Skip to content

Dạy STEM ở trường tiểu học

Tôi nhận được một email từ một người tốt nghiệp đại học trong đó cô ấy viết: “Em đã tốt nghiệp về Khoa học máy tính và nhận được việc làm tốt, nhưng em muốn là cô giáo STEM cho trẻ nhỏ. Bố mẹ em không thích ý tưởng đó vì em làm như người phát triển phần mềm nhiều hơn là cô giáo trường tiểu học. (Cô ấy mô tả chi tiết cuộc đối thoại với gia đình và đam mê của cô ấy về dạy.) và kết luận: “Tuy nhiên, em muốn là cô giáo giỏi, vẫn biết rằng dạy học không trả lương cao nhưng em bị giằng xé giữa việc ở lại trong việc làm phần mềm hay chuyển sang việc dạy học. Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Tôi đã đọc email này nhiều lần trước khi trả lời cho cô ấy với nhiều chi tiết hơn trong email cá nhân. Tuy nhiên, tôi tóm tắt đáp ứng của tôi như sau: “Là cô giáo, bạn có cơ hội làm thay đổi cuộc đời của học sinh vì điều tốt hơn. Bạn có thể giúp học sinh phát triển tri thức và kĩ năng đặc biệt, và mở rộng tư duy của họ để cho họ có thể tiến bộ trong học tập ở trung học và đại học. Tất nhiên, dạy học bao giờ cũng là thách thức, căng thẳng, và đòi hỏi mà ít có phần đền đáp về tài chính. Sự kiện là không có “thầy giáo giầu” mà chỉ có “thầy giáo có trách nhiệm.” Không có “thầy giáo nổi tiếng” mà chỉ có “thầy giáo tận tuỵ.” Là thầy giáo là khó giầu dưới dạng tài chính vì nghề dạy học không phải bao giờ cũng được thừa nhận hay đánh giá cao, nhưng có “đền đáp vô hình” vô giá khi bạn thấy học sinh của bạn đang sống tốt thế nào trong đời của họ. Sau rốt, đó là quyết định cá nhân mà bạn sẽ phải làm cho bản thân bạn. Đó là cuộc đời của bạn, cam kết của bạn, và nghề nghiệp của bạn, và chỉ bạn mới có thể làm quyết định đó.”

“Đọc email của bạn, tôi thấy ngưỡng mộ sự tận tuỵ và đam mê của bạn với việc dạy dỗ. Mọi nước đều cần những người như bạn, và tôi ước ao nhiều người có đam mê dạy như bạn. Vì bạn hỏi lời khuyên về việc là thầy giáo STEM giỏi, tôi có thể chia sẻ với bạn ý kiến của tôi: Là thầy giáo giỏi là nhiều thứ hơn chỉ là có tri thức kĩ thuật. Bạn sẽ cần tự tin để có vẻ bình thản trước lớp, cho dù bạn mệt mỏi và căng thẳng. Bạn sẽ cần dành nhiều thời gian hơn để chuẩn bị tài liệu cho lớp, kể cả chấm bài kiểm tra, bài tập về nhà v.v  hơn là bạn nghĩ. Bạn sẽ cần phát triển khả năng giải thích các khái niệm kĩ thuật cho học sinh nhỏ để chúng có thể hiểu được. Bạn sẽ cần dạy nhiều điều kĩ thuật chia thành những phần nhỏ vào mỗi lúc; nếu không học sinh nhỏ sẽ bị ngợp. Học sinh tiểu học về bản chất là tò mò, và chúng cần ai đó có thể giải thích mọi sự cho chúng qua “ngôn ngữ đơn giản.” Nhiều hơn điều đó, chúng sẽ cần bạn lặp lại khái niệm nhiều lần để chắc rằng chúng hiểu rõ bài học.

Bạn sẽ biết rằng việc dạy là “con đường hai chiều” không chỉ “một chiều” như đọc bài giảng mà còn tương tác với học sinh bằng việc trả lời những câu hỏi của họ hay hỏi họ các câu hỏi để giám sát tiến bộ học tập của họ. Trẻ nhỏ sẽ hỏi nhiều vì chúng bao giờ cũng hay dò hỏi, cho nên bạn sẽ cần kiên nhẫn với chúng. Bạn sẽ học lắng nghe chúng khi chúng có mối quan tâm, mọi trẻ nhỏ đều quan tâm về cái gì đó, và bằng việc lắng nghe cẩn thận, bạn sẽ phát triển thông cảm với chúng, và hiểu chúng rõ hơn.  Bạn sẽ thấy rằng từng đứa trẻ đều duy nhất, và mỗi năm bạn sẽ gặp những học sinh khác với học sinh trước, cho nên bạn sẽ phải giải quyết với các vấn đề khác nhau.

