Skip to content

Tự động hoá

Tuần trước, tôi đọc một báo cáo toàn cầu về tự động hoá. Khảo cứu này được tiến hành ở 25 nước, (Mĩ, Canada, 10 nước châu Âu, và 12 nước châu Á) với trên mười nghìn người tham gia. Theo báo cáo này, phần lớn mọi người (82%) tin rằng robots sẽ tiếp quản hầu hết các việc làm thủ công trong chế tạo cũng như trong văn phòng. Quãng 75% mọi người tin rằng robots sẽ làm hầu hết các việc làm trước năm 2025. Nhưng điều thú vị là nhiều người cỡ 42% nghĩ rằng việc làm của họ vẫn an toàn với xu hướng tự động hoá. Những người làm việc trong văn phòng tin rằng họ sẽ không bị tác động mấy khi so sánh với người trong chế tạo. Báo cáo này cũng thấy rằng 77% số người quan ngại về tương lai con cái họ nhưng không biết phải làm gì. Nhưng thanh niên chia sẻ cùng cảm giác này. Chỉ 41% nói họ quan ngại về tự động hoá, nhưng 38% tin rằng họ có thể đối phó với tự động hoá theo cách riêng của họ bằng việc học thêm về công nghệ.

Sự kiện là nhiều việc làm tồn tại ngày nay sẽ bị tự động hoá trong tương lai gần nhưng những việc làm mới cũng sẽ được tạo ra, nhưng mọi việc làm mới sẽ yêu cầu kĩ năng và giáo dục khác.  Do đó, điều bản chất cho các bố mẹ là khuyến khích con cái họ học nhiều môn STEM hơn (STEM- Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học) bắt đầu từ trường tiểu học, trung học và đại học và thám hiểm các nghề trong khoa học và công nghệ, sớm nhất có thể được. Trong thời đại đang thay đổi này, dường như giáo dục là giải pháp duy nhất để tránh xu hướng tự động hoá nhanh chóng vì với các robots có thông minh nhân tạo, nhiều thứ sẽ thay đổi và không ai có thể dự đoán được cái gì sẽ xảy ra.

Ngày nay, chúng ta đã thấy xe hơi tự lái, các cơ xưởng tự động hoàn toàn không có người, và các thiết bị thông minh kết nối và làm việc cùng nhau. Trong tương lai gần, chúng ta sẽ thấy số lớn các robot rất phức tạp làm mọi điều vượt ra ngoài tưởng tượng của chúng ta, và chúng có thể lấy đi nhiều việc làm mà chúng ta thậm chí không nghĩ là có thể. Chẳng hạn, nhiều công ti đang xây dựng “Robot dịch vụ” để làm việc trong nhà hàng, bệnh viện, và nội trợ nhưng chẳng bao lâu chúng ta có thể thấy “robots thông minh” làm việc như bác sĩ y tế, luật sư, và kế toán viên. Trong quá khứ, tự động hoá chỉ tác động lên người lao động thủ công và không có kĩ năng, nhưng với thông minh nhân tạo, ngay cả người có kĩ năng cũng có thể không có khả năng giữ được việc làm của họ vì công nghệ thay đổi nhanh chóng cho nên điều mọi người biết có thể trở thành lỗi thời qua thời gian. Vấn đề là hệ thống giáo dục hiện thời thường quá chậm thay đổi và sẽ không có khả năng cho mọi người những kĩ năng mà họ cần để giữ việc làm của họ. Nơi thanh niên không có cơ hội và hi vọng thêm nữa, họ trở nên dễ mắc vào các ý thức hệ cực đoan mà có thể làm cho đất nước lâm vào hỗn độn và mong manh với chiến tranh.

Để tránh tình huống này, mọi nước đều phải hội tụ vào cải tiến hệ thống giáo dục của họ để chuẩn bị cho thanh niên học các kĩ năng đặc biệt để cho họ có thể kiếm sống trong thời đại thay đổi nhanh này. Đây là đầu tư dài hạn yêu cầu lãnh đạo vững của chính phủ để lấy cách tiếp cận khác tới giáo dục. Lớp học và chương trình đào tạo truyền thống phải được thiết kế lại từ tiểu học tới đại học để đáp ứng cho thay đổi chưa từng có trong lịch sử, và điều này sẽ chỉ xảy ra nếu mọi người làm việc hết sức cố gắng để làm cho nó xảy ra.

 

—English version—

 

Automation

Last week, I read a global report about automation. The study was conducted in 25 countries, (The U.S. Canada, 10 European, and 12 Asian) with over ten thousand people participated. According to the report, most people (82%) believed that robots would take over most manual jobs in manufacturing as well as in the office. About 75% of people believe that robots will be doing most jobs by 2025. But the interesting thing was as many as 42% think that their jobs are still safe by the automation trends. People who work in the office believed that they would not be impacted much as compared with manufacturing people. The report also found that 77% of people were concerned about their children’s future but did not know what to do. But young people do not share the same feeling. Only 41% said they are concerned about automation, but 38% believed that they could deal with automation in their own way by learning more about technology.

The fact is many jobs that exist today will be automated in the near future but new jobs will also be created, but all new jobs will require different skills and education.  Therefore, it is essential for parents to encourage their children to take more STEM courses (Science, Technology, Engineering, and Math) starting in elementary, high school, and college and explore careers in science and technology, as early as possible. In this changing time, it seems education is the only solution to avoid the rapid automation trends because with artificially-intelligent robots, many things will change and no one can predict what will happen next.

Today, we already see self-driving cars, fully-automated factories without people, and smart devices that connect and working together. In the near future, we will see a large number of very sophisticated robots do things that go beyond our imagination, and they could take many jobs that we do not even think possible. For example, many companies are building “Service robots” to work in restaurants, hospitals, and housework but soon we may see “smart robots” working as medical doctors, lawyers, and accountants. In the past, automation only impacted the labor and unskilled people, but with artificial intelligence, even the skilled people may not be able to keep their job because technology changes fast so what people know could become obsolete over time. The issue is current education systems often too slow to change and will not be able to give people the skills that they need to keep their job. Where young people do not have opportunity and hopes anymore, they become more susceptible to extremist ideologies which could turn a country into chaos and vulnerable to wars.

In order to avoid this situation, every country must focus on improving their education system to prepare their young people to learn specific skills so they could make a living in this time of fast change. This is a long-term investment that requires strong leadership of the government to take a different approach to education. The traditional classrooms and curriculums must be redesigned from elementary to college to meet the unprecedented change in history, and this will only happen if everyone works hard to make it happens.