Skip to content

Xu hướng thị trường toàn cầu

Theo một bài báo nghiên cứu toàn cầu, công nghệ sẽ tiếp tục chi phối mọi thứ trên thế giới trong mười năm tới với tăng trưởng việc làm lớn. Nghiên cứu này cũng nói rằng thị trường việc làm trở thành “được toàn cầu hoá nhiều hơn” nơi các công ti sẽ tái định vị tới các chỗ có công nhân có kĩ năng. Trong quá khứ, công nhân phải chuyển tới chỗ có việc làm, nhưng do giới hạn di trú ở một số nước như Mĩ, Anh và Tây Âu, nhiều công ti công nghệ sẽ phải đi tới các chỗ họ có thể tìm ra công nhân có kĩ năng. Chẳng hạn, IBM đang chuyển phần lớn công việc của nó sang Ấn Độ, và IBM Ấn Độ bây giờ có nhiều công nhân hơn Mĩ và châu Âu. Facebook đang mở trung tâm lớn ở Nigeria trong đối tác với Andela nơi công ti có thể thuê nhiều người phát triển phần mềm ở đó. Các công ti công nghệ khác như Microsoft, Google, và Amazon cũng đang xem xét việc mở ra nhiều văn phòng hải ngoại để đáp ứng nhu cầu của họ.

Nhưng bao nhiêu công ti sẵn sàng cho cơ hội này? Bao nhiêu người biết về xu hướng thị trường này? Bao nhiêu học sinh đang chuẩn bị để nắm tuỳ chọn này? Làm sao chúng ta cải tiến đào tạo giáo dục để đảm bảo rằng mọi học sinh, thay vì chỉ vài người, có thể nhận được đào tạo thích hợp giúp cho họ có được việc làm?

Tôi tin rằng mọi học sinh đều cần được giáo dục trong công nghệ thông tin, điều có nghĩa là biết cách dùng công cụ máy tính và Internet. Giáo dục STEM (Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học) phải là hội tụ then chốt cho toàn thể hệ thống giáo dục từ tiểu học tới đại học. Sinh viên đại học phải nhận được đào tạo trong khoa học theo sau công nghệ thông tin với các khái niệm, phương pháp, qui trình và công cụ riêng của nó. Mọi người cần hiểu rằng công nghệ là cái tạo khả năng then chốt cho thịnh vượng doanh nghiệp và là chìa khoá cho tương lai của nền kinh tế của chúng ta.

Không có hành động thích hợp, không cung cấp giáo dục STEM, đặc biệt trong khu vực công nghệ, nghĩa là chúng ta đang làm hại cho thế hệ tương lai của mình, về mặt giáo dục và về mặt kinh tế. Chúng ta cần chuyển từ người tiêu thụ công nghệ sang sáng tạo công nghệ và sẵn sàng cạnh tranh trong thị trường toàn cầu mới này.

 

—English version—

 

The global market trend

According to a global research article, technology would continue to dominate everything in the entire world for the next ten years with significant job growth. The research also stated that the job market became “more globalized” where companies would relocate to places that had skilled workers . In the past, workers had to move to where the jobs were, but due to immigration limitation in some countries such as the U.S, UK, and western Europe, many technology companies would have to go to places where they can find skilled workers. For example, IBM is moving most of its works to India, and IBM India now has more workers than the U.S and Europe. Facebook is opening a large center in Nigeria in partnership with Andela where the company can hire many software developers there. Other technology companies such as Microsoft, Google, and Amazon are also considered open more offices overseas to meet their needs.

But how many countries are readied for this opportunity? How many people know about this market trend? How many students are preparing to seize this option? How do we improve the current education training to ensure that all students, rather than just a few, could receive the adequate training that helps them to get a job?

I believe that all students need to be educated in Information technology, which means knowing how to use computer tools and the Internet. STEM education (Science, Technology, Engineering, and Math) must be a key focus for the entire education system from elementary to college. College students must receive training in the science behind information technology with its own concepts, methods, process, and tools. People need to understand that technology is a key enabler for business prosperity and the key to the future of our economy.

Without appropriate actions, without offering STEM education, especially in the technology areas, mean we are harming our future generation, educationally and economically. We need to move from the consumer of technology to the creation of technology and ready to compete in this new global market.