Trẻ nhỏ là tương lai của xã hội chúng ta, và là cô giáo trường tiểu học, bạn có cơ hội tạo hình chúng thành nhà khoa học tương lai, hay nhà phát kiến, v.v. Để xây toà nhà lớn và cao, bạn cần bắt đầu từ nền móng. Cùng khái niệm này có thể được áp dụng để phát triển thế hệ tiếp những nhà phát kiến. Bạn sẽ cần chuẩn bị cho họ bằng việc khuyến khích, động viên, và nuôi dưỡng họ học nhiều hơn về khoa học, công nghệ, và toán học. Học sinh tiểu học là người học tích cực; với hướng dẫn và chăm nom đúng, họ có thể học những khái niệm này một cách nhanh chóng.

Không có cái gì có thể mang lại nhiều niềm vui hơn khi nghe câu trả lời của những học sinh này khi được hỏi: “Em muốn là ai khi em trưởng thành?” Và họ nói: “Em muốn là nhà khoa học, nhà phát kiến, kĩ sư, bác sĩ y tế, hay thầy giáo.”

 

—English version–

 

Teaching STEM in Elementary school

I received an email from a graduate where she wrote: “I graduated in Computer Science and got a good job, but I want to be a STEM teacher to young children. My parents do not like that idea because I make much more as a software developer than an elementary teacher. (She described in detail the  conversation with her family and her passion for teaching.) and concluded: “However, I want to be a good teacher, knowing that it will not pay well but I was torn between staying in my software job or switching to the teaching job. Please advise.”

 

Answer: I had read this email several times before reply to her with more details in a personal email. However, I summarized my response as follow: “As a teacher, you have the chance to change students’ lives for the better. You can help students to develop a specific knowledge and skills, and broaden their thinking so they could advance their studying in high school and college. Of course, teaching is always challenging, stressful, and demanding with little financial reward. The fact is there are no “Rich teachers” but only “Responsible teachers.” There are no “Famous teachers” but only “Dedicated teachers.” Being a teacher is difficult in terms of finances because teaching profession is not always recognized or appreciated, but the “implicit reward” when you see how well your students are doing in their lives is priceless. After all, it is a personal decision that you will have to make for yourself. It is your life, your commitment, and your career, and only you can make that decision.”

“Reading your email, I come to admire your dedication and passion for teaching. Every country needs people like you, and I wish more people have the passion for teaching like you. Since you ask for advice for being a good STEM teacher, I can share with you my opinion: Being a good teacher is more than just having technical knowledge. You will need the confidence to look calm in front of the class, even when you are tired and stressed. You will need to spend more time to prepare for the class materials, including grading tests, homework, etc. than you thought. You will need to develop the ability to  explain technical concepts to young students so they can understand. You will need to teach technical things in a small piece at a time; else young students will get overwhelmed. Elementary students by nature are curious, and they need someone who can explain things to them using “simple language.” More than that, they will need you to repeat the concept several times to make sure that they understand the lesson well.

You will learn that teaching is a “two ways” not just “one-way” like lecturing but also interact with students by answering their questions or asking them questions to monitor their learning progress. Young children will ask a lot for they are always inquisitive, so you will need to be patient with them. You will learn to listen to them when they have a concern, even young children do care about something, and by listening carefully, you will develop empathy for them, and understand them better.  You will find that each child is unique, and each year you will meet students who differ from the previous, so you will have to deal with different issues.

Young children are the future of our society, and being an elementary school teacher, you have a chance to shape them into the future scientists, or innovators,  etc. To build a large and tall building, you need to begin at the foundation. The same concept can be applied to develop the next generation of innovators. You will need to prepare them by encouraging, motivating, and nurturing them to learn more about science, technology, and math. Elementary students are active learners; with proper guidance and caring, they can learn these concepts quickly.

There is nothing that can bring more joy than listening to these students’ answers when being asked: “Who do you want to be when you grow up?” And they say: “I want to be a scientist, an innovator, an engineer, a medical doctor, or a teacher.”