hiện đại tuỳ thuộc vào công nghệ. Không khu vực nào không bị tác động bởi công nghệ. Chẳng hạn, ngày nay mọi người dùng điện thoại di động, emails, tin nhắn, mạng xã hội cho hầu hết trao đổi của họ. Nhiều giao tác doanh nghiệp được tiến hành trực tuyến qua Internet. Mọi người đang tìm trên web về thông tin, tin tức, phim, buổi diễn và những giải trí khác v.v.

Trong “thế giới số thức” này, doanh nghiệp có thể được tiến hành 24 giờ và bẩy ngày một tuần, cho nên công nghệ thông tin đã trở thành trung tâm của mọi thứ cho xã hội hiện đại. Khi sức mạnh máy tính tăng lên mạnh hơn, và năng lực ghi nhớ trong “mây” là vô hạn, Công nghệ thông tin đang tác động tới mọi thứ, mọi nơi, và mọi người. Nhưng công nghệ này chỉ có lợi cho những người có thể tạo ra chúng hay những người đã học dùng chúng một cách hiệu quả.

Trong “thế giới được công nghệ dẫn lái” này, mọi người cần biết cách dùng công nghệ để cho họ có thể điều chỉnh và thích nghi với môi trường thay đổi nhanh chóng. Cũng giống như trong quá khứ, mọi người cần biết cách đọc, viết và thực hiện một số phép toán số học cơ bản; ngày nay, họ sẽ cần có tri thức và kĩ năng trong dùng công nghệ. Câu hỏi thường được hỏi là khi nào chúng ta nên dạy những kĩ năng này?

Theo ý kiến tôi, công nghệ thông tin nên được dạy trong trường tiểu học cho trẻ em quen thuộc với công nghệ và dùng một số công cụ bản chất. Những trẻ em này nên được dạy cho cả khái niệm (CÁI GÌ) và việc dùng công cụ công nghệ (THẾ NÀO) cũng như các qui tắc để dùng chúng một cách an toàn và đạo đức (ĐÚNG và SAI).

Học sinh trường tiểu học cần biết cách máy tính làm việc, và cách nó kết nối với mạng và Internet (CÁI GÌ). Chúng cần biết cách truy nhập và dùng máy tính; cách tìm, sao chép, lưu giữ thông tin trong máy tính; cách viết và hiệu chỉnh tài liệu dùng bộ xử lí văn bản; cách tổ chức công việc của chúng (Sao, xoá, đổi tên, lưu giữ) và cất giữ trong các tệp trong danh mục; cách vẽ các bức tranh dùng công cụ phần mềm (THẾ NÀO). Chúng cũng nên có khả năng làm bài tập về nhà trên máy tính và gửi bài cho thầy giáo. Chúng cũng nên được dạy về việc sử dụng công nghệ có đạo đức và an toàn như cách phân biệt giữa cái thực và cái ảo, điều gì chúng có thể làm và không thể làm, và cách bảo vệ và hiểu các vấn đề an ninh và giả mạo.

 

—English version—

 

Teaching Information Technology part 1

Although Science, Technology, Engineering, and Math (STEM) are essential skills for the 21st-century. But among them, Information Technology  is the foundation that should be taught in both elementary and high school as almost everything we use today has been impacted by Information Technology.

Without proper teaching about Information Technology, people are becoming “consumer of technologies” but not “creators of technologies, ” and it will have severe implications for our future. In order to avoid this mistake, we need to improve the education system by starting a new curriculum that based on information technology.

Modern society depends on technology. No area is not impacted by technology. For example, today people are using mobile phones, emails, text messages, social networks for most of their communication. Many business transactions are conducted online via the Internet. People are searching the web for information, news, and movies, shows, and other entertainments, etc.

In this “digital world,” business can be conducted 24 hours and seven days a week, so information technology has become the center of everything for a  modern society. As computer power is growing more powerful, and storage capacities in “a cloud” are infinite, Information Technology is impacting everything, everywhere, and every people. But this technology only benefits those who can create them or people who have learned to use them effectively.

In this “technology-driven world,” everybody needs to know how to use technology  so they can adjust and adapt to the fast-changing environment. Just like in the past, people need to know how to read, write and perform some basic arithmetics; today, they will need to have a knowledge and skills in using technology. The question often ask is when we should teach these skills?

In my opinion, information technology should be taught in elementary school for children to be familiar with technology and the use of some essential tools. These children should be taught in both concept (WHAT) and the use of technology tools (HOW) as well as the rules for using them safely and ethically (RIGHT and WRONG).

Elementary school children need to know how a computer works, and how it connects to a network and the Internet (WHAT). They need to how to access and use a computer; how to search, copy, store information in a computer; how to write and revise documents using a word processor; how to organize their works (Copy, delete, rename, save) and storing in files in directories; how to draw pictures utilizing software tools. (HOW) They should also be able to do homework on a computer and sending them to their teachers. They also should be taught about the safety and ethical use of technology such as how to distinguish between the real and the virtual, what they can do and cannot do, and how to protect and understand the security and fraud issues.