Skip to content

Robots và tương lai

Tuần trước, tôi đã mởi giáo sư Tanaka, một chuyên gia trong robotics từ Nhật Bản tới cho bài giảng ở lớp của tôi. Sau đây là điều ông ấy nói:

“Ngày nay mọi người đang nói về Robots lấy đi việc làm của con người và chẳng mấy chốc không còn việc làm cho con người. Một số người lo nghĩ, nhưng số khác nghĩ điều đó sẽ không xảy ra. Sự kiện là điều đó sẽ xảy ra sớm hay muộn. Nhưng vấn đề là làm sao chúng ta đối phó với xu hướng tự động hoá này? Làm sao chúng ta học các kĩ năng mới để tận dụng ưu thế của xu hướng tự động hoá này? Chúng ta cần biết việc làm nào sẽ bị phá huỷ và việc làm nào sẽ được tạo ra và kĩ năng nào sẽ được cần tới?

Nếu bạn nhìn lại năm mươi năm qua, chúng ta có thể thấy rằng cuộc cách mạng công nghiệp thứ ba đã pha huỷ hàng triệu việc làm như việc làm lao động nông nghiệp và chế tạo. Đồng thời, nhiều triệu việc làm cũng được tạo ra trong điện tử, phần cứng và phần mềm. Cùng điều này sẽ xảy ra với nhiều triệu việc làm sẽ được tạo ra như một phần của xu hướng tự động hoá.

Ngày nay, robots vẫn còn là cái máy đơn giản, nhưng với Thông minh nhân tạo, robots sẽ trở nên thông minh hơn và có thể làm được nhiều thứ hơn mà chúng ta chưa bao giờ hình dung được rằng chúng có thể làm được. Trong vài năm tới, chúng ta sẽ thấy nhiều “robots thông minh” có thể thực hiện các nhiệm vụ rất gần với con người. Bạn đã thấy robots thắng cờ vua và thậm chí đánh bại con người trong trò chơi chiến lược “Go”, nhưng đó mới chỉ là bắt đầu. Tại Carnegie Mellon, tôi cũng đã thấy Robots học đánh lừa lẫn nhau vì các giáo sư của các em đã lập trình cho chúng dùng các thuật toán “Học sâu” và “Thông minh nhân tạo.”

Về căn bản, robots đang ngày càng thông minh hơn nhưng chúng chưa bao giờ đạt tới thông minh hơn con người, tôi có thể đảm bảo với bạn về điều đó. Chừng nào con người còn liên tục học và sáng tạo, họ có thể đánh bại bất kì robot nào. Quên điều các phim ảnh nói với bạn đi, chúng là hư cấu khoa học và sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng điều bạn cần là học nhiều hơn để cho bạn có thể kiểm soát được những robots này. Nếu bạn quan tâm tới việc học về việc làm tương lai trong robotics, để tôi chia sẻ với các bạn về điều tôi nghĩ.

Có nhu cầu lớn về những người tạo ra robot hay người quan niệm hoá các ý tưởng tạo ra robots mới. Việc làm này yêu cầu khả năng trực quan hoá những vấn đề nào đó trong một tình huống, và áp dụng các kĩ năng phần cứng, cơ khí và phần mềm để thăm dò khả năng giải quyết vấn đề dùng robots. Tất nhiên, đây không phải là việc làm do một người làm mà cả tổ các kĩ sư phần cứng, phần mềm và cơ khí làm việc cùng nhau. Nếu bạn học phần cứng, cơ khí và phần mềm, thì việc làm của bạn sẽ có nhu cầu cao.

Việc làm tiếp cũng có nhu cầu cao là huấn luyện viên robot hay người huấn luyện robots. Để robots hiểu con người, chúng ta cần người huấn luyện robot để dạy Xử lí ngôn ngữ tự nhiên để cho robots có thể hiểu điều bạn bảo chúng làm. Trong tương lai các robot phải học nhận diện giọng nói con người vì các lệnh sẽ được cho bằng lời nói từ miệng. Ví dụ đơn giản là Echo của Amazon, khi bạn nói cho “tác nhân Alexa” lắng nghe và tuân theo giọng nói của bạn. Nếu bạn học khoa học máy tính, bạn nên học lớp xử lí ngôn ngữ tự nhiên và công nghệ nói thì kĩ năng của bạn sẽ có nhu cầu cao.

Có việc làm mới tên là “người kiểm thử robot” cũng có nhu cầu cao. Đây không phải là kiểm thử phần cứng hay phần mềm mà mọi người chơi với robots để chắc robots sẽ làm điều chúng phải làm. Các công ti xây dựng robots cần hàng trăm nghìn người này vì họ chịu trách nhiệm cho điều robots của họ làm. Chẳng hạn, robots làm xe hơi phải làm đích xác điều chúng được tạo ra để làm và không phạm sai lầm. Một sai lầm nhỏ trong dây chuyền lắp ráp có thể làm tốn hàng triệu đô la hay sinh ra tai nạn, cho nên người kiểm thử robot cũng có nhu cầu cao. Phần lớn việc làm này sẽ chỉ yêu cầu giáo dục trung học với vài tháng đào tạo thêm. Nếu bạn thích chơi với robots, bảo robots làm gì, thì có việc làm này là điều tuyệt vời.

