Skip to content

Làm việc ở Mĩ

Một sinh viên nước ngoài viết cho tôi: “Em là sinh viên năm thứ hai học về Quản trị kinh doanh ở Mĩ. Vì nó không phải là khu vực STEM, em lo nghĩ rằng sau khi tốt nghiệp, em không thể ở lại và làm việc ở đây. Em có thể làm gì để cải tiến cơ hội của em làm việc ở Mĩ? Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Visa của sinh viên chỉ cho phép em sang Mĩ học, KHÔNG để làm việc. Để làm việc sau khi tốt nghiệp, em sẽ cần một công ti Mĩ thuê em và làm hồ sơ xin visa H1B để cho phép em làm việc ở Mĩ. Visa H1B là visa tạm thời cho các công ti Mĩ thuê công nhân nước ngoài có kĩ năng chuyên môn cao trong “các nghề đặc biệt” mà những công ti này cần nhưng không thể tìm được công nhân. Vì có nhiều sinh viên Mĩ học về quản trị kinh doanh, nghề này không được coi là có nhu cầu cao, hay khó tìm ra công nhân, em có thể không đủ tư cách cho phân loại “nghề đặc biệt”.

Ngày nay, trong thế giới được dẫn lái bởi công nghệ này, có nhu cầu cao về công nhân kĩ thuật, và có thiếu hụt các công nhân này. Nếu em có thể phát triển các kĩ năng kĩ thuật trong các khu vực có nhu cầu cao này, có thể tìm được việc làm. Điều đó nghĩa là hoặc em đổi chuyên ngành sang Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin, Kĩ nghệ phần mềm, v.v hoặc phát triển kĩ năng chuyên môn trong các khu vực này. Lời khuyên của tôi là em có thể học thêm vài môn học máy tính để xem liệu lĩnh vực đó có là cái gì đó em muốn học hay không. Bằng việc học các môn này, em có thể làm quyết định tốt hơn về nghề nghiệp tương lai của em như nhà chuyên nghiệp doanh nghiệp; nó cũng phân biệt em với người khác vì em có tri thức rộng hơn người tốt nghiệp kinh doanh truyền thống để giải quyết với những thách thức trong thế giới doanh nghiệp.

Em có thể cần tư vấn luật sư có chuyên môn trong luật di trú để tìm lời khuyên tốt hơn.

 

—English version—

 

To work in the U.S.

A foreign student wrote to me: “I am a second-year student studying Business Administration in the U.S. Since it is not a STEM area, I am worried that after graduation, I cannot stay and work here. What can I do to improve my chance to work in the U.S.? Please advise.”

 

Answer: Your student’s visa only allows you to go to the U.S. to study, NOT to work. In order to work after graduation, you will need a U.S. company to hire you and file an H1B application to allow you to work in the U.S. The H1B is a temporary visa for U.S. companies to hire foreign workers with highly specialized skills in “specialty occupations” that these companies need but could not find workers. Since there are many U.S students studying business administration, this occupation is not considered a high demand, or difficult to find workers, you may not qualify for the “specialty occupations” category.

Today, in this technology-driven world, there is high demand for technology workers, and there is a shortage of them. If you can develop technical skills in these high demand areas, it is possible to find a job. It means either you change your major to Computer Science, Information Technology, Software Engineering, etc. or develop specialized skills in this areas. My advice is you may want to take a few computer courses to see if the field is something that you want to learn or not. By taking these courses, you can make better decisions about your future career as a business professional; it also distinguishes you from others because you have broader knowledge than the traditional business graduates to deal with challenges in the business world.

You may need to consult a lawyer who specializes in immigration law for better advice.