Skip to content

Chọn trường ở Mĩ

Một người bố viết cho tôi: “Tôi đang lập kế hoạch cho con tôi học ở Mĩ, nhưng có nhiều đại học, cả tư và công, và tôi không biết làm sao chọn chúng hay làm sao bắt đầu. Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Trước khi chọn bất kì đại học Mĩ nào, bạn phải nghiên cứu cẩn thận để chắc rằng chúng là hợp pháp. Câu hỏi quan trọng nhất mà bạn phải hỏi là liệu đại học này có được chính thức công nhận không? Việc chính thức công nhận là yếu tố quan trọng nhất để đảm bảo rằng các công ti và các trường khác sẽ chấp nhận bằng cấp. Có hàng trăm “đại học rởm” được quảng cáo trên Internet và các tạp chí với nhiều hứa hẹn và học bổng cho nên bạn phải cẩn thận. Bạn cần hiểu quyền làm chủ của đại học dù trường là tư, công, hay được sở hữu bởi công ti hay người. Điều này là quan trọng vì bạn cần biết mọi điều bạn có thể biết, trước khi cho con bạn đi học ở đó. Có danh sách các đại học tốt nhất được công bố bởi U.S. News and Report mà bạn cũng có thể dùng làm tham chiếu.

https://www.usnews.com/best-colleges?int=994d08

Điều quan trọng là chọn đúng lĩnh vực học tập TRƯỚC KHI xin vào một trường. Bạn phải chắc rằng bằng cấp con bạn thu được sẽ giúp chúng đáp ứng các mục tiêu nghề nghiệp của chúng. Nếu chúng biết học cái gì, điều này sẽ là dễ dàng. Chẳng hạn, nếu chúng muốn là thầy giáo, chúng có thể chọn bằng cấp trong giáo dục; nếu chúng muốn là kĩ sư, bằng cấp trong kĩ nghệ là chọn lựa logic. Tuy nhiên, nếu chúng muốn có việc làm ở Mĩ sau khi tốt nghiệp, điều bản chất là chọn bằng cấp mà các công ti Mĩ sẽ cần. Chẳng hạn, bằng cấp trong khoa học máy tính, kĩ nghệ phần mềm, hay công nghệ thông tin có thể hữu dụng hơn bằng cấp trong lịch sử hay văn học.

Câu hỏi mà con bạn phải hỏi là liệu bằng cấp có chuẩn bị cho chúng về nghề nghiệp hay tiếp tục các bằng cấp chuyên sâu như thạc sĩ hay tiến sĩ? Phải chắc rằng chương trình chúng chọn cung cấp chương trình đào tạo được cập nhật để đảm bảo rằng khi chúng tốt nghiệp, chúng sẽ có những kĩ năng mà người sử dụng lao động cần. Bạn có thể đi sâu hơn vào việc nghiên cứu bằng việc biết thêm về thành công của những người tốt nghiệp của họ sau khi thu được bằng cấp. (chẳng hạn, vị trí của họ, và xếp hạng tốt nghiệp) .

 

—English version—

 

Selecting school in the U.S.

A father wrote to me: “I am planning for my children to study in the U.S. but there are many universities, both private and public, and I do not know how to select them or how to start. Please advise.”

 

Answer: Before selecting any U.S. university, you must investigate carefully to make sure that they are legitimate. The most important question that you must ask is whether the university accredited? Accreditation is the most important factor to ensure that companies and other schools will accept the degree. There are hundreds of “Phony universities” advertised on the Internet and magazines with a lot of promises and scholarships so you must be careful. You need to understand the ownership of the university whether the school is a private, public, or own by a company or persons. This is important because you need to know all you can, before sending your children to study there. There is a  list of best college and universities publish by U.S. News and Report that you can also use as a reference.

https://www.usnews.com/best-colleges?int=994d08

It is important to select the right field of study BEFORE applying to a school. You want to make sure that the degree your children earn will help them meet their career objectives. If they know what to study, this should be easy. For example, if they want to be a teacher, they may select a degree in education; if they want to be an engineer, a degree in engineering is a logical choice. However, if they want to get a job in the U.S. after graduation, it is essential to choose a degree that U.S. companies will need. For example, a degree in computer science, software engineering, or information technology may be more useful than a degree in history or literature.

The question that your children must ask is will the degree prepare them for career or continue to advanced degrees such as MS or Ph.D.? Make sure that the program they select offers up-to-date curriculum to ensure that when they graduate, they will have the skills employers need. You may want to go deeper in your research by learning more about their graduates’ success after earning their degrees. (I.e., their placements, and graduate rankings) .