Sửa chữa robot: Khi nhiều robots được tạo ra, có nhu cầu về những người có thể sửa chữa robots. Robots không là gì ngoài cái máy phức tạp, và chúng sẽ cần được sửa chữa theo thời gian. Người ta ước lượng rằng thế giới sẽ cần vài nghìn hay thậm chí cả triệu người sửa chữa.  Không giống bảo trì xe hơi, sửa chữa robot bao gồm một tổ nhiều công nhân từ cơ khí, điện, phần cứng và phần mềm. Phần lớn những việc làm này sẽ chỉ yêu cầu giáo dục trung học với đào tạo thêm.

Trong vài năm tới, sẽ có nhiều robots hơn trên khắp thế giới. Dù bạn thích điều đó hay không thích, nó sẽ xảy ra. Tôi nghĩ trong vài năm nữa, phần lớn lao động thủ công sẽ bị mất đi, và việc làm chế tạo sẽ thay đổi lớn. Công việc thủ công sẽ là những thứ của quá khứ và “công nhân lao động” sẽ bị thay thế bởi “công nhân tri thức” hay những người có kĩ năng là tri thức của họ. Trong thế giới tương lai này, giáo dục là đầu tư quan trọng nhất cho bất kì người nào. Sẽ có hàng triệu việc làm mất đi mọi năm, nhưng hàng triệu việc làm mới cũng sẽ được tạo ra. Vấn đề tuỳ ở bạn có tận dụng ưu thế của tình huống này không bằng việc học kĩ năng mới. Hay bạn có thể ngồi và đợi cho tới khi robots tới và lấy đi việc làm của bạn. Sau rốt, đó là chọn lựa của bạn.

 

—English version—

 

Robots and the future

Last week, I invited Professor Tanaka, an expert in robotics from Japan to give a lecture in my class. Following is what he said:

“Today everyone is talking about Robots taking over human jobs and soon there is no more job for people. Some people are worried, but others do not think it will happen. The fact is it will happen sooner or later. But the question is how do we deal with this automation trend? How do we learn new skills to take advantage of this automation trend? We need to know what jobs will get destroyed and what jobs will be created and what skills will be required?

If you look back in the last fifty years, we could see that the third Industrial Revolution had destroyed millions of jobs such as manufacturing and agriculture labor jobs. At the same time, many millions of jobs also got created in electronics, hardware, and software. The same thing will happen with several millions of jobs that will get created as part of the automation trends.

Today, robots are still simple machines, but with Artificial Intelligence, robots will getting smarter and could do more things that we never imagine that they could. In the next few years, we will see more “smart robots” that can perform tasks very close to a person. You already see robots win Chess game and even beat human in the “Go” strategic game, but it is only the beginning. At Carnegie Mellon, I have also seen Robots learn to cheat each other because your professors had programmed them using “Deep learning” and “Artificial Intelligence” algorithms.

Basically, robots are getting smarter but they never getting smarter than a human, I can assure you of that. As long as humans continue to learn and be creative, they can beat any robots. Forget what the movies tell you, they are science fiction and will never happen. But what you need is to learn more so you can control these robots. If you are interested in learning about the future jobs in robotics, let me share with you of what I think.

There is a massive need for robot creators or people who conceptualize the ideas to create new robots. This job requires the ability to visualize some problems in a situation, and apply hardware, mechanical, and software skills to exploring the possibility of solving the problem using robots. Of course, this is not a one-person job but a team of hardware, software, and mechanical engineers to work together. If you study hardware, mechanical, and software, then your job will be in high demand.

The next job which also has high demand is robotic trainers or people who train robots. For Robots to understand humans, we need robotic trainers to teach Natural Language Processing so robots can understand what you tell them to do. In the future robots must learn to recognize the human voice as command will be given verbally. The simple example is the Amazon’s Echo when you tell the “Alexa agents” to listen and follow your voice. If you learn computer science, you should take classes in natural language processing and speech technology then your skills will be in high demand.

There is a new job called “robot testers” which also have high demand. This is not hardware or software testing but people who play with robots to make sure the robots will do what they should do. Companies that build robots need hundred thousands of these people because they are responsible for what their robots do. For example, robots that build cars must do exactly what they are created to do and not make mistakes. A small mistake in assembly lines could cost million dollars or generate accident, so robot testers are also in high demand. Most of this jobs will only require a high school education with additional few months of training. If you like to play with robots, tell the robots what to do, then this is an excellent job to have.

Robot repairs: As more robots are being created, there is a need for people who can repair robots. Robots are nothing but sophisticated machines, and they will need to be fixed over time. It is estimated that the world will need several thousand or even million repair persons.  Unlike cars maintenance, robotic repairs consist of a team of many workers from mechanical, electrical, hardware, and software. Most of these jobs will only require a high school education with additional training.

In the next few years, there will be more robots all over the world. Whether you like it or not, it will happen. I think in a few more years, most labor jobs will be gone, and manufacturing jobs will change significantly. Manual works will be the things of the past and “labor workers” will be replaced by “knowledge workers” or people who skills are their knowledge. In this future world, education is the most important investment for any human being. There will be a million jobs lost every year, but million new jobs will also be created. It is up to you to take advantage of this situation by learning new skills. Or you can sit an wait until the robots come and take your job away. After all, It is your choice.