Skip to content

Ý tưởng hoàn hảo

Tuần trước, trong lớp khởi nghiệp của tôi, một sinh viên hỏi: “Liệu có thể đi tới với “ý tưởng hoàn hảo” để bắt đầu một công ti không?

Tôi trả lời: “KHÔNG có ý tưởng hoàn hảo! Ý tưởng là quan niệm về cái gì đó, nhưng nó cần được làm hợp thức bởi khách hàng. Nó phải đáp ứng cho nhu cầu của khách hàng, và họ sẵn lòng trả tiền cho nó.”

Sinh viên: “Nhưng làm sao chúng em biết rằng họ sẽ trả tiền cho nó?”

Tôi giải thích: “Các em phải đi và hỏi họ chứ. Nhưng các em không thể nói với họ về ý tưởng được vì không ai muốn nghe ý tưởng cả. Họ muốn thấy ý tưởng của các em có thể làm được gì cho họ hay giải quyết vấn đề của họ. Đó là lí do tại sao các em cần bản mẫu hay bản “minh chứng khái niệm” biểu diễn giải pháp của các em cho vấn đề của họ. Khi các em trình bản mẫu của các em cho khách hàng, họ có thể đồng ý hay không đồng ý với nó. Nếu họ thích nó, các em có thể tiếp tục xây dựng sản phẩm của các em. Nếu họ không thích nó, các em phải làm quyết định liệu có tiếp tục ý tưởng này hay thay đổi nó, sửa nó, theo điều khách hàng muốn. Sự kiện là ý tưởng của các em sẽ thay đổi nhiều lần cho tới khi nó trở thành điều khách hàng muốn. Nhiều nhà doanh nghiệp thích ý tưởng nhiều thế và không muốn thay đổi, nhưng họ quên mất qui tắc cơ bản của khởi nghiệp: “Không khách hàng, không công ti khởi nghiệp.”

“Ý tưởng chỉ là một quan niệm trừu tượng, và nó cần tiến hoá nhiều lần bằng việc hỏi khách hàng, nhiều nhất có thể được, để chắc rằng mọi người thích nó thì các em có thể bắt đầu công ti của các em. Sự kiện là ý tưởng yêu cầu nhiều thay đổi cho tới khi nhiều khách hàng thích nó và sẵn lòng trả tiền cho nó. Nhà doanh nghiệp thành công biết cách cải tiến và sửa đổi sản phẩm nhiều lần cho tới khi nó trở thành “sản phẩm hoàn hảo.” Ý tưởng của các em ngay bây giờ chỉ là điểm bắt đầu cho các em bắt đầu “cuộc hành trình khởi nghiệp” các em còn chưa đi tới đích đến. Các em cần ý tưởng để bắt đầu cho nên đừng nghĩ nhiều về nó sẽ là thế nào trong tương lai vì sản phẩm cuối cùng sẽ khác nhiều với ý tưởng nguyên thuỷ. Phần lớn các “ý tưởng hoàn hảo” đều không là gì ngoài việc tiến hoá của ý tưởng thứ nhất. Không có “ý tưởng hoàn hảo” trong lớp học, nhưng cách các em làm tiến hoá ý tưởng đó thành cái gì đó mà khách hàng cần và sẵn lòng trả tiền cho nó là “ý tưởng hoàn hảo.”

 

—English version—

 

The perfect idea

Last week, in my entrepreneurship class, a student asked: “Is it possible to come up with a “Perfect idea” to start a company?

I answered: “There is NO Perfect idea! An idea is a concept about something, but it needs to be validated by the customers. It must meet the customers’ needs, and they are willing to pay for it.”

Student: “But how do we know that they will pay for it?”

I explained: “You must go and ask them. But you cannot talk to them about an idea because nobody wants to hear an idea. They want to see what your idea can do for them or solve their problems. That is why you need a prototype or a “proof of concept” that demonstrate your solution to their problem. When you show your prototype to the customers, they may agree or disagree with it. If they like it, you can continue to build your product. If they do not like it, you must make a decision whether to continue with the idea or to change it, modify it, to what the customers want. The fact is  your idea will change many times until it becomes what customers want. Many entrepreneurs love the idea so much and do not want to change, but they forget the basic rule of entrepreneurship: “No customers, No startup.”

“An idea is only an abstract concept, and it needs to evolve many times by asking the customers, as many as possible, to make sure that everyone likes it then you can start your company. The fact is the idea requires a lot of changes until many customers like it and willing to pay for it. Successful entrepreneurs know how to improve and modify the product many times until it becomes the “perfect product.” Your idea right now is only a starting point for you to begin the “startup journey” you have not got to the destination yet. You need the idea to start so do not think much about how it will be in the future because the final product will be much different from the original idea. Most “perfect ideas” are nothing but an evolution of the first idea. There is no “Perfect idea” in the classroom, but how do you evolve that idea into something that the customers need and willing to pay for it is the  “Perfect idea.”